Budżet na 2022 rok uchwalony

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Finansów i Budżetu, 28 grudnia 2021 r. Rada Miejska w Oleśnie przyjęła projekt uchwały budżetu Gminy Olesno na rok 2022 r. (14 głosów „za”, 1 głos „wstrzymuję się”).

W 2022 roku kontynuowana będzie strategia rozwoju gminy Olesno poprzez realizację nowych i kontynuację rozpoczętych już inwestycji na terenie całej gminy.

W bieżącym roku zakończy się gruntowna przebudowa oczyszczalni ścieków, a prace przy budowie obwodnicy Olesna wejdą na kolejny etap. Kolejne obszary miasta zyskają nowy wygląd dzięki zakończeniu prac przy remoncie budynku dworca kolejowego oraz m.in. gruntownej rewitalizacji parku przy budynku Urzędu Skarbowego w Oleśnie. Wiele projektów zrealizowanych zostanie na terenie sołectw. To mieszkańcy wsi zdecydowali na co przeznaczą w tym roku środki z puli Funduszu Sołeckiego. 


 

BUDŻET GMINY OLESNO NA 2021 ROK

 

dochody budżetu na rok 2021  w łącznej wysokości – 71 581 397,12 zł, w tym;

dochody bieżące – 67 134 954,00 zł

dochody majątkowe – 4 446 443,12 zł

wydatki budżetu na rok 2021 w łącznej wysokości -  83 711 907,12 zł w tym:

wydatki bieżące – 70 653 756,46 zł

wydatki majątkowe – 13 058 150,66 zł

 

NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE


 

Poprawa warunków jakości edukacji i sportu – przedsięwzięcia mające na celu wzmocnienie infrastruktury sportowej w Oleśnie – RPO WO

 

CAŁKOWITE KOSZTY PROJEKTU 1 325 384,21 zł

KOSZTY KWALIFIKOWALNE 1 292 611,17 zł

WNIOSKOWANA KWOTA WSPARCIA 696 713,43 zł

Okres realizacji 2022-2023

OPIS ZADANIA:

  • Remont lodowiska miejskiego przy ul. Kościuszki 17 w Oleśnie
  • Modernizacja placu zabaw przy Żłobku w Oleśnie
  • Budowa hali Łukowej dla boiska tenisowego o nawierzchni trawiastej

 

Wymiana źródła ciepła w budynku użyteczności publicznej przy ul. Pieloka 21 w Oleśnie

 

CAŁKOWITE KOSZTY PROJEKTU 928 946,50 zł

KOSZTY KWALIFIKOWALNE 918 914,82 zł

WNIOSKOWANA KWOTA WSPARCIA 578 916,32 zł

PROCENTOWY POZIOM WSPARCIA 65 %

 

OPIS ZADANIA:

Projekt obejmuje likwidację wysokoemisyjnego źródła ciepła w budynku użyteczności publicznej w Oleśnie przy ul. Pieloka 21 i podłączenie budynku do sieci gazowej wraz z częściową wymianą instalacji CO oraz dociepleniem stropodachu pod nieogrzewanym poddaszem.


 

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym budynku Ratusza Miejskiego w Oleśnie wraz z popularyzowaniem i upowszechnianiem wiedzy o jego znaczeniu dla historii i kultury Opolszczyzny

 

CAŁKOWITE KOSZTY PROJEKTU 410 321,28

KOSZTY KWALIFIKOWALNE 344 814,03

WNIOSKOWANA KWOTA WSPARCIA 293 091,92

PROCENTOWY POZIOM WSPARCIA 85 %

OPIS ZADANIA:

Projekt dotyczy wykonania prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkowym budynku Ratusza Miejskiego w Oleśnie wraz zadaniami związanymi z popularyzowaniem i upowszechnianiem wiedzy o jego znaczeniu dla historii i kultury Opolszczyzny.


 

Wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne w gminie Olesno

 

CAŁKOWITE KOSZTY PROJEKTU 4 290 983,30 zł

KOSZTY KWALIFIKOWALNE 3 825 983,30 zł

WNIOSKOWANA KWOTA WSPARCIA 1 300 834,32 zł

 

Działania inwestycyjne w nieruchomościach beneficjentów końcowych będą obejmowały likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła opalanych głównie paliwem stałym i podłączenie 43 budynków mieszkalnych do sieci gazowej oraz wymianę dotychczasowych źródeł na kotły gazowe (57 budynków) oraz pompy ciepła (25 budynków, w tym 24 przy wsparciu paneli PV). Dodatkowo rozpatrywanych jest 28 nowych wniosków – wystąpiono o zwiększenie środków na dotacje.


 

Ochrona ekosystemów wodnych w województwie opolskim

 

CAŁKOWITE KOSZTY PROJEKTU 1 499 077,00 zł

w tym 2022 r. – 165 000,00 zł

KOSZTY KWALIFIKOWALNE 1 499 077,00 zł

WNIOSKOWANA KWOTA WSPARCIA 1 274 215,44 zł

 

Zadanie w 2022 r. - Odtworzenie zbiornika wodnego w Bodzanowicach

Zadanie dotyczy odtworzenia zbiornika wodnego w Bodzanowicach - tj. zadania z zakresu retencji niesterowanej, mające na celu spowolnienie i zatrzymanie odpływu wód ze zlewni rzecznej, przy zastosowaniu zabiegów technicznych (remont istniejących zastawek)

i nietechnicznych (odtworzenie stawu wiejskiego). W ramach zadania zaplanowano wykup gruntu od prywatnego właściciela (wg cen ustalonych przez rzeczoznawcę majątkowego) - w

lokalizacji, gdzie do lat 60-tych XX w. istniał staw wiejski, wykonanie działań odtworzeniowych (usunięcie nagromadzonego osadu dennego, roślinności niskiej, zalegających odpadów itp.), usunięcie gatunku inwazyjnego - tawuły kutnerowatej, remont zastawki, wykonanie nowych nasadzeń (gatunki rodzime, w tym mające właściwości podczyszczania zanieczyszczeń wód), wykonanie infrastruktury edukacyjnej (pomost obserwacyjny z ławkami, sztuczne miejsca gniazdowania ptaków wodnych i owadów).


 

Modernizacja ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w parku w Oleśnie

(przy Publicznym Przedszkolu nr 4 w Oleśnie)

 

CAŁKOWITE KOSZTY PROJEKTU: 114 968,75 zł

DOFINANSOWANIE PROW - 100%

 

Przedmiotem projektu jest ,,Modernizacja ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w parku w Oleśnie". Inwestycja jest zlokalizowana w województwie opolskim, na terenie gminy Olesno w miejscowości Olesno i obejmuje część działki oznaczonej nr ew.  1614 o pow. ok. 2229 m2, obręb Olesno. Inwestycja znajduje się pośród terenów zabudowanych, ograniczona jest ulicą Dębową i ulicą Ignacego Krasickiego. Obszar parku zlokalizowany jest przy budynku mieszczącym Urząd Miejski, Starostwo Powiatowe, jak również Urząd Skarbowy. Teren ten ogrodzony jest od strony północnej i częściowo wschodniej płotem stalowym. Od strony południowej biegnie droga ul. Ignacego Krasickiego z umieszczonymi wzdłuż ławkami i koszami na śmieci. Wejście do parku możliwe jest z dwóch stron, bezpośrednio z poziomu chodnika. Na terenie parku wydzielone są ścieżki utwardzone kostką brukową rzymską. Wzdłuż ścieżek zlokalizowane są ławki oraz kosze na śmieci. W zachodniej części zlokalizowany jest nasyp, na którego szczyt prowadzą schody wykonane z płyt betonowych. Na obszarze parku znajdują się następujące sieci infrastruktury: elektroenergetyczna oraz gazowa. Teren inwestycji nie jest objęty ochroną konserwatora zabytków. Istniejące utwardzone ścieżki z bruku rzymskiego są w niezadawalającym stanie technicznym, natomiast schody z betonowych płyt prowadzące na wzniesienie są w złym stanie technicznym. Stwierdza się w licznych miejscach nierówności spowodowane m.in. przez zbyt słabo zagęszczone podłoża, a także pęknięcia i ubytki będące skutkiem utraty właściwości materiału pod wpływem czasu. W niedostatecznym stanie jest także mała architektura – ławki i kosze na śmieci, które niejednokrotnie ulegały dewastacji.

Zakres prac w ramach operacji obejmuje:

1.         Rozbiórkę istniejącej nawierzchni utwardzonej schodów z płyt betonowych, wraz z krawężnikami schodów oraz krawężnikami klombów

2.         Demontaż istniejących ławek parkowych, koszy na śmieci i betonowych donic

3.         Usunięcie suchych i dzikich zarośli – tuje, jałowce, krzewy wzdłuż alejek i na klombach, cięcia pielęgnacyjne drzew

4.         Wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej schodów

5.         Oczyszczenie istniejącej nawierzchni alejek

6.         Montaż wolnostojących ławek parkowych wraz z koszami na odpady

7.         Montaż tablic informacyjnych

8.         Montaż zjeżdżalni na nasypie

9.         Montaż trampolin

10.       Pielęgnacja istniejących trawników

11.       Wykonanie szpaleru zieleni

12.       Obsadzenie klombu bylinami


Cyfrowa Gmina

 

CAŁKOWITE KOSZTY PROJEKTU: 529 200,00 zł

DOFINANSOWANIE Z PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA CYFROWA - 100%

Przyznane środki zostaną przeznaczone na niezbędny sprzęt i oprogramowanie, zakup licencji niezbędnych do realizacji e-usług oraz na analizę stanu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Oleśnie.

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: