Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski w Oleśnie

logotypy projekt.jpeg

Gmina Olesno złożyła wniosek w ramach projektu pn. "Dostępny samorząd - granty" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Złożony przez Gminę Olesno wniosek został zaakceptowany oraz otrzymał 100% dofinansowania w wysokości 99 962,42 .

Kwota ta zostanie przeznaczona na:

  •  zakup i montaż 33 szt. tabliczek brajlowskich tyflograficznych, 4 szt. planów informacyjnych tyflograficznych, 2 szt. przenośnych pętli indukcyjnych,
  • utworzenie wypukłego oznakowania informacyjnego (ścieżki naprowadzającej i oznakowania ostrzegawczego),
  • zapewnienie usługi doradczej w zakresie dostępności.

Wykonanie tabliczek brajlowskich tyfloraficznych oraz planu informacyjnego jest konieczne w związku z aktualnym brakiem w budynku oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Zakup przenośnej pętli indukcyjnej to stosunkowo niedrogi sposób zapewnienia obsługi klientów ze specjalnymi potrzebami, który dzięki bezprzewodowej postaci może być wykorzystany w każdym biurze Urzędu Miejskiego - w zależności od potrzeb.

Zadanie wynika z przyjętego ,,Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miejskim w Oleśnie na lata 2022-2023" - wg zarządzenia nr 21.2022 Burmistrza Olesna z dnia 1 marca 2022 roku.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski w Oleśnie dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez zapewnienie kompleksowej informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, oznakowanie dróg, w tym ewakuacyjnych oraz zakup przenośnego systemu wspomagającego słyszenie.

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: