„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łowoszowie wraz z przebudową sieci wodociągowej w Grodzisku”

kanalizacja.jpeg

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Beneficjent: Gmina Olesno – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łowoszowie wraz z przebudową sieci wodociągowej w Grodzisku”

 

Gmina Olesno podpisała umowę na realizację operacji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łowoszowie wraz z przebudową sieci wodociągowej w Grodzisku” na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014–2020.

 

Miejsce realizacji: Województwo Opolskie, powiat oleski, Gmina Olesno, miejscowości Łowoszów i Grodzisko

 

Termin zakończenia operacji: kwiecień 2025 r.

Wysokość kosztów całkowitych operacji: 6.299.446,01 zł

Wysokość kosztów /kwalifikowalnych operacji: 6.295.174,83 zł

Wysokość dofinansowania: 5.000.000,00 zł

 

Cel operacji:

Celem projektu jest rozwój obszarów wiejskich gminy Olesno poprzez budowę systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w miejscowości Łowoszów oraz modernizację zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Grodzisko.

Zakres operacji:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łowoszowie

 

Planuje się wybudować sieć kanalizacji sanitarnej w celu odprowadzenia ścieków sanitarnych z części Łowoszowa do istniejącej oczyszczalni ścieków. Ze względu na ukształtowanie terenu ścieki odprowadzane będą grawitacyjnie do planowanej przepompowni ścieków sanitarnych a następnie będą tłoczone rurociągiem tłocznym do istniejącej oczyszczalni ścieków sanitarnych. Planuje się wykonanie projektowanej, grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej z rur kanalizacyjnych PVC z wydłużonym kielichem lub równoważnych. Łączenie rur PVC wykonać metodą łączenia kielichowego, z uszczelką wargową montowaną w wewnętrznej części kielicha. Średnice kanałów należy dobrać na podstawie przepływów obliczeniowych oraz zakładanych spadków kanałów. Minimalna średnica sieci kanalizacji sanitarnej wynosi Dz200 mm, a na przyłączach Dz160 mm. Długość planowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wynosi ok. 3100 m. Przejście kanalizacji pod ul. Opolską planowane jest metodą bezwykopową poprzez wykonanie przewiertu, przecisku. Planuje się rurociągi tłoczne z rur ciśnieniowych kanalizacyjnych z PEHD lub równoważnych, którym tłoczone będą ścieki z przepompowni do oczyszczalni. Długość planowanej kanalizacji sanitarnej tłocznej wynosi ok. 3100 m. Planuje się wykonanie przepompowni ścieków sanitarnych na działce nr 43, obręb Łowoszów. Przepompownia zostanie zrealizowana w pełnej automatyce, ze zdalnym nadzorem pracy i zabezpieczeniem antywłamaniowym obiektu, współpracującym z oprogramowaniem monitoringu działającym u eksploatatora istniejącego systemu. Pojemność zbiornika przepompowni zapewni podczas pompowania w czasie jednego cyklu wymianę ścieków w rurociągu tłocznym lub zapewni prędkość przepływu > 1 m/s. Należy wykonać oświetlenie terenu przepompowni sterowane czujnikiem ruchu. Pompownię należy wyposażyć w układ sterowania i sygnalizacji, w celu utrzymania zadanej wartości poziomu ścieków w zbiorniku przepompowni przez odpowiednie załączanie pomp w zależności od napływu ścieków i zabezpieczenie systemu. Dla celów użytkowych przepompowni planuje się zabudowę hydrantu nadziemnego DN80 na terenie przepompowni. Wodociąg doprowadzający wodę do hydrantu planuje się wykonać z rur wodociągowych PE-HD lub równoważnych o średnicy min. Dz110 mm o minimalnym ciśnieniu roboczym PN 10. Długość planowanego wodociągu wynosi ok. 370 m. 

Wydatki niekwalifikowalne obejmują, odpowiednio do zapisów PROW, odcinek kanalizacji tłocznej w granicach aglomeracji i miasta Olesno, łączący sieć kanalizacyjną z oczyszczalnią.

 

Przebudowa sieci wodociągowej w Grodzisku

Przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie sieci wodociągowej, wybudowanej przed 2000 r., przy ul. Lublinieckiej w Grodzisku, na terenie hydroforni, ze względu na zły stan techniczny istniejącej sieci. W zakres przebudowy na terenie hydroforni wchodzi sieci wodociągowa i by-pass wokół zbiornika w zakresie średnic DN100 i DN150, zbiornik ziemny stalowy o pojemności 50 m3, zabudowa studni z przepływomierzem przed zbiornikiem, zasuwy oraz dwa hydranty. Planuje się wykonanie planowanej sieci wodociągowej i by-passa wokół zbiornika z rur wodociągowych PE lub równoważnych o średnicy Ø160 i Ø110mm. Długość planowanych sieci wynosi:

- wodociąg o średnicy Ø160 PE-HD – ok. 90 m,

- wodociąg o średnicy Ø110 PE-HD – ok. 35 m.

W budynku hydroforni planuje się wymianę 1 pompy pracującej i 1 pompy rezerwowej wraz z całym orurowaniem i znajdującą się na nim armaturą (pozostałe 5 pomp pracujących i 1 pompa rezerwowa nie wymagają wymiany, ponieważ są w dobrym stanie). W hydroforni należy wykonać zdalne sterowanie z SUW oraz wymienić główną rozdzielnię elektryczną i dostosować ją do nowych parametrów i przepisów oraz zmodernizować lub wymienić szafę sterowniczą z istniejącego zestawu hydroforowego.

Przewidywane efekty:

 

Planowana wartość zwiększonej objętości oczyszczonych ścieków w wyniku realizacji operacji [m3/rok] -  6.408

Liczba planowanych odbiorców operacji, korzystających z ulepszonej infrastruktury 2180 osób, w tym:

  1. Wodociągowej: 2000 osób
  2. Kanalizacyjnej: 180 osób.

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: