Informujemy, że 31 maja 2024 r. (piątek) Urząd Miejski w Oleśnie będzie nieczynny. Urząd Stanu Cywilnego pełni dyżur w godzinach od 7:30 do 14:00.  Za utrudnienia przepraszamy.

Zazieleniamy Olesno! Dotacja dla mieszkańców

pasek.jpeg

 

BURMISTRZ OLESNA

 

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na realizację zadań służących ochronie przyrody, określonych w Programie Ochrony Przyrody Gminy Olesno, ze środków budżetu Gminy Olesno, przy współudziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 05.01 Ochrona różnorodności biologicznej.

Dotacje udzielane będą na realizację przedsięwzięć, obejmujących:

 1. utrzymywanie i tworzenie potencjalnych zbiorowisk zastępczych na terenie gminy Olesno, takich jak nasadzenia drzew, krzewów, w tym zadrzewień śródpolnych wraz z przygotowaniem terenu pod nasadzenia (palikowaniem, korowaniem, rozłożeniem agrowłókniny).  Dotowane będą wyłącznie nasadzenia rodzimych gatunków drzew i krzewów, przy czym minimalny obwód pnia sadzonek drzew, mierzony na wysokości 100 cm, powinien wynosić 14 cm);
 2. zakładanie łąk kwietnych i chwastowisk na terenie miasta Olesna (wraz z przygotowaniem terenu pod zasiewy, w tym wymianę gleby na żyzną);
 3. zakup budek lęgowych dla ptaków, domków dla ssaków i owadów na terenie miasta Olesna, przy czym budki/domki muszą być wykonane z naturalnych materiałów, takich jak drewno, trawy (rurki), szyszki itp.

 

Budżet Programu to 50 tys. zł

zazieleniamy olesno (1).png

Zasady udzielania dotacji określa Regulamin udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Olesno przy współudziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 05.01 Ochrona różnorodności biologicznej, na dofinansowanie realizacji zadań ochronnych, określonych w Programie Ochrony Przyrody Gminy Olesno – link.


UWAGA!

Dofinansowanie nie może być przeznaczone na refundację kosztów poniesionych przed datą podpisania umowy.

Podstawa prawna: Uchwała Nr LIII/397/22 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 15 lutego 2022r., w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Olesno, przy współudziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 05.01 Ochrona różnorodności biologicznej na dofinansowanie kosztów inwestycji, służących ochronie przyrody, polegających na realizacji zadań ochronnych określonych w Programie Ochrony Przyrody Gminy Olesno

Termin składania wniosków: od 21.03.2022 r. do 30.04.2022 r. lub do wyczerpania środków – decyduje kolejność zgłoszeń.  

Miejsce i forma składania wniosków: Wniosek o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Oleśnie (Sekretariat pok. nr 112) lub przesłać za pomocą operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno. Wnioski należy składać wyłącznie w wersji papierowej.

Wzory wniosków i formularzy niezbędnych do udzielenia i rozliczenia dotacji:

 1. PDFWniosek o udzielenie dotacji.pdf (295,89KB)
 2. PDFInformacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.pdf (153,22KB)
 3. PDFWniosek o rozliczenie dotacji.pdf (356,51KB)

Termin zakończenia i rozliczenia przedsięwzięcia: w ciągu 10 dni od zakończenia przedsięwzięcia, nie później niż do dnia 25.10.2022 r.

 
Wykaz dokumentów niezbędnych do udzielenia i rozliczenia dotacji:

Załączniki do wniosku o rozliczenie dotacji:

 1. W przypadku nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności, zgoda wszystkich współwłaścicieli na realizację inwestycji.
 2. W przypadku wniosku, składanego przez wspólnotę mieszkaniową:
 1. uchwała powołująca zarząd wspólnoty lub umowa powierzająca zarządzanie nieruchomością zarządcy (podmiotowi reprezentującemu wspólnotę mieszkaniową);
 2. uchwała wspólnoty mieszkaniowej wyrażająca zgodę zarządowi wspólnoty na ubieganie się o dotację oraz na przeznaczenie środków wspólnoty na sfinansowanie pozostałych kosztów projektu (wkład własny).
 1. Oryginały dokumentów uprawniających do występowania w imieniu wnioskodawcy (jeśli dotyczy):
 1. pełnomocnictwo;
 2. dowód uiszczenia opłaty skarbowej (jeśli wymagana).
 1. Mapa/załącznik graficzny ze wskazaniem miejsca zadania (jeżeli dotyczy).

 

Załączniki do wniosku o rozliczenie dotacji:

 1. kopie faktur VAT lub rachunków, które wskazują wnioskodawcę jako nabywcę, potwierdzające poniesione przez niego nakłady, poświadczone za zgodność z oryginałem, opatrzone czytelnym podpisem Beneficjenta (oryginały do wglądu);
 2. dowody potwierdzające dokonanie zapłaty za zrealizowaną inwestycję np. bezgotówkowo-potwierdzenie dokonania przelewu, gotówkowo – potwierdzenie wykonawcy o przyjęciu zapłaty, o ile na fakturze/rachunku nie jest zaznaczone dokonanie zapłaty;
 3. dokumentację fotograficzną realizacji zadania – min. 3 zdjęcia, dokumentujące realizację zadania;
 4. oświadczenie o kwalifikowalności VAT.
×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: