Przydatne dokumenty

I - WYDZIAŁ SPRAW OGÓLNO-ORGANIZACYJNYCH

 1. PDFRegulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Oleśnie.pdf (8,11MB)
 2. DOCXWNIOSEK DO BURMISTRZA OLESNA - wzór ogólny (13,84KB)

II - WYDZIAŁ FINANSOWY - PODATKI

PDFFII - Wysokość stawek podatku od nieruchomości od 2022 roku (2,06MB)

Informacja na podatek od nieruchomość osób fizycznych:

 1. PDFIN-1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH.PDF (156,10KB)
 2. PDFZIN-1 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH.PDF (118,99KB)
 3. PDFZIN-3 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH.PDF (116,57KB)
 4. PDFZIN-2 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH.PDF (100,09KB)

Deklaracja na podatek od nieruchomość osób prawnych:

 1. PDFZDN-2 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA.PDF (101,88KB)
 2. PDFZDN-1 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU.PDF (103,47KB)
 3. PDFDN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI.PDF (192,64KB)

Informacja na podatek rolny osób fizycznych:

Deklaracja na podatek rolny od osób prawnych:

 1. PDFZDR-2 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA.PDF (119,86KB)
 2. PDFZDR-1 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU.PDF (121,17KB)
 3. PDFDEKLARACJA NA PODATEK ROLNY.PDF (133,64KB)
   

Informacja na podatek leśny osób fizycznych:

 1. PDFZIL-3 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH - DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW.PDF (117,27KB)
 2. PDFZIL-2 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA.PDF (96,65KB)
 3. PDFZIL-1 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU.PDF (95,52KB)
 4. PDFIL-1 INFORMACJA O LASACH.PDF (107,22KB)
   

Deklaracja na podatek leśny osób prawnych:

 1. PDFZDL-2 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA.PDF (97,42KB)
 2. PDFZDL-1 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU.PDF (95,72KB)
 3. PDFDL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY.PDF (117,69KB)

Deklaracja na podatek od środków transportu:

 1. PDFFII - Deklaracja na podatek od środków transportu (188,50KB)
 2. PDFFII - Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportu.pdf (796,35KB)

   

III - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

 1. PDFZIII - Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (925,93KB)
 2. PDFZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI - ZGŁOSZENIE ZNIŻKI Z TYTUŁU RODZINY WIELODZIETNEJ - WYWÓZ ODPADÓW.pdf (480,92KB)
 3. PDFWniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy.pdf (645,08KB)
 4. DOCZIII - Wniosek o dof. budowy przydomowych oczyszcz.ścieków.doc (53,50KB)
 5. DOCZIII - Wniosek o dofinansowanie zakupu źródła ciepła.doc (58,50KB)
 6. DOCXZIII - Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z dokumentów planistycznych Gminy Olesno (21,43KB)
 7. DOCXZIII - Wniosek o wydanie zaświadczenia dla nieruchomości w zakresie planowania i rewitalizacji (22,00KB)
 8. DOCZIII - Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.doc (27,00KB)
 9. PDFZIII - Wniosek o zezwolenie na wycięcie drzew.pdf (82,69KB)
 10. PDFZIII - Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.pdf (246,58KB)
 11. DOCXZIII - Oświadczenie podmiotu obowiązanego do ponoszenia opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.docx (21,00KB)
 12. DOCXWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.docx (23,34KB)
 13. DOCZIII - Wniosek o nadanie numeru porządkowego (63,50KB)
 14. DOCZIII - Wniosek o przedłużenie umowy najmu garażu (25,50KB)
 15. DOCZIII - Wniosek o przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego (33,00KB)
 16. PDFZIII - Wniosek o przydział mieszkania (167,93KB)
 17. DOCZIII - Wniosek o zamianę lokalu komunalnego (76,50KB)
 18. DOCZIII - Załącznik do wniosków mieszkaniowych - zaśw. o dochodach (40,00KB)
 19. DOCZIII- Oświadczenie o sposobie pozbywania się nieczystości ciekłych.doc (50,00KB)
 20. DOCZIII - Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków.doc (39,00KB)
 21. DOCXSPRAWOZDANIE PODMIOTU PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH LUB OSADNIKÓW W INSTALACJACH PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH.docx (2,83MB)
 22. DOCXZIII - Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku (20,37KB)
 23. DOCZIII - Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych (49,50KB)
 24. DOCZIII - Oświadczenie do wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (30,00KB)

 

OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI I WSPÓŁPRACA Z INWESTORAMI

 1. DOCWniosek - zgłoszenie udziału w rokowaniach na sprzedaż nieruchomości komunalnej..doc (45,00KB)
 2. DOCXWniosek o najem, dzierżawę, użyczenie nieruchomości komunalnej z wyłączeniem lokali mieszkalnych..docx (18,44KB)
 3. DOCXWniosek o przedłużenie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia nieruchomości komunalnej z wyłączeniem lokali mieszkalnych..docx (21,77KB)
 4. DOCXWniosek o rozwiązanie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia nieruchomości komunalnej z wyłączeniem lokali mieszkalnych..docx (18,27KB)
 5. DOCXWniosek o sprzedaż prawa własności nieruchomości..docx (21,88KB)
 6. DOCWniosek o wykreślenie hipoteki z tytułu udzielonej bonifikaty..doc (41,00KB)
 7. DOCWniosek o zbycie lokalu mieszkalnego lub użytkowego w drodze bezprzetargowej..doc (42,50KB)
 8. DOCWniosek o zbycie nieruchomości komunalnej gruntowej zabudowanej lub niezabudowanej..doc (40,50KB)

 

IV - WYDZIAŁ SPRAW EUROPEJSKICH I PROMOCJI GMINY

 1. BIV - PDFRegulamin przyznawania i wyróżnień i nagród za wybitne osiągnięcia sportowe.pdf (956,87KB)
 2. BIV - Wniosek o wpis do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie
 3. BIV - Informacja o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich w innym obiekcie

 

V - WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH 

 1. PDFBV - Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL.pdf (208,99KB)
 2. PDFBV - Wniosek o udostępnienie dokumentacji.pdf (94,25KB)
 3. PDFBV - Wniosek o udostępnienie z rejestru dowodów osobistych.pdf (83,37KB)
 4. PDFBV - Zgłoszenie pobytu czasowego (398,94KB)
 5. PDFBV - Zgłoszenie pobytu stałego (414,52KB)
 6. PDFBV - Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP (330,80KB)
 7. PDFBV - Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej (230,72KB)
 8. PDFBV - Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego (330,38KB)
 9. PDFBV - Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego (418,87KB)
 10. DOCBV - Wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności (28,00KB)
 11. PDFBV - Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego (80,47KB)

   

VI - URZĄD STANU CYWILNEGO

 1. DOCUSC - wniosek o wpisanie wyroku rozwodowego orzeczonego za granicą w krajach UE.doc (34,50KB)
 2. DOCUSC - wniosek o zmianę imienia lub nazwiska.doc (36,50KB)
 3. PDFUSC - klauzula informacyjna (obowiązkowy załącznik do wniosku).pdf (944,42KB)
 4. DOCUSC - wniosek o sprostowanie aktu cywilnego.doc (32,00KB)
 5. DOCUSC - wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego.doc (32,00KB)
 6. DOCUSC - wniosek o wpisanie do RSC aktu małżeństwa sporządzonego za granicą.doc (44,50KB)
 7. DOCUSC - wniosek o wpisanie do RSC aktu urodzenia sporządzonego za granicą.doc (39,50KB)
 8. DOCUSC - wniosek o wpisanie do RSC aktu zgonu sporządzonego za granicą.doc (38,00KB)
 9. DOCXUSC - Wniosek o wydanie odpisu z akt stanu cywilnego.docx (20,44KB)
 10. PDFUSC - wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym (226,16KB)
 11. DOCXUSC - Wniosek o zwrot opłaty skarbowej.docx (13,29KB)
 12. DOCXUSC - Wyznaczenie pełnomocnika do doręczeń korespondencji.docx (10,88KB)

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: