Odszedł Pierwszy Biskup Gliwicki Jan Wieczorek

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pierwszego Biskupa Gliwickiego

 Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Jana Wieczorka

wstążka_.jpeg

Odszedł dobry człowiek, żarliwy chrześcijanin i gorliwy Pasterz, któremu Opatrzność powierzyła tworzenie struktur diecezji gliwickiej. Ks. Jan Wieczorek był biskupem w Gliwicach, ale nigdy nie zapomniał o bliskich swojemu sercu Bodzanowicach.  Zawsze z wielką przyjemnością uczestniczył w najważniejszych dla naszego miasta wydarzeniach. Dewiza biskupa Wieczorka brzmiała:„Servire populo” (Służyć ludowi).


Wszystkim Bliskim i Współpracownikom Zmarłego oraz całej wspólnocie wiernych diecezji gliwickiej 

składamy wyrazy głębokiego współczucia.

 

Burmistrz Olesna 

Sylwester Lewicki

oraz

Przewodniczący Rady Miejskiej w Oleśnie

Henryk Kucharczyk


 


Urodził się 8 lutego 1935 roku w Bodzanowicach pod Olesnem. Po ukończeniu szkoły powszechnej w rodzinnej miejscowości, od 1948 roku zamieszkiwał w konwikcie dla chłopców w Gliwicach, kształcąc się w miejscowym gimnazjum, a następnie w gliwickim Niższym Seminarium Duchownym, gdzie w 1953 roku uzyskał prywatną maturę. W tym roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego w Nysie.

Dnia 22 czerwca 1958 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa opolskiego Franciszka Jopa, który skierował go na studia na Wydziale Prawa Kanonicznego KUL. Po ich ukończeniu zlecono mu pracę wykładowcy seminaryjnego w Nysie, obrońcy węzła małżeńskiego w Sądzie Biskupim w Opolu, wikariusza i sekretarza biskupa Henryka Grzondziela - biskupa pomocniczego i proboszcza parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Opolu-Nowej Wsi.

Przez prawie 12 lat był proboszczem parafii Trójcy Świętej w Bogacicy, położonej nad brzegami Stobrawy w południowo-zachodniej części Ziemi Kluczborskiej. Duże doświadczenie, wiedza prawnicza i autorytet duszpasterski zadecydowały o jego wyborze na biskupa pomocniczego diecezji opolskiej. Uroczysta sakra biskupa miała miejsce 16 sierpnia 1981 roku w głównym sanktuarium Śląska Opolskiego na Górze św. Anny. Jako biskup pomocniczy był odpowiedzialny w diecezji opolskiej za sprawy małżeńskie, finansowe, budownictwa sakralnego, wizytacji kanonicznych i bierzmowania w parafiach. Szczególnej jego trosce powierzony był gliwicki region duszpasterski.

Jan Paweł II mianował biskupa Jana Wieczorka pierwszym rządcą diecezji gliwickiej, ustanowionej 25 marca 1992 roku, która weszła w skład metropolii katowickiej. Przez prawie dwadzieścia lat pasterzował Kościołowi gliwickiemu. Dzięki jego inicjatywie powołano do życia wiele instytucji diecezjalnych, erygowano Wyższe Międzydiecezjalne Seminarium Duchowne z siedzibą w Opolu oraz powołano do życia Sąd Biskupi Diecezji Gliwickiej. Troską pierwszego pasterza Kościoła gliwickiego było zintegrowanie obu części diecezji gliwickiej: dawnej katowickiej i opolskiej. Dał temu wyraz w przeprowadzonych wizytacjach kanonicznych oraz przewodniczeniu licznym uroczystościom i celebracjom liturgicznym. Bliski ludziom, obrał za maksymę słowa: „Servire populo” (służyć ludowi).

O oddaniu swoim diecezjanom niech świadczy jego każdorazowy udział w inauguracji turnusów rehabilitacyjnych w Ośrodku dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Rusinowicach, których przez prawie 27 lat odbyło się ponad 445. Decyzją Ojca Świętego Benedykta XVI przeszedł na emeryturę dnia 29 grudnia 2011 roku. Na jego następcę papież wyznaczył dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji opolskiej Jana Kopca.


 

Źródło: Katolicka Agencja Informacyjna / ks. Adam Fabiańczyk  

Zdjęcia: archiwum UM

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: