Kolejny etap rozbudowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy

W związku z zakończeniem jednej z największych inwestycji na terenie naszej gminy, jaką bez wątpienia była modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnie, Gmina Olesno ubiega się o dodatkowe środki na budowę kanalizacji w Łowoszowie i rozbudowę sieci wodociągowej w Grodzisku.

W tym celu Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie na operację typu 'Gospodarka wodno-ściekowa' pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łowoszowie wraz z przebudową sieci wodociągowej w Grodzisku, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Całkowita wartość operacji: 6.744.767,51 zł

Koszty kwalifikowalne: 6.740.496,33 zł

Środki o które się ubiegamy to aż 5 mln złotych. Informację o tym, czy operacja otrzymała dofinansowanie powinniśmy otrzymać do końca grudnia 2022 roku.

Celem projektu jest rozwój obszarów wiejskich gminy Olesno poprzez budowę systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w miejscowości Łowoszów oraz modernizację zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Grodzisko.

Gmina Olesno (3).png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: