Oleska Laguna zatrudni głównego księgowego

PREZES MIEJSKIEGO CENTRUM SPORTU I REKREACJI

W OLEŚNIE SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W 46-300 OLESNO, UL. WACHOWSKA 10A

OGŁASZA II NABÓR NA STANOWISKO PRACY

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 

1. Wymagania formalne/niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,

2) zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3) niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

4) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe

5) co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku głównego księgowego,

6) biegła znajomość ustawy o rachunkowości, MCSiR oraz PSR, 7) biegła znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

8) biegła znajomość ustawy o podatku od towarów i usług VAT,

9) biegła znajomość ustawy o finansach publicznych,

10) biegła znajomość przepisów prawa z dziedziny rachunkowości spółek prawa handlowego ( w szczególności do prowadzenia spółki z o.o. ),

11) biegła znajomość przepisów kodeksu pracy,

12) biegła obsługa komputera i znajomość programów komputerowych: księgowo-płacowych, obsługi bankowości elektronicznej, edytorów tekstów, arkuszy kalkulacyjnych, programu PŁATNIK.

 

2. Wymagania dodatkowe:

1) umiejętność interpretowania przepisów;

2) samodzielność, komunikatywność,

3) umiejętność pracy w zespole.

 

3. Zakres obowiązków:

Do podstawowych obowiązków i uprawnień głównego księgowego:

1. zapewnienie sprawnej obsługi finansowo- księgowej Spółki,

2. prowadzenie rachunkowości Spółki,

3. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

4. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

5. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

6. sporządzanie, nadzorowanie, kontrolowanie i odpowiadanie za przygotowanie, realizację, zmiany i wykonanie planu finansowego Spółki,

7. opracowanie projektów planów finansowych spółki,

8. zapewnienie prawidłowego przebiegu wykonania planu finansowego Spółki,

9. dokonanie okresowej kontroli zgodności i analizy sytuacji finansowej poszczególnych obiektów i Spółki,

10. prowadzenie niezbędnej sprawozdawczości finansowej,

11. bieżąca windykacja należności finansowych i majątkowych,

12. prowadzenie transakcji finansowych i bankowych, wystawianie not i faktur,

13. prowadzenie indywidualnych kartotek wynagrodzenia pracowników,

14. ewidencja i rozliczenie druków ścisłego zarachowania,

15. prowadzenie archiwum w zakresie dokumentacji finansowo-księgowej Spółki,

16. rozliczanie utargów wstępu na krytą pływalnię

17. prowadzenie dokumentacji odnośnie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

18. przygotowanie dokumentów związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę, zmianą warunków pracy,

19. prowadzenie wszystkich spraw związanych z zatrudnieniem pracowników Spółki

20. prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników Spółki,

21. przygotowanie dokumentów w sprawach rent i emerytur pracowników Spółki,

22. prowadzenie ewidencji nieobecności i uzgadnianie urlopów pracowniczych,

23. wystawiane skierowań do Poradni Medycyny Pracy w ramach badań profilaktycznych,

24. prowadzenie archiwum w zakresie dokumentacji kadrowej Spółki,

26. wystawianie przelewów do rachunków, faktur i innych dokumentów w programie Internet Progman,

27. współpraca z Izbą i Urzędami Skarbowymi.

 

4. Rodzaj zatrudnienia oraz warunki płacy:

  • wymiar czasu pracy pełny etat
  • umowa o pracę,

 

5. Wymagane dokumenty:

a. list motywacyjny (własnoręcznie podpisany) ,

b. curriculum vitae (własnoręcznie podpisane),

c. potwierdzenie wykształcenia, stażu pracy oraz kwalifikacji zawodowych ( potwierdzonych za zgodność z oryginałem )

Dokumenty aplikacyjne tj. list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą oraz własnoręcznym podpisem :

„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Oleśnie Sp. z o.o. siedzibą w 46-300 Olesno, ul. Wachowska 10A, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.”

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

a. Dokumenty należy składać w terminie od 4 stycznia 2022 r. do 20 stycznia 2022 r.

b. Wymagane dokumenty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z adnotacją „II Nabór na stanowisko GŁÓWNY KSIĘGOWY ” do Biura Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Oleśnie ul. Wachowska 10A w godzinach 8:00 – 14:00 lub przesłać pocztą na adres: Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Oleśnie Sp. z o.o., ul. Wachowska 10A, 46-300 Olesno.

c. Termin złożenia dokumentów aplikacyjnych od kandydatów na wolne stanowisko pracy mija 20 stycznia 2022r., decyduję data wpływu do Biura MCSiR.

d. Dokumenty, które wpłyną do MCSiR w Oleśnie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Nabór na wolne stanowisko odbędzie się w II etapach:

1. I etap polegający na analizie formalnej dokumentów,

2. II etap będzie stanowiła rozmowa kwalifikacyjna. Osoby, które spełnią warunki formalne, zostaną powiadomione pisemnie lub telefonicznie. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Spółki: https://oleskalaguna.pl Pozyskane dokumenty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Nieodebrane dokumenty aplikacyjne po ww. okresie będą komisyjnie zniszczone. Pozyskane dokumenty kandydatów, które w procesie rekrutacji zakwalifikowanych do dalszego etapu będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. Po ww. okresie nieodebrane osobiści dokumenty aplikacyjne będą komisyjnie zniszczone.

 

Prezes MCSiR w Oleśnie

Jerzy Minkiewicz

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH DLA KANDYDATÓW DO PRACY

 

1. Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Oleśnie z siedzibą w 46-300 Olesno, ul. Wachowska 10A.

2. Cel i podstawa prawna przetwarzania:

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

a. Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2019 poz. 1040 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz.2369).,

b. Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);

c. Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

d. Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

3. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.

4. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Powyższa zgoda może być sformułowana w następujący sposób: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Oleśnie przez okres najbliższych 3 miesięcy.”

5. Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku gdy wyrażą Państwo zgodę na udział w kolejnych naborach pracowników nie dłużej niż 3 miesiące licząc od dnia złożenia oświadczenia.

6. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od Administratora:

a. dostępu do dotyczących go danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,

b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

c. prawo do usunięcia swoich danych osobowych

d. prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

e. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. (22) 531 03 00).

7. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy jest warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.

8. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: