polski ład

lp. Wnioskodawca Nazwa zadania  Kwota dofinansowania 
1 Związek Powiatowo-Gminny "Samorządy Ziemi Oleskiej"

Budowa odcinków dróg rowerowych na obszarze Związku


- z Olesna – od ronda przy S11 – w kierunku Radłowa – planowana droga ma połączyć ścieżki rowerowe w Oleśnie z wybudowaną ścieżką w Kolonii Biskupskiej i w dalszej kolejności pobiegnie w kierunku Radłowa
-
z Olesna w kierunku Borek Małych wzdłuż DW 494, która połączy istniejące drogi pieszo-rowerowe w Oleśnie (ul. Leśna) z drogą rowerową w Świerczu i dalej w kierunku Borek Małych
- z Kadłuba Wolnego w kierunku Osiecka – droga rowerowa połączy odcinek istniejącej drogi rowerowej z Zębowic do Kadłuba Wolnego i umożliwi dojazd rowerem w kierunku Olesna

8 822 650,00 zł
2

 

Związek Powiatowo-Gminny "Samorządy Ziemi Oleskiej"

Budowa ścieżki rowerowej na terenie m. Gorzów Śl. 1 173 820,00 zł
3

 

Związek Powiatowo-Gminny "Samorządy Ziemi Oleskiej"

Budowa Krajowego Centrum Szkolenia Służb Ratowniczych w Oleśnie 16 652 469,42 zł
4

 

Związek Powiatowo-Gminny "Samorządy Ziemi Oleskiej"

Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla ochotniczych straży pożarnych działających na obszarach zlikwidowanych PPGR
-OSP Łomnica
4 508 000,00 zł

 

Związek razem

 

31 156 939,42 zł

1 Gmina Olesno

 

Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Olesno


- Wachów, ul. Długa (Korzonki), tj. drogi łączącej miejscowości Wachów i Łowoszów
Kucoby, ul. Dębowa

- Świercze, ul. Studnitza -z uwagi na brak ciągu pieszego przy ruchliwej drodze ul. Studnitza, projektuje się wykonanie utwardzonego ciągu pieszego wzdłuż fragmentu drogi.
- Olesno – droga boczna od ul. Częstochowskiej w Oleśnie - z uwagi na liczne koleiny oraz ubytki w nawierzchni drogi projektuje się wykonanie podbudowy tłuczniowej oraz nawierzchni bitumicznej wraz z utwardzeniem poboczy tłuczniem kamiennym. Ponadto przed realizacją konstrukcji drogi planuje się wykonać sieć kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej.
- Olesno, ul. Młyńska - Przed wykonaniem robót nawierzchniowych zostanie wykonana nowa sieć wodociągowa (w celu zastąpienia istniejącego wodociągu azbestowego), na całej długości drogi.
-
Bodzanowice, ul. Polna 

4 926 427,34 zł
2 Gmina Olesno Rewitalizacja Rynku Solnego i placu targowego w Oleśnie 2 623 500,00 zł
3 Gmina Olesno Budowa oświetlenia stadionu miejskiego w Oleśnie  427 500,00 zł
4 Gmina Olesno Rewitalizacja kompleksu basenów w Oleśnie 13 726 963,18 zł
6 Gmina Olesno Modernizacja dróg w gminie Olesno

– ul. Pieloka w Oleśnie, tj. jednej z głównych dróg w historycznym centrum Olesna.- przebudowa odcinka drogi oraz wymiana azbestowego wodociągi, remont chodników, kanalizacji deszczowej, wykonanie parkingów oraz nasadzeń wielopiętrowej zieleni przy drodze
– ul. Nad Łąkami w Oleśnie – przebudowa odcinka drogi wraz z umocnieniem poboczy
- ul. Budowlanych w Oleśnie – przebudowa odcinka drogi wraz z wymianą azbestowego wodociągu i remontem kanalizacji deszczowej

- ul. Młyńska w Borkach Wielkich – przebudowa odcinka drogi wraz z umocnieniem poboczy
- drogi gminnej w Kucobach – remont odcinka drogi wraz z umocnieniem poboczy
3 421 631,79 zł
7 Gmina Olesno

Budowa i modernizacja dróg na obszarach PPGR w Gminie Olesno

- Przebudowa ulicy bocznej od ul. Oleskiej w Sowczycach
- Przebudowa drogi wewnętrznej przy blokach w Sowczycach
- Przebudowa ul. Lublinieckiej w Sowczycach
- Przebudowa ul. Nowej w Sowczycach
- Przebudowa ul. Polnej w Sowczycach
- Przebudowa ul. Kani w Sowczycach
- Przebudowa drogi bocznej w miejscowości Olesno, od ulicy Biskupickiej do ulicy Rolniczej 

2 777 078,52 zł
8 Gmina Olesno

Przebudowa dróg na obszarach PPGR w gminie Olesno


- w Bodzanowicach – przebudowa ul. Sosnowej, tj. drogi położonej w pobliżu gorzelni, wchodzącej w skład zlikwidowanego PPGR
- w Świerczu - przebudowa ul. Bronieckiej, położonej w pobliżu gruntów i budynków należących w przeszłości do zlikwidowanego PPGR.

- w Oleśnie - przebudowa ul. Pieloka (2 etap) wraz z budową nowego wodociągu w miejscu istniejącego azbestowego, odwodnieniem drogi, wykonaniem ciągu pieszego, parkingów wzdłuż ulicy a także zagospodarowaniem zieleni. Ulica Pieloka to jedna z głównych ulic, w historycznym centrum Olesna (miejscowości w której funkcjonował zlikwidowany PPGR Olesno – jeden z największych w okolicy), przy której zlokalizowane są liczne obiekty użyteczności publicznej, w tym urzędy, szkoły, przychodnie lekarskie, kościół katolicki.

3 139 508,09 zł
9 Gmina Olesno

Prace remontowe przy zabytkowym budynku dawnej Katolickiej Szkoły Powszechnej (Ludowej) w Oleśnie

818 772,00 zł
10 Gmina Olesno

Prace konserwatorskie przy zabytkowej Kolumnie Maryjnej na Rynku w Oleśnie

175 326,22 zł
11 Gmina Olesno

Remont elewacji bocznych zabytkowego Ratusza w Oleśnie

 310 464,44 zł
12 Gmina Olesno

Prace restauratorskie i konserwatorskie przy ołtarzu głównym z kościoła pw. św. Rocha w Grodzisku

309 753,65 zł
13 Gmina Olesno

Remont zdegradowanych ścian wieńcowych na styku prezbiterium i loży w zabytkowym kościele drewnianym w Wachowie

210 950,00 zł
14 Gmina Olesno

Prace restauratorskie i konserwatorskie oraz roboty budowlane przy kościele św. Marii Magdaleny w Boroszowie

150 708,45 zł
15 Gmina Olesno

Prace restauratorskie i konserwatorskie oraz roboty budowlane przy kościele św. Marii Magdaleny w Starym Oleśnie

197 680,00 zł
16 Gmina Olesno

Prace restauratorskie i konserwatorskie oraz roboty budowlane przy drewnianym kościele w Borkach Wielkich oraz przy rzeźbach i obrazie z tego kościoła

127 889,71 zł
17 Gmina Olesno

Prace restauratorskie i konserwatorskie przy ołtarzu głównym z kościoła filialnego pw. św. Antoniego Paderewskiego w Sowczycach

129 078,63 zł
Gmina razem

 

33 473 232,02 zł

 

Gmina + Związek  64 630 171,44 zł
×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: