Informujemy, że 2 maja 2024 r. (czwartek) Urząd Miejski w Oleśnie będzie nieczynny. Urząd Stanu Cywilnego pełni dyżur w godzinach od 7:30 do 12:00. Za utrudnienia przepraszamy.

Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Świerczu w Gminie Olesno

unia.jpeg

,,Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

w Świerczu w Gminie Olesno" 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działanie 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami

 

Całkowita wartość Projektu: 1.174.247,17 zł

Dofinansowanie ze środków europejskich: 998.110,09 zł

Okres realizacji projektu: 0d 16.05.2017 do 16.12.2019 r.

Zgodnie z Planem gospodarki odpadami dla województwa opolskiego na lata 2016-2022 
z uwzględnieniem lat 2023-2028, projekt obejmuje rozbudowę i modernizację punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (tzw. PSZOK) w Świerczu oraz jego doposażenie, aby stanowił on efektywny element kompleksowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Olesno 
i całym regionie południowo-wschodnim.

Celem projektu jest poprawa warunków funkcjonowania PSZOK, aby możliwe było zwiększenie ilości odpadów komunalnych poddawanych procesom ponownego użycia, recyklingu i odzysku innymi metodami, redukując w ten sposób ilość odpadów składowanych, ograniczając ich negatywne oddziaływanie na środowisko, eliminując w ten sposób dzikie wysypiska. 
Zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami nakładany jest nacisk na zapobieganie powstawaniu odpadów poprzez podnoszenie świadomości społecznej. 
Projekt zakłada:
- zwiększenie motywacji mieszkańców gminy Olesno do selektywnej zbiórki odpadów;
- ułatwienie mieszkańcom efektywnej i wygodnej zbiórki odpadów zebranych selektywnie;
- poprawę warunków dla zebrania odpadów w sposób selektywny, dający możliwość ich recyklingu;
- zapobieżenie powstaniu odpadów, poprzez umożliwienie oddania (i odebrania) rzeczy do punktu ponownego użycia;
- poprawę estetyki i funkcjonalności PSZOK, w tym zastąpienie przestarzałej substancji wyposażenia budynkami i urządzeniami spełniającymi obecne standardy oraz zapewnienie przestrzeni niezbędnej do komfortowego wykonywania zadań PSZOK.

Całym systemem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w ramach przedmiotowego PSZOK objętych zostanie 14 frakcji odpadów komunalnych. Produktami projektu będą: przygotowany i powiększony obszar PSZOK wraz z nawierzchnią utwardzoną, nowa waga samochodowa, odnowiona, zreorganizowana i wyposażona część magazynowa (na odpady niebezpieczne, na sprzęt i wyposażenie PSZOK, na rzeczy używane), rozbudowy i wyremontowany budynek biurowo-socjalny i wyposażenie, zakonserwowane ogrodzenie PSZOK, nowa brama, oświetlenie, kontenery o zróżnicowanej pojemności, dostosowanej do projektowanego strumienia odpadów, wyposażenie ułatwiające obsługę PSZOK (mobilna waga na mniejszą ilość odpadów i przyczepka, mobilna rampa najazdowa, tablice informacyjne i edukacyjne oraz materiały promujące PSZOK w gminie Olesno. W ramach pozyskanych środków sfinansowany będzie również demontaż zbędnych elementów PSZOK (np. zużytej wagi samochodowej).

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: