Większe możliwości – lepsza przyszłość uczniów oleskich szkół

logo.jpeg

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Większe możliwości – lepsza przyszłość uczniów oleskich szkół”

 

Projekt obejmuje organizację dodatkowych zajęć szkolnych dla 419 uczniów (212 chłopców, 207 dziewcząt) z trzech szkół podstawowych Gminy Olesno: PSP nr 1 w Oleśnie, PSP nr 2 w Oleśnie i PSP nr 3 w Oleśnie, potrzebę organizacji których wykazały diagnozy szkolne w tych placówkach. Łącznie planuje się zrealizować 2451 godzin zajęć dodatkowych, wykraczających poza ramy obowiązującej podstawy programowej. Zajęcia odbywać się będą w roku szkolnym 2018/2019.

 

Nauczanie będzie odbywać się w ramach 4 zdefiniowanych w projekcie zadań:

1.Zajęć rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

Zajęcia prowadzone będą w formie:

a) kół zainteresowań z matematyki, informatyki, biologii, przyrody, geografii i chemii, j. angielskiego, j. niemieckiego (w tym poprzez zabawy, piosenki i małe formy teatralne),

b) zajęć rozwijających umiejętność uczenia się,

c) zajęć wyrównawczych dla klas I-III.

2. Nauczania opartego na metodzie eksperymentu, obejmującego:

a) zajęcia z programowania i kodowania robotów,

b) zajęcia „w krainie fizyki i chemii”, których celem będzie wytworzenie

motywacji i pasji poznawczej we wspólnym odkrywaniu tajemnic przyrody,

c) zajęcia „czytam mapę, lekcji kreatywnych z wykorzystaniem TIK i literatury popularno-naukowej.

3. Zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych.

W ramach zadania zrealizowane zostaną:

a) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki, biologii, geografii, fizyki, języka angielskiego,

b) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,

c) zajęcia logopedyczne,

d) zajęcia socjoterapeutyczne i rewalidacyjne oraz dydaktyczno-wyrównawcze dla

dzieci z opiniami i orzeczeniami.

4. Warsztatów z doradztwa zawodowego.

W ramach zadania zrealizowane zostaną warsztaty z doradztwa zawodowego w PSP nr 1,

uczniowie klas (VII, VIII i III klasa gimnazjum). Zajęcia pozwolą na rozwinięcie zainteresowań zawodoznawczych uczniów oraz podniesienie ich kompetencji do współpracy.

Do realizacji wszystkich zajęć zakupione zostaną niezbędne pomoce dydaktyczne, które będą służyły m.in.: rozwijaniu umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (TIK), wpieraniu kreatywności uczniów. Udział w zajęciach pozwoli na rozwijanie zainteresowań, zdolności twórczego i analitycznego myślenia, uczenia dostrzegania, obserwowania, rozumienia i wartościowania zjawisk oraz procesów, stworzenia uczniom warunków do samodzielnego zdobywania informacji z różnych źródeł, pogłębiania umiejętności praktycznych stosowanych w naukach ścisłych. Uczniowie korzystać będą z e-podręczników, nowoczesnych tabletów, laptopów, z dedykowanymi do konkretnych zajęć, funkcjami. W ramach projektu zaplanowano utworzenie i wyposażenie w nowoczesny sprzęt ITC,  jedynej w Gminie, międzyszkolnej pracowni matematycznej. Uczniowie skorzystają również z szeregu zajęć dydaktyczno- wyrównawczych.

Nauczyciele podniosą swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych, w zakresie pedagogiki specjalnej, które są niezbędne do włączenia ww. grupy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym uczniów niepełnosprawnych w celu umożliwienia optymalnych, ogólnodostępnych warunków do edukacji. Będą to: studia podyplomowe z resocjalizacji i socjoterapii, oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej, surdopedagogiki, edukacji i wspomagania dziecka z autyzmem. Ponadto nauczyciele odbędą szkolenia w zależności od potrzeb danej placówki szkolnej.

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: