Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Promocja walorów przyrodniczych i krajobrazowych ziemi oleskiej szansą na rozwój turystyki wiejskiej”

Brak opisu obrazka

 
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
 

Gmina Olesno jako partner Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich realizuje operację pn.: „Promocja walorów przyrodniczych i krajobrazowych ziemi oleskiej szansą na rozwój turystyki wiejskiej” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dodatkowymi partnerami KSOW  w ramach projektu są: Parafia Rzymskokatolicka pw. Bożego Ciała w Oleśnie, Koło Gospodyń Wiejskich „Wojciechowianki” w Wojciechowie oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Borkach Wielkich.

 

Plan operacyjny na lata 2022-2023

Miejsce realizacji: Województwo Opolskie

 

Termin realizacji operacji: 01.05.2022 – 31.10.2022

Wysokość kosztów kwalifikowanych operacji: 27.000,00 zł

Zakres operacji:

Operacja będzie polegała na realizacji filmu promującego cenne przyrodniczo  i krajobrazowo obszary gminy Olesno. Z założenia będzie to film z przeznaczeniem do umieszczenia na stronie internetowej www.olesno.pl oraz innych jednostek promujących turystykę Opolszczyzny (np. OROT). Film w sposób nowoczesny, dynamiczny, ukazywać będzie walory gminy i jej mieszkańców w ciekawy sposób, jako miejsce posiadające wiele atutów przyrodniczo-krajobrazowych, dotychczas słabo lub wcale nieznanych.  Zadanie przewiduje wykonanie scenariusza filmu, udział profesjonalnego lektora, który wejdzie w rolę komentatora treści nagrania. Zastosowane zostaną rozwiązania dla osób niepełnosprawnych, napisy w języku polskim i dodatkowo angielskim, podkład muzyczny. Produkcja filmu odbywać się będzie z użyciem profesjonalnego sprzętu. Realizacja filmu pozwoli ukazać nieznane dotychczas informacje o miejscach posiadających wyjątkowe walory przyrodnicze i krajobrazowe, na podstawie m.in. danych z lat 2020-2021, zebranych podczas pełnej inwentaryzacji przyrodniczej gminy.

 

Cel operacji:

Celem operacji jest promocja cennych przyrodniczo i krajobrazowo obszarów i gatunków roślin i zwierząt w Gminie Olesno, poprzez wykonanie filmu promocyjnego na temat dziedzictwa naturalnego i kulturowego obszarów wiejskich,   z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Przewidywane efekty realizacji operacji:

Planowany do realizacji film promujący cenne przyrodniczo i krajobrazowo obszary pozwoli dotrzeć do nieograniczonej liczby osób – możliwości, które aktualnie dają media elektroniczne (w tym You Tube) pozwalają dotrzeć z materiałami promocyjnymi do bardzo szerokiego grona osób, w tym takich, którzy chcą uniknąć miejsc pełnych turystów, szukają ciszy i odpoczynku na łonie przyrody, planują odwiedzić miejsca wcześniej nieznane. Dla tego grona odbiorców film będzie idealnym narzędziem inspiracji na krótszy lub dłuższy wyjazd wakacyjno-weekendowy, wskazówką oferty spędzenia aktywnie wolnego czasu itp. a tym samym spowoduje pobudzenie ruchu turystycznego na obszarach wiejskich gminy Olesno.

Cel KSOW 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Cel KSOW 3: Informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym

Działanie 13 – Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

Priorytet 6 – Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa  i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Szczegółowe informacje dotyczące Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz możliwości zarejestrowania się jako partner KSOW znajdują się na portalu internetowym http://ksow.pl

Link do stronu internetowej Komisji dotyczącej EFRROW https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_pl