Zanim podpiszesz deklarację

1. OD CZEGO BĘDZIE ZALEŻAŁA WYSOKOŚĆ OPŁATY W NOWYM SYSTEMIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI?

Od 1 lipca 2013 r. w nowym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi firma wybrana w drodze przetargu przez Gminę Olesno będzie odbierała od mieszkańców odpady komunalne, a w zamian mieszkańcy będą uiszczać do Gminy tzw. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość opłaty będzie uzależniona od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość a także od tego, czy segregujemy śmieci (wtedy opłata jest niższa).

Opłatę za wywóz odpadów komunalnych trzeba będzie wpłacać miesięcznie na indywidualny numer rachunku bankowego lub w Kasie Urzędu.


2. PO CO SKŁADAMY DEKLARACJE?

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie ponoszona w takiej wysokości, jak wynika to ze złożonej deklaracji. Inaczej mówiąc, mieszkańcy sami zadeklarują, ile MIESIĘCZNIE zapłacą Gminie za swoje odpady.

Uwaga! Gmina może zweryfikować, czy mieszkańcy rzetelnie wypełnili deklarację. 

3. CO TO JEST DEKLARACJA?

Po pierwsze, dla nieruchomości zamieszkałych (czyli zwykłych gospodarstw domowych) deklaracja to, najprościej mówiąc, informacja, ile osób zamieszkuje na posesji i jaka z tego tytułu będzie wynikać miesięczna opłata. 
Po drugie, każda deklaracja to także oświadczenie, czy będziemy segregować odpady, czy też nie.

Uwaga! W deklaracji dla nieruchomości zamieszkałych mnożymy ilość osób przez stawkę opłaty na mieszkańca 
 

  • 28 zł w przypadku segregacji,
  • 24 zł w przypadku segregacji i posiadania kompostownika

W deklaracji podając liczbę osób zamieszkałych nie uwzględniamy osób przebywających okresowo w gospodarstwie domowym np. studentów studiujących dziennie, osób przebywających w ośrodkach opieki społecznej itd.

Uwaga! Nie ma znaczenia, czy osoba zamieszkująca posesję to dziecko czy osoba starsza. Aby policzyć opłatę za odpady bierzemy pod uwagę osoby ZAMIESZKUJĄCE posesję (a nie ZAMELDOWANE). 

Prawidłowe wypełnienie i terminowe złożenie tego dokumentu jest obowiązkowe!!!

4. GDZIE MOŻNA ZNALEŹĆ DRUKI DEKLARACJI?

Deklaracje dostępne są w Urzędzie Miejskim w Oleśnie w pokoju nr 211a (II piętro) oraz na stronie internetowej Gminy www.olesno.pl zakładka GOSPODARKA ODPADAMI.

5. JAKI JEST TERMIN NA ZŁOŻENIE DEKLARACJI I ILE RAZY JE SKŁADAMY?

Deklaracje składa się generalnie tylko raz, ale opłatę ponosi się CO MIESIĄC. Kolejną deklarację złożymy, jeśli doszło do zmiany liczby osób pozostających w gospodarstwie domowym. Deklaracje będą składane na nowo również w przypadku ewentualnej zmiany stawek opłat.

Uwaga! W przypadku zmiany danych nową deklarację składa się w terminie 14 dni od daty powstania zmiany (również w terminie 14 dni od daty zamieszkania pierwszego mieszkańca).

6. GDZIE ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ?

Deklaracje składa się do Urzędu Miejskiego w Oleśnie (osobiście lub za pośrednictwem poczty) pod adresem:
Urząd Miejski w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46 - 300 Olesno

7. KIEDY PŁACIMY ZA ODPADY?

Miesięczne opłaty winny być uiszczane do 15 dnia każdego miesiąca.

Uwaga! Opłatę ponosi się co miesiąc, a deklarację składa się zasadniczo tylko raz (patrz jednak wyżej).

 

Pliki do pobrania:

PDFZ.III - Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (926,95KB)
 

DOCXZ.III - Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.docx (30,66KB)


 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: