Ogłoszenie Burmistrza Olesna

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA OLESNA

 

W związku z Ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. Burmistrz Olesna informuje o podjęciu Uchwały nr LXXXIII/569/23 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Olesno do 2040 roku.

Gminny Program Rewitalizacji zostanie opracowany dla obszaru rewitalizacji wyznaczonego Uchwałą Rady Miejskiej w Oleśnie nr LXXVII/556/23 z dnia 11 lipca 2023 r.

Gminny Program Rewitalizacji ma przeciwdziałać negatywnym zjawiskom społecznym oraz przestrzennym poprzez podjęcie działań zmierzających do aktywizowania lokalnej społeczności oraz zapobiegania procesom degradacji. Dokument ma na celu wyprowadzenie obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenie warunków do jego zrównoważonego rozwoju. Gminny Program Rewitalizacji stanowi narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji.

Wyznaczony obszar rewitalizacji składa się z dwóch podobszarów – Olesno Śr i Olesno PdW, gdzie prowadzone będą działania wynikające z Gminnego Programu Rewitalizacji. Obszar rewitalizacji charakteryzuje się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk oraz ma istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego na terenie Gminy Olesno, został on wyodrębniony z obszaru zdegradowanego określonego na podstawie sporządzonej diagnozy. Diagnoza obejmowała analizę negatywnych zjawisk ze sfery społecznej, w szczególności: bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji, a  także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym oraz uzupełniająco ze sfery gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej.

 

                                                                                                                                                         Burmistrz Olesna

                                                                                                                                                         Sylwester Lewicki

 

https://bip.olesno.pl/11130/11390/obwieszczenie-burmistrza-olesna-w-sprawie-przystapienia-gminy-olesno-do-sporzadzenia-gminnego-programu-rewitalizacji-gminy-olesno-do-2040-roku.html

 

PDFTreść ogłoszenia.pdf (360,02KB)

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: