Wsparcie dla inwestora

Zwolnienia z podatku od nieruchomości

              Zgodnie z Uchwałą nr LIII/390/22 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, w ramach pomocy de minimis, dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Olesno, zwalnia się z podatku od nieruchomości związane z prowadzeniem działalności gospodarczej budynki lub ich części, budowle lub ich części, stanowiące nową inwestycje, oddane do użytku nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2021 roku.

           Przedsiębiorca może uzyskać pomoc w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis, otrzymanej w okresie trzech kolejnych lat podatkowych, nie przekracza kwoty 200.000 euro, a dla przedsiębiorców działających w sektorze transportu drogowego towarów - kwoty 100.000 euro.

Pełna treść Uchwały poniżej

PDFUchwała nr LIII.390.22 z 22.02.2022 roku - zwolnienia z podatku - pomoc de minimis.pdf (2,12MB)
 

Zwolnienia z podatku dochodowym

           Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. jest instytucją właściwą dla tych firm, które chcą skorzystać z pomocy publicznej w formie zwolnień podatkowych, ponosząc nakłady inwestycyjne lub tworząc nowe miejsca pracy.
           Ulgi podatkowe przyznawane inwestorom na obszarze KSSE są dostosowane do zasad obowiązujących w podobnych instytucjach w krajach Unii Europejskiej.

1. Zwolnienie podatkowe naliczane W OPARCIU O KOSZTY INWESTYCYJNE:

 • Dla dużych przedsiębiorstw łączna kwota ulgi podatkowej może wynieść na terenie Gminy Olesno 40% poniesionych kosztów inwestycyjnych
 • Dla średnich i małych przedsiębiorstw ulga podatkowa wynosi odpowiednio o 10 i 20 punktów procentowych więcej.

2. Zwolnienie podatkowe naliczane W OPARCIU O TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY:

 • Łączna kwota ulgi podatkowej może wynieść na terenie Gminy Olesno 40% dwuletnich kosztów zatrudnienia związanych z nowo utworzonymi miejscami pracy.
 • Dla średnich i małych przedsiębiorstw ulga podatkowa wynosi odpowiednio o 10 i 20 punktów procentowych więcej

 

Minimalna suma wydatków
inwestycyjnych (warunek konieczny) w gminie Olesno:


10 mln PLN (duży przedsiębiorca),

1 mln PLN (średni przedsiębiorca),

0,5 mln PLN (mały przedsiębiorca),

0,2 mln PLN (mikro przedsiębiorca)

Zobacz pełną informację o ulgach w podatku dochodowym:

PDFKSSE Olesno_ pomoc publiczna na inwestycje.pdf (868,39KB)
 

Zakres działań Gminy Olesno

związanych z opieką poinwestycyjną,

które funkcjonują lub są aktualnie wdrażane

 1. Wsparcie administracyjne
  1. Pomoc w uzyskiwaniu pozwoleń, związanych z budową i rozpoczęciem działalności - udzielanie wsparcia przy rozwiązywaniu problemów dotyczących spraw administracyjnych;
  2. Wsparcie w poszukiwaniu  stałego zatrudnienia dla członków rodzin przedstawicieli inwestorów zagranicznych;
  3. Zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych przedstawicieli inwestorów zagranicznych i ich rodzin poprzez  zapewnianie im mieszkań oraz dostępu do żłobków, przedszkoli i szkół;
  4. Zapoznawanie i przedstawianie przedstawicielom inwestorów zagranicznych wyczerpujących i zawsze aktualnych informacji o najważniejszych producentach i usługodawcach obecnych w regionie.
 2. Wsparcie operacyjne
  1. Współpraca z Powiatowymi i Wojewódzkimi Urzędami Pracy a także z Agencjami Pośrednictwa Pracy w zakresie rekrutacji i szkoleń dostosowujących kadrę pracowniczą do aktualnych potrzeb inwestora/przedsiębiorcy;
  2. Pośredniczenie i współpraca z wszystkimi przedstawicielami lokalnego biznesu w zakresie tworzenia i zawiązywania lokalnych sieci kooperacyjnych, umożliwiających bardziej skuteczny i dynamiczny rozwój całej grupy.
  3. Promocja - w ramach posiadanych przez Gminę Olesno środków i możliwości - oleskich przedsiębiorców skupionych wokół lokalnych i regionalnych klastrów i Stowarzyszeń (Oleski Koszyk);
  4. Opracowywanie z udziałem lokalnych Przedsiębiorców i potencjalnych Inwestorów, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w celu umożliwienia dalszego poszerzania już zagospodarowanych terenów inwestycyjnych;
  5. Uruchamianie dedykowanych programów wsparcia dla grup inwestorów i tworzenie „komitetów” sterujących dla promowania zmian prawnych prawa lokalnego (np. Oleska Izba Gospodarcza);
  6. Identyfikacja i przekazywanie Przedsiębiorcom zawsze aktualnych raportów o  lokalnych i regionalnych zasobach surowcowych i materiałowych, zabezpieczających bezpieczne uruchomienie kolejnego przedsięwzięcia (prezentacja możliwości regionu);
 3. Wsparcie strategiczne
  1. Zachęcanie przedsiębiorców do rozszerzenia inwestycji o nowe technologie i rozwiązania, umożliwiające uzyskanie większej wydajności i jakości świadczonych usług i produktów w oparciu o dostępne środki pomocowe;
  2. Organizowanie spotkań i publikowanie informacji o dostępnych kursach i szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe poszczególnych zespołów pracowniczych – szczególnie takich szkoleń, które są w całości lub w części sfinansowane przez instytucje otoczenia biznesu;
  3. Realizacja projektów zmierzających do kojarzenia lokalnych przedsiębiorców i firm z ośrodkami naukowymi w obszarze transferu technologii, współpracy nauki i biznesu czy też komercjalizacji innowacji;
  4. Stałe utrzymywanie kontaktu władz samorządowych z przedsiębiorcami i potencjalnymi inwestorami poprzez kontakty bezpośrednie oraz telefoniczne, spotkania robocze  i okolicznościowe.
  5. Inicjowanie zmian prawnych prawa lokalnego wspierających firmy, które z różnych przyczyn (np. pandemia, konflikty międzynarodowe, itp.) znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, co w konsekwencji mogłoby doprowadzić do ich bankructwa co oznaczałoby jednocześnie utratę środków do życia dla zatrudnionych w nim pracowników.

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: