Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  z terenu Gminy Olesno na rok szkolny 2023/2024  

Informacje dla rodziców i opiekunów prawnych

 

27 lutego 2023 r. rusza elektroniczna rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z terenu Gminy Olesno na rok szkolny 2023/2024. Na stronie internetowej www.olesno.pl umieszczony zostanie link do elektronicznej rekrutacji. Rodzice/opiekunowie prawni proszeni są o wypełnienie w systemie informatycznym wniosku o przyjęcie dziecka, wydrukowanie wypełnionego wniosku i po podpisaniu złożenie go w przedszkolu pierwszego wyboru.

W rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 uczestniczą dzieci zamieszkujące na terenie Gminy Olesno, które w roku szkolnym 2022/2023 nie uczęszczały do publicznych przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych lub chcą zmienić placówkę.

Kandydaci zamieszkali poza terenem Gminy Olesno mogą być przyjęci do przedszkola po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Rodzice lub opiekunowie dzieci, które uczęszczają w roku szkolnym 2022/2023 do gminnych placówek oświatowych i kontynuują pobyt, wypełniają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego od dnia 06 lutego 2023 r. do dnia 10 lutego 2023 r. i składają ją w swoim przedszkolu. Deklaracja będzie do pobrania w placówce przedszkolnej, do której uczęszcza dziecko.

 

UWAGA RODZICE DZIECI  6-LETNICH

Dzieci 6-letnie (rok urodzenia 2017) w roku szkolnym 2023/2024 są objęte obowiązkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się 1 września 2023 roku z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

 

DZIECI MŁODSZE

Dzieci w wieku 3,4 oraz 5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

ZASADY NABORU

1. Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.

2. Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do maksymalnie trzech wybranych przedszkoli. Wskazanie we wniosku trzech placówek, zwiększa szanse dziecka na objęcie go wychowaniem przedszkolnym.

3. Rodzice/prawni opiekunowie układają listę wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych. Przedszkole/oddział przedszkolny umieszczone na liście preferencji na pierwszej pozycji nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru.

4. Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.

5. Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna, w każdym przedszkolu powołana przez Dyrektora placówki.

6. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

7. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane. 

 

 

L.p.

Rodzaj czynności

Termin

1.

Składanie deklaracji o kontynuowaniu

06.02.2023 r. – 10.02.2023 r.

2.

Składanie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego wraz z załącznikami

27.02.2023 r.  początek godz. 8.00

- 10.03.2023 r. koniec godz. 15.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

24.03.2023 r. godz. 12.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata/prawnego opiekuna woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

27.03.2023 r. początek godz. 8.00

- 31.03.2023 r. koniec godz. 15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

04.04.2023 r. godz. 12.00

6.

Składanie wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie odmowy przyjęcia dziecka

3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

7.

Przygotowanie i wydanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka

3 dni od daty złożenia wniosku               o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka

8.

Złożenie do Dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

3 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

9.

Rozstrzygnięcie przez Dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

3 dni od dnia złożenia                            do dyrektora odwołania                         od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

WAŻNE DATY:

  1. 27.02.2023 r. – 10.03.2023 r. – rekrutacja elektroniczna do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Wniosek należy wypełnić w systemie informatycznym, wydrukować, podpisać i złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.
  1. 27.03.2023 r. – 31.03.2023 r. – rodzice/prawni opiekunowie dostarczają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.
  1. 04.04.2023 r. – publikacja list przyjętych.
  1. 22.05.2023 r.  – 26.05.2023 r. rekrutacja uzupełniająca, która odbędzie się w przypadku wolnych miejsc w przedszkolach, które prowadzą rekrutację na rok szkolny 2023/2024.

 

Pliki do pobrania:

  1. Zarządzenie nr 3.2023 Burmistrza Olesna z dnia 23 stycznia 2023 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych w Gminie Olesno, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów. - PDFZarządzenie nr 3.2023.pdf (692,50KB)
  2. Uchwała Nr LXVIII/506/23 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów  przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych w Gminie Olesno. - PDFUchwała nr LXVIII-506-23 publiczne przedszkola.pdf (1,97MB)

 

Link do strony dla kandydatów zostanie uruchomiony po rozpoczęciu rekrutacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: