Nabór na stanowisko urzędnicze ds. księgowości oświatowej

Burmistrz Olesna

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze

ds. księgowości oświatowej

 1.  Adres jednostki.

Urząd Miejski

ul. Pieloka 21

46-300 OLESNO

2.  Liczba lub wymiar etatu:  1 etat

3.  Wykształcenie: wykształcenie wyższe ekonomiczne

4.  Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • doświadczenie zawodowe minimum 3-letni staż pracy w księgowości, w tym 1 rok stażu pracy w księgowości budżetowej,
 • wykształcenie wyższe ekonomiczne.

5.  Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów:
 • ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 • ustawa 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,
 • ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
 • ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność.

6.  Główne obowiązki:

 • prowadzenie obsługi ekonomiczno - administracyjnej i finansowo - księgowej publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Olesno, w tym:
 • organizowanie sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów księgowych w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych,
 • organizowanie sporządzania kalkulacji wynikowych kosztów realizowanych zadań oraz sprawozdawczości finansowej,
 • bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości w sposób umożliwiający:
 • terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,
 • terminowe i prawidłowe dokonywanie rozliczeń finansowych,
 • prowadzenie gospodarki finansowej publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Olesno, w tym:
 • wykonywanie dyspozycji środkami finansowymi zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi zasad wykonywania budżetu,
 • przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrona ich wartości,
 • zapewnienie terminowego ścigania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,
 • dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 • opracowywanie i przedłożenie do zatwierdzenia rocznego planu amortyzacji składników majątku trwałego oraz planu inwentaryzacji majątku trwałego oraz planu  inwentaryzacji majątku,
 • sprawowanie kontroli formalno-prawnej i rachunkowej wszystkich dowodów księgowych oraz innych dokumentów powodujących skutki finansowe,
 • kontrola dowodów księgowych i ich dekretacja potwierdzona własnoręcznym podpisem,
 • organizacja i nadzór nad przebiegiem inwentaryzacji składników majątku oraz sprawdzenie rozliczeń poinwentaryzacyjnych,
 • organizacja i nadzór nad prowadzeniem ewidencji księgowej techniką komputerową,
 • sporządzanie sprawozdawczości statystycznej i finansowej ze szczególnym uwzględnieniem pełnej realizacji zadań/ wydatków określonych w przyjętym planie finansowym na dany rok budżetowy,
 • sporządzanie bilansu, rachunków zysku i strat oraz informacji dodatkowej,
 • prowadzenie ewidencji budżetu z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy,
 • prowadzenie ewidencji wydatków rzeczowych z podziałem na placówki,
 • zgodne prowadzenie konta analitycznego z syntetyką,
 • odbiór faktur VAT, faktur korygujących oraz not korygujących,
 • dekretowanie dowodów księgowych,
 • wystawianie dowodów bankowych na operacje gotówkowe i bezgotówkowe,
 • kontrola wewnętrzna majątku szkół i placówek oświatowych, gospodarki pieniężnej, dokumentów i ewidencji.

7. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • kserokopie świadectw pracy lub/i innych dokumentów potwierdzających posiadany przez kandydata staż pracy,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 • oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, wraz ze zobowiązaniem do wystąpienia do Krajowego Rejestru Karnego celem uzyskania zaświadczenia o niekaralności w przypadku wyłonienia kandydata w wyniku przeprowadzonego i zakończonego naboru,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,
 • klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych, (dostępne na www.bip.olesno.pl w zakładce: Nabór na wolne stanowiska pracy)
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.).

Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej www.bip.olesno.pl w zakładce: Nabór na wolne stanowiska pracy.

Oświadczenia i klauzula powinny być podpisane własnoręcznym podpisem.

8.  Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Praca w siedzibie Urzędu Miejskiego w Oleśnie, (budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych), w pełnym wymiarze czasu pracy, z przewagą wysiłku umysłowego, praca w terenie, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.

9.  Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Oleśnie:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Oleśnie

z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze ds. księgowości oświatowej

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia:

9 listopada 2018 r. do godz. 1200.

 

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Oleśnie po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

Zastrzega się możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych lub testu wiedzy i kompetencji z wybranymi kandydatami. Kandydaci zakwalifikowani zastaną powiadomieni telefonicznie.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://olesno.biuletyn.info.pl/) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Oleśnie.

BURMISTRZ  OLESNA

Sylwester Lewicki

INFORMACJA

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Olesna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Oleśnie (46-300 Olesno) ul. Jana Pieloka 21, tel. 34 359 78 41-44.
 2. Burmistrz Olesna wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Oleśnie, z którym można się skontaktować pod adresem: 46-300 Olesno ul. Jana Pieloka 21, e-mail: .
 3. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) oraz art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.) w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a, c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji, w której Pani/Pan bierze udział.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 rozporządzenia 2016/679), ich sprostowania (art. 16 rozporządzenia 2016/679), usunięcia (art. 17 rozporządzenia 2016/679) lub ograniczenia przetwarzania (art. 18 rozporządzenia 2016/679), prawo do przenoszenia danych (art. 20 rozporządzenia 2016/679), a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 rozporządzenia 2016/679). Realizacja przedmiotowych praw winna być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych.
 8. W zakresie przetwarzania danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

PDFoświadczenie - przetwarzanie danych osobowych.pdf (25,43KB)
PDFoświadczenie kandydata.pdf (33,19KB)
PDFoświadczenie - klauzula informacyjna.pdf (63,49KB)
 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: