Elektroniczna skrzynka podawcza

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) w Urzędzie Miejskim w Oleśnie  uruchomiona została elektroniczna skrzynka podawcza.

Przejdź do elektronicznej skrzynki podawczej.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. Nr 212 poz. 1766) Urząd Miejski w Oleśnie akceptuje formaty poczty elektronicznej z załącznikami w formatach wymienionych ww. rozporządzeniu. 
W szczególności przy danych tekstowych lub tekstowo-graficznych przyjmowane będą wszystkie możliwe formaty danych zapisane w oprogramowaniu opendocument (openoffice 2) a także zapisane w formatach: .txt,.rtf,.pdf,.doc.
Przy danych zawierających informację graficzną przyjmowane będą formaty danych: .jpg, .gif,.tif,.png,.svg, dla danych skompresowanych: .zip,.gz,.rar. 

Urzędowe poświadczenie odbioru:
Dokument elektroniczny podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym doręczony Urzędowi Miejskiemu w Oleśnie zostanie poświadczony kwalifikowanym podpisem cyfrowym drogą elektroniczną na adres nadawcy. Poświadczenie zawierać będzie pełną nazwę urzędu, datę i czas doręczenia dokumentu oraz datę i czas wytworzenia urzędowego poświadczenia odbioru.
Urzędowe poświadczenie odbioru - na żądanie interesanta - może zostać także zapisane na dysku CD lub urządzeniu typu Pen Drive. Urzędowe poświadczenie odbioru doręczonych dokumentów elektronicznych będzie wydawane w godzinach pracy urzędu.

Inne wymagania:
Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia, ponaglenia, wnioski) wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:
1) być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym,
2) zawierać dane w ustalonym formacie, zawarte we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru,
3) zawierać co najmniej treść żądania, wskazanie osoby, od której pochodzi, oraz jej adresu (miejsca zamieszkania lub pobytu, siedziby albo miejsca prowadzenia działalności), a także czynić zadość innym wymogom ustalonym w przepisach szczególnych.

Dokumenty elektroniczne doręczane do Urzędu Miejskiego w Oleśnie zawierające wirusy lub inne niebezpieczne elementy będą automatycznie odrzucane i nie zostaną wprowadzone do systemu teleinformatycznego urzędu. 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: