Informujemy, że 2 maja 2024 r. (czwartek) Urząd Miejski w Oleśnie będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA OLESNA O PONOWNYM WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W MIEJSCOWOŚCI ŚWIERCZE W REJONIE ULIC: CZĘSTOCHOWSKIEJ I WESELNEJ

OGŁOSZENIE BURMISTRZA OLESNA O PONOWNYM WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W MIEJSCOWOŚCI ŚWIERCZE

W REJONIE ULIC: CZĘSTOCHOWSKIEJ I WESELNEJ

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.), a także uchwały Nr LIV/416/18 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Świercze w rejonie ulic: Częstochowskiej i Weselnej, zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 24 lutego 2022 r. do 25 marca 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, przy ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, w godzinach pracy urzędu. Ponadto informuję iż projekt planu wraz z prognozą zostanie opublikowany w okresie wyłożenia do wglądu publicznego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, odbędzie się dnia 4 marca 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Oleśnie: o godz. 12:00. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Burmistrza Olesna na adres Urzędu Miejskiego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym  na adres: gmina@olesno.pl lub za pomocą formularza zamieszczonego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu, w zakładce Wydziału Infrastruktury i Zarządzania Nieruchomościami, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 kwietnia 2022 r.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 do 5, art. 40, w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 46 pkt 1 ww. ustawy, projekt planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w opracowywaniu dokumentu. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego, w dniach i godzinach jak wyżej. Zgodnie z art. 40 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być składane uwagi na piśmie, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: gmina@olesno.pl, w terminie do dnia 8 kwietnia 2022 r. Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Olesna. Projekt planu nie wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje o ww. projekcie planu i prognozie oddziaływania na środowisko.

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) w związku z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.) oraz art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 23 marca 2003 r. informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Olesna, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

Dane kontaktowe: Inspektor Ochrony Danych - Administrator, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno., e-mail: iod@olesno.pl,
tel.: 343597841.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Podstawa przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, w tym upoważnieni pracownicy Administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres w toku sporządzania projektu planu miejscowego, obowiązujący okres archiwizacji: zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.).

Jest Pan/Pani zobowiązana do podania danych osobowych. Konsekwencją ich niepodania będzie uniemożliwienie działań związanych z rozpatrzeniem wniosku.

DOCUwaga do mpzp.doc (37,00KB)
DOCUzasadnienie do projektu miejscowego planu miejscowego planu zagospodarowania Świercze Weselna.doc (60,50KB)
DOCProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Świercze - Weselna.doc (178,50KB)
TIFFProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Świercze-Weselna-załącznik graficzny.tiff (12,08MB)
PDFPrognoza oddziaływania na środowisko planu Świercze Weselna - załącznik graficzny.pdf (4,01MB)
PDFPrognoza oddziaływania na środowisko planu zagospodarowania przestrzennego Świercze -Weselna.pdf (564,43KB)
 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: