Złożyliśmy kilkanaście wniosków o dofinansowanie projektów związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego

Dbanie o zabytki jest naszym priorytetem, dlatego tylko w dniu dzisiejszym, 8 marca 2023 r., złożyliśmy aż 7 wniosków o dofinansowanie inwestycji związanych z pracami restauratorskimi i konserwatorskimi w drewnianych kościołach i Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w ramach Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków na łączną wartość 1.944.832,44 zł!

Rządowy Program Odbudowy Zabytków ma na celu odbudować blask zabytków w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK jednostkom samorządu terytorialnego.  

 

Wykaz wniosków złożonych przez Gminę Olesno w ramach RFOZ:

 1. Prace restauratorskie i konserwatorskie przy kościele pw. św. Marii Magdaleny w Starym Oleśnie – wnioskowana kwota 197.680,00 zł

Zakres prac obejmuje: wymianę gontów na kościele, wymianę spróchniałych belek wykończeniowych bocznych z innymi niezbędnymi pracami.

Kościół Stare Olesno.jpeg

 

 1. Prace restauratorskie i konserwatorskie oraz roboty budowlane, przy kościele pw. św. Marii Magdaleny w Boroszowie oraz przy ambonie z tego kościoła  - wnioskowana kwota 150.708,45 zł

Zakres prac obejmuje: prace przy ambonie, impregnację zewnętrzną kościoła oraz montaż instalacji odgromowej.

Kościół pw. św. Marii Magdaleny w Boroszowie fot. Mirosław Dedyk.jpeg

 

 1. Prace restauratorskie i konserwatorskie przy kościele drewnianym w Borkach Wielkich oraz przy rzeźbach i obrazie z tego kościoła  - wnioskowana kwota 127.889,71 zł

Zakres prac obejmuje: w zakresie konserwatorskiego remontu ścian planuje się remont i wymianę drewnianych elementów konstrukcji i pokrycia oraz czyszczenie i impregnację elementów drewnianych. Pracom konserwatorskim poddane zostaną figury oraz obraz św. Marcina.

Borki Wielkie.jpeg

 

 1. Remont zdegradowanych ścian wieńcowych na styku prezbiterium i loży w zabytkowym kościele drewnianym w Wachowie – wnioskowana kwota 210.950,00 zł

Zakres prac obejmuje m.in.: podstemplowanie wraz z zabezpieczeniem łukowego stropy nad prezbiterium, wymianę zdegradowanych belek zrębowych na stylu loży i prezbiterium, wykonanie szalowania ścian, impregnację biobójczą i owadobójczą drewna.

Wachowa.jpeg

 

 1. Prace restauratorskie i konserwatorskie przy ołtarzu głównym z kościoła pw. św. Rocha w Grodzisku – wnioskowana kwota 309.753,65 zł

Zakres prac obejmuje m.in.: podstemplowanie wraz z zabezpieczeniem łukowego stropy nad prezbiterium, wymianę zdegradowanych belek zrębowych na stylu loży i prezbiterium, wykonanie szalowania ścian, impregnację biobójczą i owadobójczą drewna.

033 Kościół św. Rocha.jpeg

 

 1. Prace restauratorskie i konserwatorskie oraz przy ołtarzu głównym z kościoła filialnego pw. św. Antoniego Padewskiego w Sowczycach – wnioskowana kwota 129.078,63 zł

Antoniego Sowczyce.jpeg

 

 1. Prace remontowe przy zabytkowym budynku dawnej Katolickiej Szkoły Powszechnej (Ludowej) w Oleśnie (PSP Nr 1) – wnioskowana kwota 818.772,00 zł

W ramach zadania planuje się wymienić pokrycie dachu wraz z wymianą skorodowanych elementów konstrukcji więźby dachowej, naprawić lukarny, wymienić pokrycie dachowe (z zachowaniem dotychczasowej kolorystyki, sposobu położenia oraz materiału wykonania nowego pokrycia) wraz z naprawą kominów, wymienić obróbki blacharskie oraz orynnowanie, naprawić oraz częściowo odtworzyć zdegradowane gzymsy, wykonać instalację odgromową.

1277978509_0.jpeg


 

To nie wszystkie wnioski związane z ochroną dziedzictwa kulturowego, które zostały przygotowane w ostatnim czasie przez pracowników Urzędu Miejskiego w Oleśnie.

 

 • W listopadzie 2022 r.  w ramach naboru Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. Ochrona zabytków 2023,  złożyliśmy wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Olesno, Ratusz Miejski w Oleśnie (XVIII w.) - remont elewacji bocznych budynku” (od ul. Jaronia). Wnioskowana kwota dofinansowania - 311 461,45 zł, całkowity przewidywany koszt zadania 622 922,90 zł.

Zaproponowany zakres prac rewaloryzacyjnych oraz konserwatorskich od strony zachodniej ma na celu zachowanie zabytkowej struktury obiektu z pokazaniem jego walorów architektonicznych oraz historycznych. Przeprowadzenie procesu zgodnie z zaproponowanymi rozwiązaniami umożliwi wykorzystanie obiektu zgodnie z obecną funkcją, a także zachowa i zabezpieczy jego zabytkową strukturę. Przeprowadzone badania wskazują, że z uwagi na wielokrotne przebudowy oraz licznie przemurowania pochodzące z XIX i XX wieku należy przywrócić klasycystyczny wystrój elewacji pochodzący z około 1821 roku. Rozwiązanie takie będzie właściwe ze względów historycznych (eksponowana zostanie ostatnia wartościowa faza rozwoju architektonicznego bryły). Ze względu na brak zachowanych na tynkach śladów historycznej kolorystyki w zasięgu badań, zaproponowano w oparciu o studia porównawcze wprowadzić malowanie w kolorze szarym (tło) i starej bieli (detal architektoniczny). Konieczność natychmiastowego wykonania prac zaplanowanych w projekcie, ze względu na stan techniczny (odspojenia i spękania tynków, skorodowane orynnowanie i obróbki blacharskie, potwierdza Ekspertyza Techniczna Stanu Konstrukcji Istniejącego Budynku Ratusza (2018 r.).


 • W listopadzie 2022 r.  do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego złożyliśmy wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Prace konserwatorskie przy zabytkowej Kolumnie Maryjnej na Rynku w Oleśnie”. Wnioskowana kwota to 91.138,67 zł, co stanowi 50 % szacowanych kosztów zadania.

Celem zadania jest przywrócenie walorów historycznych i artystycznych zabytku oraz utrwalenie jego materialnych, artystycznych oraz historycznych wartości. Podstawowym zadaniem będzie przywrócenie elementom zabytku prawidłowej kondycji z jednoczesnym maksymalnych wyeliminowanie przyczyn postępujących niszczeń oraz możliwa ochrona przed dalszą destrukcją w przyszłości. W kontekście wydobycia pełni walorów ekspozycyjnych „Kolumny, przy zachowaniu jej podstawowej funkcji jako obiektu sakralnego.

 • Aby zwiększyć szansę pozyskania środków zewnętrznych na to zadanie, 22 lutego 2023 r. w odpowiedzi na nabór wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnych ewidencjach zabytków, przesłaliśmy również wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego na dofinansowanie ww. prac przy Kolumnie Maryjnej na oleskim Rynku.  Wnioskowana kwota z budżetu Województwa Opolskiego to 91.138,67 zł, co stanowi 50 % szacowanych kosztów zadania.

kolumna.jpeg


 • Również w ramach tego samego naboru złożyliśmy wniosek na zadanie pn. „Pielęgnacja zabytkowego drzewostanu na cmentarzu żydowskim w Oleśnie”.

Wnioskujemy o 28.000,00 zł co stanowi 50 % oszacowanych kosztów realizacji całego zadania, polegającego na wycince i pielęgnacji drzew. Drzewa poddane zostały wcześniejszym oględzinom. Do wycięcia zakwalifikowane zostały drzewa martwe, zamierające i pochylone o złym stanie fitosanitarnym. Mają znaczny posusz konarowy i gałęziowy, a u niektórych widoczne są ślady obecności chorób lub szkodników. Zagrażają one bezpieczeństwu mienia i ludzi. Usunięciu podlegać będzie również krzew, który w trakcie swojego rozwoju zaczął uszkadzać pozostałości muru w zachodnio-północny narożniku cmentarza. Pozostałe drzewa i krzewy zostaną poddane pielęgnacji, czyli cięciom i korekcie koron.

 • Podobnie jak przy wcześniejszych wnioskach, aby zwiększyć szansę pozyskania środków zewnętrznych na gminne przedsięwzięcia, 1 marca 2023 r. do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przesłaliśmy wniosek o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW tego samego zadania, tj. projektu pn. „Pielęgnacja zabytkowego drzewostanu na cmentarzu żydowskim w Oleśnie”.

Wnioskujemy o 28.405,76 zł co stanowi 50 % oszacowanych kosztów realizacji całego zadania, polegającego na wycince i pielęgnacji drzew.

olesno_1_082_KS4_3565.jpeg


Podobnie jak w latach ubiegłych, szczególny nacisk kładziemy na pozyskiwanie środków zewnętrznych na prace konserwatorskie w kościele św. Anny, naszym Pomniku Historii, każdorazowo działając we współpracy z parafią pw. Bożego Ciała w Oleśnie.

Pracownicy Urzędu Miejskiego przygotowali wniosek do  Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu o udzielenie w roku 2023 dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym w województwie opolskim.

Tym razem był to wniosek na odrestaurowanie rzeźby Maryi i św. Jana z Grupy Ukrzyżowania oraz figury św. Jana Ewangelisty na orleWnioskowana kwota dotacji – 16.000,00 zł, łączny koszt prac  szacowany jest na 33.129,83 zł.

 

W ostatnich miesiącach wnioskowaliśmy również do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego na zadanie pn. „Prace konserwatorskie i restauratorskie dwóch skrzydeł tryptyku z kościoła pw. św. Anny w Oleśnie”.

Celem   zadania jest zachowanie, ze względu na wartości historyczne, artystyczne, naukowe, niematerialne oraz autentyczność substancji, elementów wyposażenia kościoła św. Anny – zabytkowych skrzydeł tryptyku z przedstawieniami apostołów (rewers) oraz złoconymi partiami nieba (awers). W wyniku realizacji projektowanych prac, zachowany zostanie jeden zabytek ruchomy w województwie opolskim. Wnioskowana kwota dotacji - 18 200,00 zł.

Kościół św. Anny fot. Krzysztof Świtalski.jpeg

 

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: