E-gmina - zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Olesno w życiu publicznym poprzez rozwój usług cyfrowych

logo UE przewodnik.jpeg

"E-gmina - zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Olesno w życiu publicznym poprzez rozwój usług cyfrowych"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,w ramach Osi priorytetowej X Inwestycje w infrastrukturę społeczną, działanie 10.3: E-usługi publiczne

 

Całkowita wartość Projektu922.209,15 zł

Dofinansowanie ze środków europejskich774.584,47 zł

 

Okres realizacji projektu: od 23.03.2017 r. - do 31.12.2020 r.

Celem projektu jest usprawnienie kontaktu pomiędzy mieszkańcami oraz przedsiębiorcami a Urzędem Miejskim w Oleśnie. Sprawy nie wymagające osobistego stawiennictwa, będą mogły być załatwione za pośrednictwem Internetu z dowolnego miejsca, o każdej porze dnia. Realizacja projektu wpłynie również na zniesienie barier dla osób wychowujących dzieci, niepełnosprawnych, starszych i chorych, umożliwiając im załatwienie sprawy bez konieczności wystawiania pełnomocnictw.

Projekt będzie polegał na wdrożenie i uruchomienie 61 e-usług z zakresu działania gminnej administracji publicznej dla mieszkańców Gminy Olesno, przedsiębiorców, innych osób załatwiających sprawy urzędowe oraz 2 e-usług A2A wewnątrzadministracyjnych. E-usługi będą na najwyższym poziomie dojrzałości i transakcyjności (personalizacja), będą oferować możliwość dokonania ePłatności. E-usługi będą dostępne poprzez elektroniczną platformę, która będzie także wykorzystywać możliwości krajowej platformy e-PUAP i Profilu zaufanego. Przewidziana jest również modernizacja infrastruktury teleinformatycznej, dostosowując ją do wymogów związanych ze świadczeniem e-usług, zakupu sprzętu i oprogramowania, szkolenia personelu Urzędu Gminy.

W ramach projektu przeprowadzony będzie Audyt i Test Bezpieczeństwa Teleinformatycznego, Audyt Zgodności w zakresie przetwarzania danych osobowych. Projekt wnosi także bardzo pozytywny wpływ na sferę gospodarczą regionu. Potwierdza to wielość e-usług, w szczególności skierowanych do przedsiębiorców oraz korzyści ekonomiczne dla wszystkich grup docelowych. E-usługi spersonalizowane wprowadzają ułatwienia dla prowadzenia działalności gospodarczej a możliwość załatwiania spraw on-line obniża koszty jej prowadzenia. 

Elektronizacja ułatwi też kontakt z administracją. Finalnie powstanie zintegrowany spójny System, umożliwiający realizację e-usług. Wpłynie to na rozwój i upowszechnienie komunikacji poprzez istniejące lub nowe technologie przekazu, rozwijając tym samym umiejętności i kompetencje tzw. Społeczeństwa informacyjnego (zakłada się możliwość informowania klientów za pomocą różnych mediów komunikacyjnych począwszy od portalu internetowego, poprzez e-mail, wiadomości SMS oraz Aplikację Mobilną). Zwiększy się jakość oferty usług administracji samorządowej poprzez wykorzystanie istniejących i nowych technologii przekazu, tak aby była dostępna dla każdego podmiotu poprzez szybką sieć internetową.

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: