Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

Brak opisu obrazka

Gmina Olesno złożyła wniosek w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. 

Złożony przez Gminę Olesno wniosek o Granty PPGR został zaakceptowany oraz otrzymał dofinansowanie w wysokości 941 800,00 .

Kwota wydatków kwalifikowalnych 100%.

Kwota ta zostanie przeznaczona na zakup 254 laptopów wraz z oprogramowaniem i ubezpieczeniem wraz z jednym dostępem do Internetu oraz zostanie przekazana beneficjentom ostatecznym, którzy przeszli pozytywnie weryfikację złożonych oświadczeń.

Celem programu jest pomoc rodzinom popegeerowskim w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz wyeliminowanie ograniczeń związanych z nauka zdalną.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Brak opisu obrazka