Umowy na milionowe inwestycje podpisane!

9517_0_med.jpeg

Uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie 3 projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, miało dziś (tj. 28.02) miejsce w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Oleśnie.

Umowy zawarte pomiędzy Zarządem Województwa Opolskiego a Gminą Olesno, podpisali odpowiednio: Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła, Wicemarszałek Województwa Opolskiego Stanisław Rakoczy oraz Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki i Skarbnik Gminy Aneta Sitna. 

Burmistrz Sylwester Lewicki przypomniał, że Gmina Olesno o środki na realizację projektów ubiegała się w procedurach konkursowych, dlatego tym bardziej cieszy, że złożone wnioski pod względem merytorycznym zostały wysoko ocenione  przez komisję konkursową, czego efektem jest dzisiejsze podpisanie umów. 


 PROJEKT 1

pn. „Rewitalizacja stadionu miejskiego oraz rewitalizacja traktu spacerowego przy ul. Murka w Oleśnie"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,w ramach Osi priorytetowej X Inwestycje w infrastrukturę społeczną, działanie 10.2: Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji

  Całkowita wartość Projektu: 9.786.956,16 zł

Dofinansowanie ze środków europejskich: 4.250.809,91 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa: 748.676,03 zł

Na realizację tego projektu czekają chyba wszyscy mieszkańcy Olesna. Dzięki pozyskanym środkom promenada przy ul. Murka stanie się miejscem odpoczynku dla dorosłych i zabawy dla dzieci. Główna aleja wyłożona będzie z płyt granitowych z donicami i nasadzeniami zieleni. Przebudowane zostaną mostki, wśród zieleni znajdować się będą drewniane leżaki, ławki, kosze zamontowane zostanie nowe oświetlenie.

 Drugim miejscem rewitalizacji objętym projektem, będzie Stadion Miejski. Wybudowane zostaną dwa boiska treningowe, powstanie kort tenisowy i profesjonalna sześciotorowa bieżnia lekkoatletyczna. Przebudowana zostanie widownia, która zostanie podniesiona, pod nią znajdą się szatnia i zaplecze dla zawodników, a całość wbudowana zostanie w koronę stadionu. 

Jak podkreśla Burmistrz Sylwester Lewicki, dzięki kompleksowej przebudowie stadionu, istnieniu krytej pływalni „Oleska Laguna" oraz kompleksowi boisk Orlik, a także niedawnej przebudowie dróg na terenie osiedla Walce, ta część miasta stanie się dostępną dla wszystkich mieszkańców nowoczesną strefą rekreacji.


   PROJEKT 2

pn. „Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

w Świerczu w Gminie Olesno", 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działanie 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami

  Całkowita wartość Projektu: 1.174.247,17 zł

Dofinansowanie ze środków europejskich: 998.110,09 zł

 

Projekt ten obejmuje rozbudowę i modernizację punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (tzw. PSZOK) w Świerczu oraz jego doposażenie, aby stanowił on efektywny element kompleksowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Olesno i całym regionie południowo-wschodnim. Celem projektu jest poprawa warunków funkcjonowania PSZOK, aby możliwe było zwiększenie ilości odpadów komunalnych poddawanych procesom ponownego użycia, recyklingu i odzysku innymi metodami, redukując w ten sposób ilość odpadów składowanych, ograniczając ich negatywne oddziaływanie na środowisko.


PROJEKT 3

 

pn. „E-gmina - zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Olesno w życiu publicznych poprzez rozwój usług cyfrowych"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,w ramach Osi priorytetowej X Inwestycje w infrastrukturę społeczną, działanie 10.3: E-usługi publiczne

  Całkowita wartość Projektu: 911.275,85 zł

Dofinansowanie ze środków europejskich: 774.584,47 zł

Założeniem projektu jest usprawnienie kontaktu pomiędzy mieszkańcami oraz przedsiębiorcami a Urzędem Miejskim w Oleśnie. Sprawy nie wymagające osobistego stawiennictwa, będą mogły być załatwione za pośrednictwem Internetu z dowolnego miejsca, o każdej porze dnia. Realizacja projektu wpłynie również na zniesienie barier dla osób wychowujących dzieci, niepełnosprawnych, starszych i chorych, umożliwiając im załatwienie sprawy bez konieczności wystawiania pełnomocnictw.

 Relacja z uroczystego podpisania umów do obejrzenia  - KLIKNIJ TUTAJ

Zdjęcia

1.jpeg2.jpeg3.jpeg4.jpeg

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: