Ogłoszono przetarg na rozbudowę i modernizację oleskiej oczyszczalni ścieków

Informujemy, że Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie ogłosiło przetarg  pn. Roboty budowlane i projektowanie dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie” realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj według warunków kontraktowych żółty FIDIC – kontrakt 17.

logo.jpeg

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Oleskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Oleśnie, 46-300 Olesno, ul. Lubliniecka 3a lub przesłać przesyłką kurierską pod ww. adres w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 28.11.2018, do godziny: 12.00


2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
Adresat:
Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie
Lubliniecka 3a, 46-300 Olesno
Adnotacja na kopercie:
Roboty budowlane i projektowanie dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie” realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj według warunków kontraktowych żółty FIDIC – kontrakt 17. Nie otwierać przed dniem: 28.11.2018 godz. 12.30

Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

TREŚĆ OGŁOSZENIA - http://bip.oleskiewodociagi.pl/134/77/roboty-budowlane-i-projektowanie-dla-zadania-inwestycyjnego-pn-rozbudowa-i-modernizacja-oczyszczalni-sciekow-w-olesnie-realizowanego-w-formule-zaprojektuj-i-wybuduj-wedlug-warunkow-kontraktowych-zolty-fidic-kontrakt-17.html

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: