Zgromadzenie Związku Powiatowo-Gminnego „Samorządy Ziemi Oleskiej”

1 marca 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Oleśnie, odbyło się Zgromadzenie Związku Powiatowo-Gminnego „Samorządy Ziemi Oleskiej”, podczas którego podjęto uchwałę o realizacji i finansowaniu wspólnego przedsięwzięcia pn. „Budowa Krajowego Centrum Szkolenia Służb Ratowniczych.

Przedsięwzięcie realizowane będzie z wykorzystaniem środków finansowych przyznanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, w wysokości 16 652 469,42 zł, co stanowi 84,73 % szacunkowych kosztów realizacji zadania.

Przedstawiciele Powiatu Oleskiego oraz gmin partnerskich tworzących Związek – gm. Olesno, gm. Gorzów Śląski, gm. Radłów oraz gm. Zębowice, wskazało na Lidera projektu Gminę Olesno, która zapewni wymagany wkład własny Związku w wysokości 3 mln zł, przy jednoczesnej możliwości ubiegania się  przez Związek na ten cel o środki zewnętrzne, w tym fundusze UE.

Gmina Olesno, jako Lider, przeprowadzi postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych do etapu wyboru wykonawcy.  

zgromadzenie.jpeg

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: