Konkurs na zagospodarowanie terenu otaczającego zabytkowy kościół pw. św. Rocha w Grodzisku

Konkurs na zagospodarowanie terenu otaczającego zabytkowy kościół pw. św. Rocha w Grodzisku

 

Organizator:

Gmina Olesno

 

Cel:

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej architektonicznie, funkcjonalnie krajobrazu otaczającego zabytkowy kościół pw. św. Rocha w Grodzisku. Opracowanie spełni wymogi współczesnej wiedzy technicznej i standardów użytkowych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomicznych związanych z realizacją inwestycji i eksploatacją obiektu.

 

Warunki:

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu.

Na podstawie rozstrzygnięć konkursu zostanie wyłoniona jedna praca konkursowa, której autor otrzyma zlecenie wykonania dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót.

Teren objęty opracowaniem konkursowym położony jest w Grodzisku i obejmuje działki nr 22, 159/27, 64/27, 95/32, 165/31,162/26, 158/27. Na ww. obszarze brak jest Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

W prezentowanej koncepcji należy wskazać rozwiązania innowacyjne, które są innowacyjne co najmniej w skali województwa, w tym rozwiązań architektonicznych, technicznych lub technologicznych.

Koncepcja powinna uwzględniać wyłącznie elementy nie wymagające uzyskania pozwolenia na budowę, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach czy pozwoleń wodnoprawnych.

 

Zagospodarowanie terenu (w szczególności):

- ścieżki dojścia do zabytkowego kościoła,

- stojaki na rowery, wkomponowane w zagospodarowanie terenu;

- oświetlenie terenu wraz z mikroinstalacją, która będzie zapewniała pokrycie co najmniej w 50% zapotrzebowania oświetlenia na energię elektryczną

- mała architektura

- nowe nasadzenia zieleni niskiej, średniej. Nasadzenia niskie, w tym byliny należy zaprojektować  jako rośliny wieloletnie. Należy dążyć da zachowania istniejących drzew na działkach. W przypadku wycinek należy przewidzieć nasadzenia kompensacyjne;

- zamawiający dopuszcza również zielone ściany (ogrody wertykalne, pnącza – pod warunkiem osobnych konstrukcji.

 

Termin i miejsce składania prac:

Prace konkursowe należy złożyć do dnia 31.10.2023 r.

Adres składania prac konkursowych:

Załączniki:

DOCXzał 3 do regulaminu - oświadczenie.docx (22,83KB)
DOCXzał 4 do regulaminu - klauzula RODO.docx (22,83KB)
DOCXzał 1 do regulaminu - konkurs-zgłoszenie-osoby_fizyczne.docx (12,26KB)
DOCXzał 2 do regulaminu - konkurs-zgłoszenie-osoby_prawne.docx (12,49KB)
PDFogłoszenie o konkursie.pdf (424,75KB)

PDFregulamin konkursu - Grodzisko.pdf (207,42KB)

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: