Informujemy, że 2 maja 2024 r. (czwartek) Urząd Miejski w Oleśnie będzie nieczynny. Urząd Stanu Cywilnego pełni dyżur w godzinach od 7:30 do 12:00. Za utrudnienia przepraszamy.

Rewitalizacja stadionu miejskiego oraz rewitalizacja traktu spacerowego przy ul. Murka w Oleśnie

unia.jpeg

Rewitalizacja stadionu miejskiego oraz rewitalizacja traktu spacerowego przy ul. Murka w Oleśnie

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,w ramach Osi priorytetowej X Inwestycje w infrastrukturę społeczną, działanie 10.2: Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji

 

Całkowita wartość Projektu: 9.786.956,16 zł

Łączna wartość wydatków kwalifikowanych: 7 639 801,30 zł

Dofinansowanie ze środków europejskich: 4.250.809,91 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa: 748.676,03 zł

 


Projekt zostanie zrealizowany w latach 2018 -2019.

Realizacja projektu jest jednym z kluczowych zadań gminy Olesno ujętych w jej Lokalnym Programie Rewitalizacji na lata 2014-2023.


Głównym celem projektu jest wzrost jakości życia mieszkańców na terenie Gminy Olesno w szczególności obszarów objętych programem rewitalizacji oraz stworzenie zachęt do zwiększenia zatrudnienia na obszarach miejskich.

Cele szczegółowe projektu wynikają bezpośrednio z diagnozy zawartej w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Olesno i dzielą się na sferę: społeczną, sferę przestrzenno-funkcjonalną, sferę gospodarczą.

Cele sfery społecznej:

1. Zwiększenie oferty rekreacyjno-sportowej, poprzez zagospodarowanie i rewitalizację obszarów zdegradowanych. W wyniku realizacji projektu powstanie przestrzeń miejska wraz z obiektami w tym małej architektury dedykowana dla wszystkich grup mieszkańców zagrożonych wykluczeniu społecznemu na terenie miasta Olesno: dzieci i młodzieży, bezrobotnych, ubogich, zagrożonych patologiami w tym alkoholizmem, niepełnosprawnych oraz osób starszych: 65+. Terapia poprzez sport i rekreację prowadzona będzie przez animatorów sportu dostosowana będzie dla wszystkich wymienionych osób. Wszystkie rodzaje oferowanych terapii będą bezpłatne. 
2. Rewitalizacja przestrzeni miejskich oraz wyposażenia w elementy małej infrastruktury uwzględniających potrzeby osób starszych i dostosowanie jej do korzystania przez osoby starsze 65 +, w tym ludzi znajdujących się pod opieką ośrodka wsparcia dziennego dla seniorów i Polskiego Związku Emerytów i Rencistów. 
3. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej pod kątem organizacji nowoczesnych form terapii zajęciowej osób objętych chorobą alkoholową ze środków gminnego funduszu antyalkoholowego, terapie terenowe, terapie poprzez sport, utworzenie drużyn piłkarskich, koszykarskich itp.
4. Zwiększenie ilość inicjatyw społecznych mających realizacja projektu przyczyni się zwiększenia na celu wzmocnienie więzi społecznych - ilość imprez integracyjnych sportowych rekreacyjnych organizowanych przez gminę, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia na zrewitalizowanych terenach służących pogłębianiu pozytywnych relacji mieszkańców, 
5. Zwiększenie inicjatyw lokalnych na rzecz zatrudnienia. Gmina Olesno wraz z PUP w Oleśnie z inicjatywy mieszkańców zagrożonych ubóstwem i bezrobociem realizować będzie projekty z EFS Oś VIII i Oś VII wspierające zatrudnienie poprzez szkolenia w zawodach pożądanych na rynku pracy.
6. Zwiększenie możliwości do rozwoju sportu wśród dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym. Cel bezpośrednio przełoży się na wzrost poziomu zdrowia wśród mieszkańców w szczególności dzieci i młodzieży poprzez korzystanie z powstałej infrasturktury, oraz spadku ilości grup dyspanseryjnych (nadwaga, skolioza, inne problemy zdrowotne).

Cele sfery przestrzenno-funkcjonalnej: 
1. Zwiększenie przestrzeni służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkańców, uporządkowanie, zdegradowanych przestrzeni miejskich pod kątem funkcjonalnym i estetycznym, 
2. Zwiększenie ilość miejsc wypoczynku, rekreacji, sportu przeznaczonych dla różnych grup wiekowych mieszkańców oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na tych obszarach.

Cele sfery gospodarczej: 
1. Zwiększenie do działań wspierających przedsiębiorczość mieszkańców z terenów objętych rewitalizacją, poprzez powstanie jednego podmiotu gospodarczego w otoczeniu zrewitalizowanych przestrzeni miejskich. 
2. Wzrost zatrudnienia w obszarze terenów poddanych rewitalizacji o dwie osoby. 
3. Zwiększenie promocji potencjału rekreacyjnego i turystycznego gminy poprzez wzbogacenie niepowtarzalnej aranżacji przestrzeni publicznej.

Dzięki pozyskanym środkom promenada przy ul. Murka stanie się miejscem odpoczynku dla dorosłych i zabawy dla dzieci. Rewitalizacja traktu spacerowego składać się będzie z alei głównej oraz strefy rekreacyjno-wypoczynkowej. Aleja główna wyłożona będzie z płyt granitowych z donicami i nasadzeniami zieleni. Przebudowane zostaną mostki, schody do potoku. Wśród zieleni znajdą się drewniane leżaki, ławki, nowe kosze oraz zamontowane zostanie nowe oświetlenie (LED). 


Drugim miejscem rewitalizacji objętym projektem, będzie Stadion Miejski. Wybudowane zostaną dwa boiska treningowe, powstanie kort tenisowy i profesjonalna sześciotorowa bieżnia lekkoatletyczna. Przebudowana zostanie widownia, która zostanie podniesiona, pod nią znajdą się szatnia i zaplecze dla zawodników, a całość wbudowana zostanie w koronę stadionu.

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: