Ogłoszenie Burmistrza Olesna

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA OLESNA O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OLESNO

Na podstawie art. 65 ust 2, pkt 1) ustawy z dnia 7 lipca 2023 roku o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1688), w związku   z art. 11 pkt 7) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977, z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olesno, obejmującej obszar położony w rejonie ulicy Gorzowskiej, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 12 października 2023 r. do dnia 05 listopada 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno - Wydział Infrastruktury i Zarządzania Nieruchomościami, w godzinach pracy urzędu. 

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się  w Urzędzie Miejskim w sali nr 117 w dniu 24 października 2023 r. o godzinie 11.00.

Zgodnie z art. 11 ust. 8 wyżej wymienionej ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 listopada 2023 r. do Burmistrza Olesna na adres: Urzędu Miejskiego w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno lub drogą elektroniczną bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres gmina@olesno.pl w terminie jak wyżej.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 39 w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn.zm.), w brzmieniu obwiązującym przed zmianą dokonaną ustawą dnia 7 lipca 2023 roku o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1688),  w związku z postępowaniem w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienionej zmiany studium, w miejscu i czasie wyłożenia projektu zmiany studium do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. projektem zmiany studium, uzgodnieniem stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko, prognozą oddziaływania na środowisko oraz wymaganymi opiniami. Uwagi i wnioski w postępowaniu należy składać w formie pisemnej do Burmistrza Olesna, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: gmina@olesno.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 listopada 2023 r.  Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków w niniejszym postępowaniu jest Burmistrz Olesna.

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) w związku z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1429) oraz art. 11a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 23 marca 2003 r. (Dz.U. z 2023 r., poz. 977 z późn.zm.) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Olesna, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.
  2. Dane kontaktowe Inspektor Ochrony Danych - Administrator, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, -mail: , tel: 343597841.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olesno.
  4. Podstawa przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: ustawa z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, w tym upoważnieni pracownicy Administratora.
  7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres w toku sporządzania projektu Studium, obowiązujący okres archiwizacji: zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 553 z późn. zm.).
  8. Jest Pan/Pani zobowiązana do podania danych osobowych. Konsekwencją ich niepodania będzie uniemożliwienie działań związanych z rozpatrzeniem wniosku.

 

                       Administrator

         (-) Burmistrz Olesna

 

PDFWyłożenie Studium Olesno ul. Gorzowska prognoza oddziaływania na środowisko.pdf (1,19MB)
JPEGWyłożenie Studium Olesno ul. Gorzowska uwarunkowania rysunek.jpeg (30,80MB)
JPEGWyłożenie Studium Olesno ul. Gorzowska kierunki rysunek.jpeg (31,36MB)
JPEGWyłożenie Studium Olesno ul. Gorzowska kierunki rysunek fragment.jpeg (261,34KB)
DOCUwaga do studium.doc (37,50KB)
PDFWyłożenie Studium Olesno ul. Gorzowska uchwała z uzasadnieniem.pdf (304,40KB)
PDFWyłożenie Studium Olesno ul. Gorzowska tekst studium.pdf (12,34MB)
 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: