Wykaz projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych

PROJEKTY REALIZOWANE W 2024 roku


1. Budowa Krajowego Centrum Szkolenia Służb Ratowniczych

2.Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla ochotniczych straży pożarnych działających na obszarach zlikwidowanych PPGR

3. Budowa i wyposażenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Wysokiej.

4. "Kształtowanie przestrzeni publicznej wokół zabytkowego kościoła w Grodzisku oraz zabytkowego kościoła w Boroszowie”

5. Rozwój współpracy pomiędzy lokalnymi społecznościami Olesna, Otic i Jezdkovic

6. "Cyberbezpieczny Samorząd”

7. Pracownia pod Chmurką urządzona w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Księżnej Jadwigi Śląskiej w Oleśnie

8. „PRACOWNIA POD CHMURKĄ urządzona w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Oleśnie”.

9. Modernizacja istniejącego na terenie Gminy Olesno oświetlenia

 

PROJEKTY REALIZOWANE W 2023 ROKU


1. Poprawa warunków jakości edukacji i sportu - przedsięwzięcia mające na celu wzmocnienie infrastruktury sportowej w Oleśnie 

2. Projekt „Cyfrowa gmina”

3. Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski w Oleśnie

4. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łowoszowie wraz z przebudową sieci wodociągowej w Grodzisku”

5. "Modernizacja boiska rekreacyjnego w Bodzanowicach"

6. "Budowa placu zabaw w Oleśnie”

7. "Budowa placu zabaw w Borkach Małych”

8. SOLIDARNI Z UKRAINĄ – POMOC MIGRANTOM WOJENNYM W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

9. Pierwszy polsko-czeski festiwal skoków

10. Promocja miejsc dziedzictwa kulturowego i turystycznego poprzez doposażenie łącznika Cyklotrasy w Oleśnie

11. „Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach publicznych w gminie Olesno wraz z doposażeniem szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego”

12. „Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Oleśnie”

13. „Rewitalizacja kompleksu basenów w Oleśnie”

14. "Modernizacja dróg w gminie Olesno"

15. „Poprawa efektywności energetycznej basenu Oleska Laguna w Oleśnie”

16. "Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" w Oleśnie"

17. Ekoczeki dla dwóch oleskich szkół

18. BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG NA OBSZARACH PPGR W GMINIE OLESNO 

19. Maluch+ na lata 2022-2029

20. Przebudowa drogi Kolonia Świercze - Broniec

21. Prace restauratorskie i konserwatorskie oraz roboty budowlane, przy kościele św. Marii Magdaleny w Boroszowie oraz przy ambonie z tego kościoła

22. Prace restauratorskie i konserwatorskie przy ołtarzu głównym z kościoła pw. św. Rocha w Grodzisku

23. Prace restauratorskie i konserwatorskie przy ołtarzu głównym z kościoła filialnego pw. św. Antoniego Padewskiego w Sowczycach

24. Prace restauratorskie i konserwatorskie oraz roboty budowlane przy kościele pw. św. Marii Magdaleny w Starym Oleśnie

25. Remont zdegradowanych ścian wieńcowych na styku prezbiterium i loży w zabytkowym kościele drewnianym w Wachowie

26. Prace restauratorskie i konserwatorskie oraz roboty budowlane przy drewnianym kościele w Borkach Wielkich oraz przy rzeźbach i obrazie z tego kościoła

27. Remont podłogi na korytarzu I piętra w budynku Urzędu Miejskiego w Oleśnie

 

28. "Budowa placu zabaw w Wojciechowie"

 


2022


1. Poprawa warunków jakości edukacji i sportu - przedsięwzięcia mające na celu wzmocnienie infrastruktury sportowej w Oleśnie

2. Program LIFE

3. Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

4. Projekt „Cyfrowa gmina”

5. Czyste Olesno

6. Budowa obwodnicy Olesna - postęp prac


2021


1.  Kraina wiedzy w przedszkolach Gminy Olesno

2. Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym budynku Ratusza Miejskiego w Oleśnie wraz z popularyzowaniem i upowszechnianiem wiedzy o jego znaczeniu dla historii i kultury Opolszczyzny

3. Gmina Olesno - „Przebudowa ul. Wilczej w Wojciechowie”

4. Modernizacja ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w parku w Oleśnie

5. Likwidacja źródeł ciepła w budynku użyteczności publicznej przy ulicy Pieloka 21 w Oleśnie

 


2020


1. Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Borkach Wielkich

2. Promocja zrównoważonej turystyki w Gminie Olesno

3. Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Olesno na lata 2019 – 2035

4. Za wspólną historię i współczesność narodów Unii Europejskiej, za wsparcie przynależności do UE

5. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

6. Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

7. Modernizacja ogólnopolskiej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w Borkach Wielkich

8. Kraina wiedzy w przedszkolach Gminy Olesno

9. Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym budynku Ratusza Miejskiego w Oleśnie wraz z popularyzowaniem i upowszechnianiem wiedzy o jego znaczeniu dla historii i kultury Opolszczyzny


2019


1. Rozwój kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia w Gminie Olesno

2. Łączy nas granica - poznajmy Czeskich przyjaciół!

3. Cieszy nas piłka!

4. Tradycje, kultura, edukacja - rozwijamy  przyjaźń polsko-czeską

5. Ochrona ekosystemów wodnych w województwie opolskim

6. Wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne w gminie Olesno

7. Modernizacja budynku zaplecza dla Stadionu Miejskiego w Oleśnie

8. Dobre przedszkole - lepsza przyszłość

 


2018


1. Termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 4 i Domu Harcerza w Oleśnie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii

2. Budowa obiektów małej architektury, placów zabaw i siłowni zewnętrznych w Oleśnie

3. Rewitalizacja stadionu miejskiego oraz rewitalizacja traktu spacerowego przy ul. Murka w Oleśnie

4. Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Świerczu w Gminie Olesno

5. E-gmina - zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Olesno w życiu publicznych poprzez rozwój usług cyfrowych

6. Wzmocnienie potencjału inwestycyjnego Subregionu Północnego poprzez uzbrojenie wyodrębnionej części Oleskich terenów inwestycyjnych

7. Utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Oleśnie

8. Edukacja w przedszkolach Gminy Olesno otwiera drzwi do sukcesu

9. Współpraca Gminy Olesno z czeskimi partnerami

10. Większe możliwości – lepsza przyszłość uczniów oleskich szkół

11. Renowacja Pomnika Powstańców Śląskich na cmentarzu komunalnym w Oleśnie

 


2017


1.  Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego

2. Budowa obiektów małej architektury, placów zabaw i siłowni zewnętrznych w Oleśnie

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: