Wzmocnienie potencjału inwestycyjnego Subregionu Północnego poprzez uzbrojenie wyodrębnionej części Oleskich terenów inwestycyjnych

logo FE+RPO+OPO+UE.png

"Wzmocnienie potencjału inwestycyjnego Subregionu Północnego poprzez uzbrojenie wyodrębnionej części Oleskich terenów inwestycyjnych"

w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej II Konkurencyjna gospodarka, Działanie 02.02 Przygotowanie terenów inwestycyjnych na rzecz gospodarki, Poddziałanie 02.02.01 Przygotowanie terenów inwestycyjnych

Beneficjent: Gmina Olesno

Projekt dotyczy uzbrojenia wyodrębnionych Oleskich terenów inwestycyjnych w sieć wodno-kanalizacyjną, w tym kanalizację deszczową, oraz budowę drogi wewnętrznej. W wyniku realizacji projektu zostanie wybudowana sieć wodna i kanalizacyjna dostarczająca wodę i odprowadzająca ścieki w wymaganej przez potencjalnych przedsiębiorców ilości.

Uzbrojony zostanie obszar obejmujący działki ewidencyjne o numerach: 211/5, 211/6, 211/7, 211/8, 211/9 (jednostka ewidencyjna Olesno – miasto, obręb ewidencyjny Olesno), włączone do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, których właścicielem jest Gmina Olesno. W wyniku realizacji projektu uzbrojony zostanie teren o powierzchni 5,2173 ha. Na tak przygotowanym terenie zlokalizowanych zostanie 5 przedsiębiorstw (przyjęto, że wszystkie sprzedane zostaną przedsiębiorcom z sektora MŚP), w których utworzonych zostanie 35 nowych miejsc pracy. Realizacja projektu przebiegać będzie dwuetapowo:

- w I etapie wykonano sieć kanalizacji deszczowej od ul. Biskupickiej do ul. Sienkiewicza, celem zapewnienia warunków odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z odwodnienia ulicy Biskupickiej i odprowadzenie ich do odbiornika (kanał Młynówka) - na potrzeby rozwiązania problemu odprowadzania wód opadowych z terenów inwestycyjnych objętych projektem,

- w II etapie planuje się budowę drogi wewnętrznej bocznej do ul. Biskupickiej, budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w w/w drodze do ul. Biskupickiej, budowę kanalizacji deszczowej w ul. Leśnej wzdłuż działek nr 211/6; 211/7; 211/9 do ul. Biskupickiej, celem kompleksowego uzbrojenia obszaru objętego projektem.

CAŁKOWITE KOSZTY PROJEKTU 3 045 674,56 zł

KOSZTY KWALIFIKOWALNE 2 034 543,72 zł

WNIOSKOWANA KWOTA WSPARCIA 1 729 362,15 zł

PROCENTOWY POZIOM WSPARCIA 85,00 %

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: