Informujemy, że 31 maja 2024 r. (piątek) Urząd Miejski w Oleśnie będzie nieczynny. Urząd Stanu Cywilnego pełni dyżur w godzinach od 7:30 do 14:00.  Za utrudnienia przepraszamy.

Komunikat w sprawie rozpoczęcia weryfikacji w zakresie prawidłowego gospodarowania nieczystościami ciekłymi

KOMUNIKAT BURMISTRZA OLESNA

W SPRAWIE ROZPOCZĘCIA WERYFIKACJI WŚRÓD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

W ZAKRESIE PRAWIDŁOWEGO GOSPODAROWANIA NIECZYSTOŚCIAMI CIEKŁYMI

 

W związku z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wójtowie, burmistrzowie oraz prezydenci miast są zobowiązani do prowadzenia kontroli w zakresie prawidłowego pozbywania się nieczystości ciekłych pochodzących ze zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.

Jednocześnie zgodnie z obowiązującym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olesno właściciele nieruchomości są  zobowiązani do:

  • usuwania nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych z częstotliwością dostosowaną do ilości zużytej wody i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika bezodpływowego, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał,
  • usuwania nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych z nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z częstotliwością dostosowaną do ilości zużytej wody i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika bezodpływowego, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia, jednak nie rzadziej niż raz na rok,
  • usuwania nieczystości ciekłych gromadzonych w osadnikach instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji jednak nie rzadziej niż raz na rok,
  • zawierania umów z przedsiębiorcami, a także przechowywania i okazywania osobom upoważnionym do kontroli aktualnej umowy i dowodów zapłaty za usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.

Biorąc powyższe pod uwagę informuję, że w I kwartale 2023 roku  rozpocznie się weryfikacja wśród właścicieli nieruchomości w zakresie posiadania aktualnej umowy na wywóz nieczystości ciekłych zawartej z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych oraz dowodów zapłaty za wykonanie powyższych usług, świadczących o regularności wywozu nieczystości ciekłych. Weryfikacją zostaną objęte nieruchomości położone na terenie Gminy Olesno, dlatego osoby, które nie mają jeszcze podpisanych ww. umów powinny niezwłocznie to zrobić.

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.

wykaz.jpeg 

 

Dodatkowo informuję, że zgodnie z art. 10 ww. ustawy kto pozbywa się nieczystości ciekłych w sposób inny niż określony w ustawie, a także kto utrudnia lub udaremnia przeprowadzenie kontroli podlega karze grzywny.

Jednocześnie w związku z prowadzoną aktualizacją ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków prosi się mieszkańców, którzy do tej pory nie złożyli oświadczenia o sposobie pozbywania się nieczystości ciekłych o jego złożenie w terminie do 28.02.2023 r.

Druk oświadczenia -  https://olesno.pl/download/attachment/40985/ziii-oswiadczenie-o-sposobie-pozbywania-sie-nieczystosci-cieklych.doc 

Informacje można przekazać również telefonicznie pod numerem 34 350 91 62.

Należy przygotować informacje dotyczące: numeru ewidencyjnego działki na której znajduje się zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków, pojemności zbiornika lub osadnika w przydomowej oczyszczalni ścieków, liczbie osób zameldowanych pod adresem danej nieruchomości, czy została zawarta umowa na wywóz nieczystości ciekłych, daty ostatniego wywozu oraz częstotliwości wywozu w ciągu roku.

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: