Informujemy, że 2 maja 2024 r. (czwartek) Urząd Miejski w Oleśnie będzie nieczynny. Urząd Stanu Cywilnego pełni dyżur w godzinach od 7:30 do 12:00. Za utrudnienia przepraszamy.

Zasady nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy

r (1).png

Kto może ubiegać się o nadanie numeru PESEL?

Numer PESEL na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa nadaje minister właściwy do spraw informatyzacji w drodze czynności materialno-technicznej obywatelom Ukrainy oraz ich małżonkom niebędącymi obywatelami Ukrainy, którzy wjechali legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. i deklarują zamiar pozostania w Polsce oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka i członkom ich najbliższej rodziny, którzy opuścili terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. a następnie przybyli legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i deklarują zamiar pozostania w Polsce.

Kto NIE przysługuje PESEL?

Numer PESEL na podstawie ustawy  o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa nie przysługuje obywatelom Ukrainy, którzy posiadają zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego  Unii  Europejskiej,  zezwolenie na  pobyt czasowy,  status uchodźcy,  ochronę  uzupełniającą, zgodę na  pobyt tolerowany.  Nie przysługuje także obywatelom Ukrainy,  którzy złożyli w Rzeczypospolitej Polskiej wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej lub w imieniu których takie wnioski zostały złożone oraz którzy zadeklarowali zamiar złożenia w/wym. wniosków lub których takie deklaracje zamiaru dotyczą. W przypadku wycofania przez obywatela Ukrainy wniosku, o którym mowa wyżej numer PESEL może zostać nadany.

W przypadku obywateli Ukrainy zamieszkujących w Oleśnie, niewymienionych powyżej, którzy obowiązani są do posiadania numeru PESEL na podstawie ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 510 z późn.zm.) Minister Spraw Wewnętrznych nadaje numer PESEL w drodze zameldowania na pobyt stały lub na pobyt czasowy.


Godziny pracy Wydziału Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Oleśnie - pokój nr 104 (I piętro)

poniedziałek, środa, czwartek w godzinach 7.30 - 15:00

wtorek w godzinach 7.30 - 16.30

piątek w godzinach 7:30 - 13:30


Formularze do pobrania:

PDFUKR Заявка на номер PESEL у зв'язку зі збройним конфліктом (555,90KB)

PDFRUS Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie (575,23KB)

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o nadanie numeru PESEL
  • dokument podróży, Karta Polaka lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający ustalenie tożsamości (także nieważny), a w przypadku osób do 18 roku życia, również dokument potwierdzający urodzenie
  • 1 kolorowa fotografia o wymiarach 35x45 mm przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nie przesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i z zamkniętymi ustami (jak do paszportu)

Termin i sposób załatwiania:

Niezwłocznie. Jeśli rozpatrzenie wniosku wymaga przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego - zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Miejsce złożenia dokumentów:

Wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa składa się osobiście w siedzibie organu gminy na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem, wypełnionym w alfabecie łacińskim przez  wnioskodawcę albo przez pracownika organu gminy na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę. 

W imieniu małoletniego wniosek składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Uwaga: małoletni od 12 roku życia musi być obecny przy składaniu wniosku.

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: