Wybory uzupełniające na ławników kadencja 2024-2027

Informacja

 

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2023 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Oleśnie i Sądzie Okręgowym w Opolu, Prezes Sądu Okręgowego w Opolu zwrócił się do Rady Miejskiej w Oleśnie z prośbą o dokonanie uzupełniającego naboru kandydatów na ławników:

- do Sądu Rejonowego w Oleśnie   - 1 ławnik

Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników oraz tryb ich wyboru regulują przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia.

 Prawo zgłaszania kandydatów na ławników mają :

- prezesi właściwych sądów ,  stowarzyszenia ,  inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa / z wyłączeniem partii  politycznych / ,

-  co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze , zamieszkujących stale na  terenie   gminy Olesno.

 

Ł a w n i  k i e m    może być wybrana osoba , która :

1) ukończyła 30 lat i nie przekroczyła 70 lat ,

2) posiada obywatelstwo polskie , korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich , jest nieskazitelnego charakteru ,

3) jest zatrudniona , prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku ,

4) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika .

   

Ł a w n i k a m i   nie mogą być  :

-  osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze ,

-  osoby wchodzące w skład organów , od  których orzeczenia można żądać skierowania sprawy  na drogę postępowania sądowego ,

-  funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń ,

-  adwokaci i aplikanci adwokaccy , radcy prawni i aplikanci radcowscy , duchowni ,

-  żołnierze w czynnej służbie wojskowej i funkcjonariusze Służby Więziennej ,

-  radni gminy , powiatu i województwa .

 

 Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Wymagane dokumenty :

Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty, a które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

 

 1) dwa zdjęcia  / zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych /,

 

2)  informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

 

 3) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

 

4) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona ,

 

5) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. poz. 2217 ), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji  ławnika.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 26 stycznia 2024 roku.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miejskiej w Oleśnie po upływie tego terminu, a także zgłoszenia, które nie spełnią wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Wybory ławników odbędą się najpóźniej w marcu 2024 roku.

Zgłoszenia kandydatów na ławników wraz z załącznikami należy składać:

-  w Biurze Rady – I piętro, pok. 116, Urząd Miejski w Oleśnie ul. Pieloka 21, w godzinach pracy urzędu lub przesłać pocztą na adres: Rada Miejska w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46–300 Oleśnie w terminie do 26 stycznia 2024 r.

Wzory dokumentów wraz z załącznikami oraz szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.bip.olesno.pl, w Biurze Rady Urzędu Miejskiego oraz pod numerem telefonu  34 3509155.

 

Załączniki:

PDFKarta zgłoszenia - ławnik.pdf (234,70KB)
DOCXLista osob zglaszajacych kandydata na ławnika.docx (31,06KB)
DOCOswiadczenie-przestepstwo.doc (23,00KB)
DOCOswiadczenie-wladza_rodzicielska.doc (22,50KB)
PDFKlauzula informacyjna dot. wyborów na ławników do sądów.pdf (196,98KB)
 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: