Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowe pomniki przyrody i użytki ekologiczne w gminie Olesno

Na terenie Gminy Olesno ustanowiono dwa nowe pomniki przyrody oraz cztery użytki ekologiczne. Nowe formy przyrody zostały ustanowione Uchwałą Nr LXV/483/22 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 29 listopada 2022 r., w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Gminy Olesno oraz Uchwałą Nr LXVII/501/22 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 grudnia 2022 r., w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Olesno.

W ramach pomników przyrody – ochroną objęto:

  • buka pospolitego o obwodzie pnia 331 cm, rosnącego na terenie leśnym w Leśnej

Brak opisu obrazka

  • aleję drzew w Wojciechowie, którą stanowi 27 sztuk dębów szypułkowych.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Nadanie drzewom tytułu pomnika przyrody chroni je przed niszczeniem, uszkadzaniem lub przekształcaniem.

Ustanowione nowe użytki ekologiczne to tereny w zarządzie Lasów Państwowych są to:

- Siedem Źródeł w Wojciechowie,

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

- Zbiornik Siachta w Wysokiej,

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

- Uroczysko Dobra w Leśnej,

Brak opisu obrazka

- Rozlewiska nad Zimną Wodą w Łomnicy.

To miejsca cenne przyrodniczo, których łączna powierzchnia to niemalże 10 ha, a celem ich ochrony jest zachowanie walorów przyrodniczych, utrzymanie różnorodności biologicznej i pozostałości naturalnych ekosystemów.

Warto podkreślić, że powołanie wyżej wymienionych nowych form ochrony przyrody jest efektem przeprowadzonej inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej Gminy Olesno, w ramach projektu  „Ochrona ekosystemów wodnych w województwie opolskim”, realizowanego w partnerstwie z Nadleśnictwem Olesno, Nadleśnictwem Lubliniec i Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Opolu.