Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnie idzie zgodnie z planem

Na budowie oczyszczalni ścieków w Oleśnie trwają dalsze prace związane z rozruchem pierwszego ciągu technologicznego. Technologia oczyszczania ścieków na nowych obiektach opiera się na zastosowaniu w procesie biologicznego oczyszczalnia ścieków osadu czynnego.

Przed przystąpieniem do rozruchu technologicznego Wykonawca sprawdził działanie wszystkich urządzeń, drożność przepływu przewodów, sprawność działania zaworów, przepustnic, zasuw pod względem mechaniczno-elektrycznym.

Po przepływie przez kraty wstępne na centralnej przepompowni przy ul. Mostowej, ścieki zostały przepuszczone przez sitopiaskownik, komorę defosfatacji, bioreaktor a następnie osadnik wtórny z wydzieloną komorą denitryfikcji.

Po przejściu całego procesu, oczyszczony ściek jest odprowadzany kanalizacją odbiorczą do rzeki Stobrawa.

Oprócz rozbudowy oczyszczalni ścieków, inwestycja obejmuje także rozbudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie miasta, a łączny koszt wynosi około 29 milionów złotych netto. Gminie udało się pozyskać bezzwrotne dofinasowanie w wysokości 18.996.523,62 złotych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Fundusz Spójności Unii Europejskiej w ramach działania 2.3 ,,Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II, „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wykonawcą robót na oczyszczalni ścieków jest firma Hydro-Marko z Jarocina.

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: