Informujemy, że 2 maja 2024 r. (czwartek) Urząd Miejski w Oleśnie będzie nieczynny. Urząd Stanu Cywilnego pełni dyżur w godzinach od 7:30 do 12:00. Za utrudnienia przepraszamy.

Rokowania ustne nieograniczone na najem kiosku spożywczego w Oleśnie przy ul. Pieloka 21

Burmistrz Olesna zaprasza do udziału w rokowaniach ustnych nieograniczonych na najem lokalu użytkowego przeznaczonego na kiosk spożywczy w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Pieloka 21 w Oleśnie,

 

Burmistrz Olesna ogłasza

I rokowania ustne nieograniczone na stawkę czynszu najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Olesno:

 

Przedmiotem rokowań jest stawka czynszu najmu lokalu użytkowego o powierzchni 16,20 mpołożonego w suterenie budynku administracyjnego w Oleśnie przy ulicy Pieloka 21, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1612 o powierzchni 0,3982 ha, opisanej w księdze wieczystej nr OP1L/00011155/3. 

Lokal przeznaczony jest na kiosk spożywczy. Najemcy przysługuje prawo ustawienia stolików i krzeseł przed lokalem na powierzchni 14,70 m2.

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu z tytułu najmu wynosi 80 zł netto, tj. 98,40 zł brutto.

Termin zagospodarowania lokalu: 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralne ogrzewanie, z prawem do użytkowania pomieszczeń ogólnodostępnych znajdujących się w budynku.

Lokal przeznaczony jest do wynajmu w drodze rokowań ustnych nieograniczonych. Niezależnie od ustalonej stawki czynszu Najemca lokalu zobowiązany będzie do uiszczania obowiązujących opłat eksploatacyjnych, takich jak: centralne ogrzewanie, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, ochrona budynku, energia elektryczna, system antywłamaniowy i wizyjny. Nakłady poniesione na adaptację pomieszczeń w żadnym wypadku nie będą podlegały kompensacie z należnym czynszem, ani rozliczeniu po zakończeniu trwania umowy.

 

Rokowania odbędą się w dniu 29 maja 2018 roku o godz. 10:00w sali nr 114 (I piętro) Urzędu Miejskiego w Oleśnie  przy ul. Pieloka 21. Daty przetargów zakończonych wynikami negatywnym: 17.04.2018 roku i 11.05.2018 roku.

 

Zaliczkę w wysokości trzykrotnego miesięcznego czynszu najmu brutto według ceny wywoławczej w wysokości 295,20 zł należy wpłacić najpóźniej do dnia 24.05.2018 roku w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto ING Bank Śląski 27 1050 1171 1000 0005 0060 5902, przy czym za dzień wpłaty uważany jest dzień uznania rachunku bankowego Gminy Olesno

Zaliczka wpłacona przez osobę, która wygra rokowania, zostanie zaliczona na poczet czynszu najmu lokalu, ustalonego według wylicytowanej stawki. Pozostałym osobom zaliczkę zwraca się według wniosku złożonego przez zainteresowanego w dniu rokowań. Jeżeli osoba, która wygra rokowania, będzie uchylać się od podpisania umowy najmu w terminie ponad 14 dni od dnia rokowań, organizator może odstąpić od zawarcia umowy najmu, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest okazanie komisji ds. rokowań dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty zaliczki. Ponadto Oferenci przystępujący do rokowań zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:

1.     w przypadku osób fizycznych – aktualny wydruk z CEIDG lub oświadczenie o zobowiązaniu się w przypadku wygrania rokowań do podjęcia działalności gospodarczej do dnia zawarcia umowy, której termin wyznacza Wynajmujący (pod rygorem utraty zaliczki i odmowy zawarcia umowy);

2.     w przypadku osób prawnych – wypis z właściwego rejestru sądowego oraz odpowiednie pełnomocnictwo.

Przedmiotowy lokal można oglądać codziennie w godzinach od  900 do  1400.

Szczegółowe informacje dotyczące rokowań można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Oleśnie przy ul. Pieloka 21, w pokoju nr 103 (I piętro), tel.: 34/3509185, w godzinach pracy Urzędu.

Burmistrz Olesna zastrzega sobie prawo zmiany treści ogłoszenia, warunków rokowań, odwołania lub unieważnienia rokowań w każdym czasie z ważnych dla Gminy Olesno przyczyn – w tym, jeżeli profil zamierzonej przez Oferenta działalności sprzeciwia się dobrym obyczajom lub jest niezgodny z interesem społecznym Gminy Olesno – i z tego tytułu nie przysługuje Oferentowi żadne roszczenie.

 

Olesno, dnia 11 maja 2018 roku

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: