Gmina Olesno pozyskała najwięcej środków unijnych w woj. opolskim!

Z przyjemnością informujemy, że w opublikowanym w ostatnim wydaniu pisma samorządu terytorialne WSPÓLNOTA, RANKINGU WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ PRZEZ SAMORZĄDY W LATACH 2014 – 2021, Olesno zostało sklasyfikowane na 60 miejscu spośród 267 miast powiatowych, co  jednocześnie daje nam 1 miejsce w woj. opolskim!

Ranking pozyskiwania funduszy unijnych przez samorządy w latach 2014-2021.png

Kolejny wieloletni budżet Unii Europejskiej skończył się w 2022 roku, ale zgodnie z obowiązującymi regułami, środki mogą być wydawane jeszcze w kolejnych latach.

W rankingu posłużono się danymi ze sprawozdań budżetowych o faktycznie poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego wydatkach, a nie zestawieniami umów zawartych na realizację kolejnych projektów.

Podobnie jak w całej Polsce, zdecydowana większość wszystkich dotacji z funduszy unijnych miała charakter środków inwestycyjnych, które przyczyniły się do powstania nowych obiektów jak np. jedna z największych inwestycji w ostatnich latach w naszej gminie - budowa oczyszczalni ścieków (wartość inwestycji ok. 29 milionów złotych przy dofinansowaniu  unijnym w wysokości 18.996.523,62 złotych) lub zrewitalizowania istniejących jak np. rewitalizacja oleskiej promenady i Stadionu Miejskiego (całkowita wartość projektu - 10.999.743,17 zł, dofinansowanie unijne - 4.250.809,91 zł).

Fundusze unijne pomogły zrealizować ważne dla gminy inwestycje w infrastrukturę drogową  - budowa i remonty dróg gminnych i ścieżek rowerowych jak np. budowa ścieżki rowerowej z Olesna do Praszki, która kosztowała 4,6 miliona zł, z czego aż 3,9 mln zł wyniosła dotacja z Unii Europejskiej.


Poniżej największe projekty zrealizowane przez Gminę Olesno w perspektywie 20014-2022:

Lp.

Tytuł projektu

Koszt zadania [zł]

Dofinansowanie [zł]

Program

Krótki opis

1.

Rewitalizacja Stadionu Miejskiego oraz rewitalizacja traktu spacerowego przy ul. Murka w Oleśnie

10 999 743,17

5 991 185,94, w tym:

UE- 4 235 505,81

MSiT- 991 700,00

BP- 763 980,13

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020,

Sportowa Polska

Projekt obejmował modernizację traktu spacerowego przy ul. Murka w Oleśnie oraz rewitalizację stadionu miejskiego w Oleśnie.

Rewitalizacja traktu spacerowego dot. alei głównej oraz strefy rekreacyjno-wypoczynkowej. Aleja główna wyłożona została płytami granitowymi z donicami i nasadzeniami zieleni. Przebudowane zostały mostki, schody do potoku. Wśród zieleni posadowiono drewniane leżaki, atrakcyjne ławki, nowe kosze, punkty świetlne LED. Rewitalizacja stadionu miejskiego obejmowała wykonanie: pełnowymiarowego boiska do gry w piłkę nożną z naturalnej trawy; 8 m piłkochwytów; wiaty dla zawodników rezerwowych; bieżni 6 torowej lekkoatletycznej; rzutni do rzutu dyskiem; rzutni do pchnięcia kulą; skoczni do skoku w wzwyż, w dal i trójskoku (materiał tartan i beton); boiska treningowe z trawy. Zamontowana została siłownia zewnętrzna, i urządzenia sprawnościowe. Potrzeby sportowców zabezpiecza wybudowany budynek zaplecza (szatnie, sanitariaty, sale sędziów itp.)

2.

Wzmocnienie potencjału inwestycyjnego Subregionu Północnego poprzez uzbrojenie wyodrębnionej części Oleskich terenów inwestycyjnych

3 362 317,86

2 550 437,06

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego

Projekt dotyczył uzbrojenia wyodrębnionych Oleskich terenów inwestycyjnych w sieć wodno-kanalizacyjną, w tym kanalizację deszczową, oraz budowę drogi wewnętrznej.  W wyniku realizacji projektu wybudowana została sieć wodna i kanalizacyjna dostarczająca wodę i odprowadzająca ścieki w wymaganej przez potencjalnych przedsiębiorców ilości. Uzbrojony został obszar obejmujący działki ewidencyjne o numerach: 211/5, 211/6, 211/7, 211/8, 211/9 (jednostka ewidencyjna Olesno – miasto, obręb ewidencyjny Olesno), włączone do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, o powierzchni 9,7833 ha.

3.

Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego (w części dot. Gminy Olesno)

5 738 958,50

4 441 417,02

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego

Budowa ścieżki rowerowej relacji Grodzisko - Łomnica wzdłuż drogi krajowej nr 11. Rozbudowa skrzyżowania ulicy Wygodzkiej z drogą krajową nr 11 - ulicą Lubliniecką w Grodzisku wraz z budową ścieżek rowerowych i przejść pieszo rowerowych. Budowa centrum przesiadkowego w Oleśnie

4.

Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Borkach Wielkich

1 081 679,36

799 947,63

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego

Projekt obejmował termomodernizację budynku użyteczności publicznej z częścią szkolno-przedszkolną w Borkach Wielkich. Wykonano modernizację systemu c.o., modernizację systemu ciepłej wody użytkowej, docieplenie budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykorzystano fotovoltaiki, zieloną ścianę, oświetlenie energooszczędne, system zarządzania energią. W ramach termomodernizacji zmodernizowano źródło ciepła.

5.

Termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 4 i Domu Harcerza w Oleśnie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.

1 339 063,53

500 000,00

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego

Projekt obejmował kompleksową termomodernizację dwóch budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Gminie Olesno, tj. budynku Publicznego

Przedszkola nr 4 przy ul. Krasickiego nr 3 oraz budynku Domu Harcerza przy ul. Krasickiego nr 22. W ramach projektu: osuszono fundamenty, ocieplono ściany, wykonano izolację stropów i stropodachu, wymieniono instalację co, zmodernizowano instalację elektryczną, wymieniono obróbki blacharskie i orynnowanie, zamontowano panele fotowoltaiczne w PP nr 4, wymieniono oświetlenie na

energooszczędne, zbudowano podjazd dla osób niepełnosprawnych w budynku Domu Harcerza.

6.

Likwidacja źródła ciepła w budynku użyteczności publicznej przy ulicy Pieloka 21 w Oleśnie

929 530,65

576 316,45

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020

 

Projekt obejmował likwidację wysokoemisyjnego źródła ciepła w budynku użyteczności publicznej w Oleśnie przy ul. Pieloka 21 i podłączenie budynku do sieci gazowej wraz z częściową wymianą instalacji CO oraz dociepleniem stropodachu pod nieogrzewanym poddaszem.

7.

Utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Oleśnie

1 687 509,81

1 270 022,35

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020

 

Projekt miał na celu utworzenie, w systemie „zaprojektuj i wybuduj", centrum ochrony różnor. biologicznej na obszarze miejskim (Duży Park Miejski w Oleśnie) w oparciu o gatunki rodzime. W ramach projektu m.in:

- wykonano inwentaryzacje dendrologiczną, botaniczną, ornitologiczną i chiropterologiczną,

- usunięto większości obcych i inwazyjnych gatunków roślin,

- wyeksponowano drzewa o charakterze pomnikowym,

- ustawiono domki/budki dla owadów, otoczono je miododajnymi krzewami i/lub bylinami np. wrzosowatymi,

- wyposażono park w domki/budki dla ptaków, nietoperzy,

-wykonano ścieżkę edukacyjną,

-wykonano oświetlenie, rozebrano istniejące nawierzchnie i elementy małej infrastruktury, wykonano nowe nawierzchnie i elementy małej architektury.

8.

E-gmina – zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Olesno w życiu publicznym poprzez rozwój usług cyfrowych.

922 209,15

774 584,47

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020

 

W projekcie wdrożono i uruchomiono 61 e-usług z zakresu działania gminnej administracji publicznej. Zmodernizowano

infrastrukturę teleinformatyczną, dostosowując ją do wymogów związanych ze świadczeniem e-usług, zakupiono sprzęt i oprogramowanie, przeszkolono personel Urzędu Miejskiego  w Oleśnie.

9.

Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Świerczu w Gminie Olesno

1 185 514,39

998 110,09

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020,

 

Projekt obejmował rozbudowę i modernizację punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (dalej PSZOK) w Świerczu i jego doposażenie. Obszar PSZOK został powiększony, wykonano nawierzchnię utwardzoną, nową wagę samochodową, odnowiono i, zreorganizowano część magazynową (na odpady niebezpieczne, na sprzęt i wyposażenie PSZOK, na rzeczy używane), rozbudowany i wyremontowany został budynek biurowo-socjalny, zakupiono kontenery o zróżnicowanej pojemności, dostosowanej do projektowanego strumienia odpadów.

 

10.

Edukacja w przedszkolach Gminy Olesno otwiera drzwi do sukcesu

872 442,47

733 046,16

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020,

 

Przedmiotem projektu są wynikające z diagnozy zajęcia dla 525 dzieci z terenu Gminy Olesno: 2 przedszkoli miejskich z terenu Olesna (PP nr 3 i PP nr 4) oraz 8 przedszkoli wiejskich (Bodzanowice, Borki Małe, Borki Wielkie, Łowoszów, Sowczyce, Wachów, Wojciechów, Wysoka). Nauczanie dot. zajęć dodatkowych obejmujących kompetencje kluczowe - porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje matematyczne, informatyczne, społeczne oraz w formie wsparcia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Projekt obejmował również szkolenia i studia nauczycieli, w celu wzrostu efektywności prowadzonych zajęć oraz wydłużenie godzin pracy przedszkoli.

11.

Kraina wiedzy w przedszkolach Gminy Olesno

 

 

 

Projekt dotyczy realizacji zajęć dodatkowych dla  540 dzieci z terenu Gminy Olesno z 11 OWP, w oparciu o diagnozy z wszystkich placówek. Jest to 8 OWP na terenach wiejskich w: Bodzanowicach, Borkach Małych, Borkach Wielkich, Łowoszowie, Sowczycach, Wachowie, Wojciechowie, Wysokiej oraz 3 placówki w mieście Olesno: PP nr 3 z Oddz. Integracyjnym, PP nr 4 i dwóch oddziałów przedszkolnych przy PSP nr 3 w Oleśnie. Zrealizowano zajęcia dodatkowe z matematyki na wesoło z nauką kodowania, spotkań ze sztuką, gimnastyki ogólnorozwojowej, muzykoterapii, a także wsparcia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Projekt zakładał również wydłużenie czasu pracy OWP, średnio o 2 godz. dziennie.

12.

Dobre przedszkole - lepsza przyszłość

1 214 155,20

1 029 617,70

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020

 

Projekt dotyczy realizacji zajęć dodatkowych dla 775 dzieci z terenu Gminy Olesno z 11 OWP, w oparciu o diagnozy wszystkich placówek. Jest to: 8 PP na terenach

wiejskich w: Bodzanowicach, Borkach Małych, Borkach Wielkich, Łowoszowie, Sowczycach, Wachowie, Wojciechowie, Wysokiej oraz 3 PP miejskich: nr 3 z Oddziałem Integracyjnym, nr 4 i

jeden oddział przedszkolny przy PSP nr 3 w Oleśnie. Edukacja obejmowała rozwój kompetencji kluczowych w tym: matematykę na wesoło z nauką kodowania,

spotkania ze sztuką, gimnastykę ogólnorozwojową, muzykoterapię, a także wsparcie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dofinansowano studia podyplomowe i

szkolenia dla nauczycieli, wynikających z diagnoz OWP. Wydłużono czas pracy przedszkoli, średnio o 2 godz. dziennie

13.

Większe możliwości - lepsza przyszłość uczniów oleskich szkół

578 851,25

492 023,56

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020

 

Projekt obejmował organizację dodatkowych zajęć szkolnych dla 613 uczniów z trzech szkół podstawowych Gminy Olesno: PSP nr 1 w Oleśnie, PSP nr 2 w

Oleśnie i PSP nr 3 w Oleśnie, w tym 1.Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy; 2. Nauczanie oparte na metodzie eksperymentu; 3. Zajęcia dla uczniów ze specjalnymi

potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych 4. Warsztaty z doradztwa zawodowego. Łącznie zrealizowano ok. 2771 godzin zajęć dodatkowych, wykraczających poza ramy obowiązującej podstawy programowej.

14.

Projekty współpracy PL-CZ

 

 

 

Interreg Polska Czechy

 1. Za wspólną historię i współczesność narodów Unii Europejskiej, za wsparcie przynależności do UE
 2. Doposażenie międzynarodowej transgranicznej trasy rowerowej na terenie Gminy Olesno
 3. Promocja miejsc dziedzictwa kulturowego i turystycznego poprzez doposażenie łącznika cyklotrasy w Oleśnie
 4. Żyjemy wspólnie/ Žijeme společně
 5. Tradycje, kultura, tożsamość - rozwijamy przyjaźń polsko-czeską/ Tradice, kultůra, vzdělávání-rozvíjíme Polsko České přátelství
 6. Solnym szlakiem z Moraw do Olesna/ Solnou stezkou z Moravy do Olesna
 7. Poznajmy się - prezentacja polsko-czeskiej kultury, kuchni i języka
 8. Polsko-czeskie partnerstwo bez granic/ Česko-polské partnerství bez hranic
 9. Łączy nas granica - poznajmy Czeskich przyjaciół!/ Spojuje nás hranice - poznáváme české přátelé!
 10. Cieszy nas piłka!/ Máme rádi míč!
 11. Budowa dedykowanej infrastruktury wspierającej międzynarodową trasę rowerową -Cyklotrasę w Oleśnie
 12. Promocja wspólnego bogactwa przyrodniczego w Oleśnie

 

15.

Budowa elementów małej architektury w miejscu publicznym (infrastruktury rekreacyjnej) - plac zabaw, ul. Dworcowa, promenada Olesno, ul. Murka, ul. Kilińskiego

570 139,79

362 779,79

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

 

Przedmiotem projektu było wykonanie 3 miejsc małej architektury służącej sportowi i  rekreacji w Oleśnie: - plac zabaw przy ul. Dworcowej, - siłownia przy ul. Kilińskiego, miejsce sportu i rekreacji promenada wzdłuż ul. Murka.

 

16.

Przebudowa ul. Wilczej w Wojciechowie

285 731,82

234 933,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Przebudowa drogi na odcinku 556 m.

17.

 

 

Modernizacja ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w Borkach Wielkich – parku wiejskiego

141 410,00

141 410,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - LEADER

Zakres prac w ramach operacji obejmował:

1.Demontaż istniejącego ogrodzenia wykonanego z siatki metalowej i słupków oraz istniejącego utwardzenia (wykonane przez partnera projektu we własnym zakresie).

2. Demontaż 3 szt. latarni (wykonane przez partnera projektu we własnym zakresie).

3. Usunięcie suchych i dzikich zarośli – krzewów (wykonane przez partnera projektu we własnym zakresie).

4. Wykonanie nowej nawierzchni mineralnej na ścieżkach pieszych.

5. Montaż 3 szt.  lamp typu LED.

6. Montaż 4 szt. ławek parkowych.

7. Montaż tablicy informacyjnej.

8. Montaż stojaka na rowery.

9. Wykonanie nasadzeń.

10. Wykonanie ogrodu deszczowego

18.

 

 

Modernizacja ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w parku w Oleśnie

114 968,00

114 968,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-20200 - LEADER

Zadanie dot. obszar parku zlokalizowanego przy budynku mieszczącym Urząd Miejski w Oleśnie, Starostwo Powiatowe, jak również Urząd Skarbowy i obejmowało m.in.

1.     Rozbiórkę istniejącej nawierzchni utwardzonej schodów z płyt betonowych, wraz z krawężnikami schodów oraz krawężnikami klombów

2.  Demontaż istniejących ławek parkowych, koszy na śmieci i betonowych donic

3.  Usunięcie suchych i dzikich zarośli – tuje, jałowce, krzewy wzdłuż alejek i na klombach, cięcia pielęgnacyjne drzew

4.  Wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej schodów

5.  Oczyszczenie istniejącej nawierzchni alejek

6.  Montaż wolnostojących ławek parkowych wraz z koszami na odpady

7.  Montaż tablic informacyjnych

8.  Montaż zjeżdżalni na nasypie

9.  Montaż trampolin

10.   Pielęgnacja istniejących trawników

11.   Wykonanie szpaleru zieleni

12.   Obsadzenie klombu bylinami

 


Poniższa tabela przedstawia zestawienie aktualnie realizowanych projektów przez Gminę Olesno, z zaznaczeniem programu

dofinansowania (unijne oraz inne zewnętrzne):

Lp.

Tytuł projektu

Koszt zadania [zł]

Dofinansowanie [zł]

Program

Stan zaawansowania

Krótki opis

1.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łowoszowie wraz z przebudową sieci wodociągowej w Grodzisku

6 740 496,33

5 000 000,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Zawarto umowę o dofinansowanie.

W projekcie planuje się budowę systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w miejscowości Łowoszów oraz modernizację zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Grodzisko.

2.

Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Oleśnie

14 461 838,53

9 668 115,42

Mechanizm Finansowy

Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Wniosek wybrany do dofinansowania, przygotowywane są dokumenty niezbędne do zawarcia umowy.

Projekt dotyczy kompleksowej termomodernizacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Oleśnie. W ramach projektowanej głębokiej termomodernizacji planuje się docieplenie stropodachu,

dachu, stropu nad wejściem, ścian w gruncie, ścian zewnętrznych, wymianę okien i drzwi, modernizację

systemu grzewczego i instalacji c.w.u., w tym montaż pompy ciepła i kotła gazowego, wykonanie wentylacji

mechanicznej nawiewno-wywiewnej. Przewiduje się zastosowanie systemu paneli PV produkujących energię

elektryczną na własne cele energetyczne budynku

3.

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym budynku Ratusza Miejskiego w Oleśnie wraz z popularyzowaniem i upowszechnianiem wiedzy o jego znaczeniu dla historii i kultury Opolszczyzny

410 321,28

293 091,92

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

W trakcie realizacji

W ramach projektu zaplanowano wykonanie prac rekonstrukcyjnych i rewaloryzacyjnych klasycystycznego wystroju elewacji frontowej Ratusza wraz z wprowadzeniem stolarki okiennej i drzwiowej o formach klasycystycznych. Zaplanowano również działania edukacyjne.

4.

Remont i konserwacja zabytkowego kościoła p.w. św. Anny w Oleśnie

418 282,46

299 992,18

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

W trakcie realizacji

W ramach zadania zaplanowano wykonanie: 1. najpilniejszych prac niezbędnych dla zachowania
zabytku (wymiana słupów w obrębie chóru, odwzorowanie i wykonanie słupa nad belką tęczową oraz słupa narożnika łącznika i słupów wsporczych łącznika, wymiana słupów części centralnej,
wymiana schodów wewnętrznych, wykonania remontu posadzki drewnianej, stolarki drzwiowej - poprzedzone badaniami stratygraficznymi) 2. prac konserwatorskich przy obiektach
wyposażenia wnętrza kościoła (wpisane do rejestru zabytków ruchomych ołtarze boczne: pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, pw. Wniebowzięcia NMP, pw. Matki Boskiej Częstochowskiej i
ambona). Dodatkowo zakupiono aluminiowe rampy podjazdowe dla osób niepełnosprawnych oraz system wspomagania słyszenia. Integralną częścią projektu są działania edukacyjno-informacyjne, w tym ,,wirtualny spacer".

5.

„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

941 800,00

941 800,00

Program Operacyjny Cyfrowa Polska

W trakcie realizacji

Celem programu jest pomoc rodzinom popegeerowskim w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz wyeliminowanie ograniczeń związanych z nauka zdalną.

6.

Cyfrowa gmina

529 200,00

529 200,00

Program Operacyjny Cyfrowa Polska

W trakcie realizacji

Doposażenie w sprzęt i oprogramowanie UM Olesno.

7.

Ochrona ekosystemów wodnych

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

W trakcie realizacji.

Projekt obejmuje remont grobli w RP ,,Kamieniec”, renaturalizację zbiornika wodnego w Kucobach i odtworzenie zbiornika wodnego w Bodzanowicach, wykonanie oceny potrzeb uzupełnienia sieci rezerwatów przyrody w województwie opolskim, pod kątem ich ekologicznej reprezentatywności oraz programu ochrony cennych przyrodniczo obszarów w Gminie Olesno, a także skanalizowaniem ruchu turystycznego i rekreacyjnego w celu ochrony zespołu przyrodniczo krajobrazowego ,,Pradolina i Źródliska rzeki Stobrawa" oraz planowane zadania z zakresu edukacji ekologicznej, w tym wydanie ,,Przewodnika po opolskich rezerwatach”, organizację obchodów Dnia Ochrony Środowiska.

8.

Poprawa warunków jakości edukacji i sportu – przedsięwzięcia mające na celu wzmocnienie infrastruktury sportowej w Oleśnie

1 332 884,21

700 000,00

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

W trakcie realizacji.

Zadanie obejmuje: 1) remont placu zabaw przy Żłobku w Oleśnie, 2) remont lodowiska
miejskiego w Oleśnie, 3) rewitalizację terenów zdegradowanych (w bezpośrednim sąsiedztwie zrewitalizowanego stadionu miejskiego), w celu nadania im funkcji obiektów sportowych - hali
tenisowej.

9.

Infrastruktura rekreacyjna, w tym sportowa: boisko Bodzanowice, plac zabaw Arnsberska i Borki Małe

286 000,00

286 000,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - LEADER

Podpisano umowy o dofinansowanie

Celem projektu jest stworzenie miejsca zabaw i rekreacji dla mieszkańców (plac zabaw w Oleśnie i Borkach Małych) oraz aktywnego spędzania wolnego czasu (boisko w Bodzanowicach).

10..

Modernizacja dróg w gminie Olesno -

3.621.631,79

3.421.631,79

Polski Ład

Przyznano promesy wstępne

Przebudowy i remonty dróg: Pieloka, Budowlanych, Nad Łąkami - Olesno, Młyńska w Borkach

11.

Rewitalizacja kompleksu basenów w Oleśnie

19.726.963,18

13.726.963,18

Polski Ład

Przyznano promesy wstępne

Wraz z dof ze srodków anty COVID 4,3 mln

12.

Budowa i modernizacja dróg na obszarach PPGR w gminie Olesno.

3.017.034,57

2.955.034,57

Polski Ład PPGR

Przyznano promesy wstępne

Przebudowy i remonty dróg: w Sowczycach to: ul. Polna,
ul. Kani, ul. Lubliniecka, drogi na osiedlu PGR, ul. Boczna do Oleskiej, ul. Nowa oraz budowa drogi w strefie ekonomicznej

13.

Budowa Krajowego Centrum Szkolenia Służb Ratowniczych

19.652.469,42

16.652.469,42

Polski Ład - Związek

Przyznano promesy wstępne

 

14.

Wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne w gminie Olesno

5 133 764,71

1 500 000,00

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

w trakcie realizacji

Działania inwestycyjne w nieruchomościach beneficjentów końcowych będą
obejmowały likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła opalanych głównie paliwem stałym i podłączenie 44 budynków mieszkalnych do sieci gazowej oraz wymianę dotychczasowych źródeł na kotły gazowe (66 budynków) oraz pompy ciepła (43 budynki, w tym 37 przy wsparciu paneli PV). Beneficjenci głównie z nowego naboru, wydłużenie realizacji.

15.

Solidarni z Ukrainą - projekt partnerski

266 257,15

266 257,15

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

W trakcie realizacji

Remont i wyposażenie  trzech mieszkań z przeznaczeniem dla migrantów z Ukrainy.

16.

Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski w Oleśnie

99 962,42

99 962,42

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

W trakcie realizacji

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na wykonaniu 4 dotykowych planów informacyjnych, tabliczek informacyjnych na drzwi - na potrzeby oznakowania biur, toalet, wind itp. oraz  oznakowania dróg, w tym ewakuacyjnych. Standard obsługi osób ze specjalnymi potrzebami poprawi zakup przenośnej pętli indukcyjnej.

17.

 Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach
publicznych w gminie Olesno wraz z doposażeniem szkół w narzędzia
edukacyjne z zakresu ruchu drogowego

434 974,10

358 082,99

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 – 2020

Wniosek uzyskał dofinansowani. Przygotowanie dokumentów na potrzeby umowy o dofinansowanie

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach publicznych w
Gminie Olesno, poprzez wyznaczenie, wyniesienie i doposażenie przejść dla pieszych
w trzech lokalizacjach w urządzenia i obiekty zwiększające bezpieczeństwo ruchu
drogowego oraz doposażenie 8 szkół podstawowych w narzędzia edukacyjne z zakresu
ruchu drogowego.


 

PROJEKTY CZESKIE

Lp. Tytuł  Wartość projektu [Euro] Kwota dofinansowania [Euro]  Wartość projektu [PLN] Kwota dofinansowania PLN]  Rok realizacji
1 Poznajmy się - prezentacja polsko-czeskiej kultury, kuchni i języka 2 430,96 2 066,32 10 939,32 9 298,42 2016
2 Żyjemy wspólnie 12 945,05 11 650,55 58 252,73 52 427,45 2017
3 Solnym szlakiem z Moraw do Olesna 15 651,39 13 303,68 70 431,26 59 866,57 2018
4 Polsko-czeskie partnerstwo bez granic 20 079,71 17 067,75 90 358,70 76 804,89 2018
5 Łączy nas granica - poznajmy Czeskich przyjaciół! 19 568,00 16 632,80 88 056,00 74 847,60 2018
6 Tradycje, kultura, edukacja - rozwijamy  przyjaźń polsko-czeską  11 246,48 9 559,51 50 609,16 43 017,79 2019
7 Cieszy nas piłka! 18 260,02 15 521,02 82 170,09 69 844,58 2019
8 Doposażenie międzynarodowej transgranicznej trasy rowerowej na terenie Gminy Olesno 32 924,49 29 632,04 148 160,21 133 344,18 2021/2022
9 Za wspólną historię i współczesność narodów Unii Europejskiej, za wsparcie przynależności do UE 15 884,08 13 501,47 71 478,36 60 756,61 2022
10  Promocja miejsc dziedzictwa kulturowego i turystycznego poprzez doposażenie łącznika Cyklotrasy w Oleśnie 20 746,36 17 634,41 93 358,62 79 354,83 2022/2023
11 Pierwszy polsko-czeski festiwal skoków  11 673,80 9 922,73 52 532,10 44 652,29 2023
  Razem  181 410,34 156 492,27 816 346,53 704 215,20  

 

Aktualnie czekamy na rozstrzygnięcia dla kilku złożonych wniosków o dofinansowanie, w tym dla:

L.p. Nazwa wnioskowanego zadania Koszt zadania Wnioskowana dotacja Podmiot dotujący Status wniosku Krótki opis
1. Poprawa efektywności energetycznej basenu Oleska Laguna w Oleśnie 1 540 575 770 287,50 Wojewódzki Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu Wniosek złożony Montaż paneli PV, pompy ciepła oraz wysokosprawnej kogeneracji.
2. Remont orlika 405 926,00 202 963,00 Minister Sportu i Turystyki Wniosek złożony Remont nawierzchni boiska piłkarskiego, opraw oświetleniowych, piłkochwytów
3. Drewniany Kościół św. Anny z XVI w.- prace remontowo - konserwatorskie przy budynku wnętrza Kościoła. 1 032 962,14 1 032 962,14 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wniosek złożony Wniosek Parafii
4. Olesno, Ratusz Miejski w Oleśnie (XVIII w.) - remont elewacji bocznych budynku 622 922,90 311 461,45 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wniosek złożony Planuje się, od str. zachodniej pod nadzorem architektoniczno-konserwatorskim, m.in.:-skuć tynki, wykonać tynki
renowacyjne, odtworzyć boniowanie, opaski, detale portyku i profil gzymsu, malowanie-osadzić nowe okna, drzwi, parapety
i kraty okienne-wymienić obróbki blacharskie i zamykanie skrzynki gazowej
5. Prace konserwatorskie przy zabytkowej Kolumnie Maryjnej na Rynku w Oleśnie 178 896,22 87 757,55 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wniosek złożony W ramach zadania planuje się wykonanie prac renowacyjnych przy elementach kamiennych ( kolumna, cokół i podest ze
stopniami przy figurze Marii wraz z podstawą); postument, ogrodzenie oraz słupy metalowe.
6. Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej przebudowy amfiteatru w Oleśnie. 160 000,00 128 000,00 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wniosek złożony W ramach zadania zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, na potrzeby
kompleksowej modernizacji amfiteatru w Oleśnie. Wykonany zostanie: projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami,
badaniami i opiniami, branżowe projekty wykonawcze, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiary robót,
kosztorysy inwestorskie itp
7. Kompleksowe przystosowanie Miejskiego Domu Kultury w Oleśnie do potrzeb osób niepełnosprawnych 587 836,53 470 269,22 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wniosek złożony W ramach zadania zaplanowano kompleksowe przystosowanie budynku Miejskiego Domu Kultury w Oleśnie do potrzeb osób
niepełnosprawnych, poprzez montaż windy dostosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych wraz z adaptacją holu na
toaletę do potrzeb osób niepełnosprawnych na I piętrze budynku.
8.   1 518 021,23 965 917,00 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 W trakcie przygotowania Przebudowa drogi na odcinku około 1 209 m.
Przebudowa drogi Kolonia Świercze - Broniec
9. Ciepłe mieszkanie 180 000,00 180 000,00 Wojewódzki Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu Wniosek złożony Wymiana kopciuchów wraz z termomodernizacją mieszkań w gminie Olesno.

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: