PROTOKÓŁ z przeprowadzonych konsultacji społecznych

 Olesno, 23.11.2018 r.

 PROTOKÓŁ

 

z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały pn. „Program Współpracy Gminy Olesno z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 Kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019” – zwanego dalej Programem.

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 16 listopada 2018 r. do 22 listopada 2018 r. w celu poznania opinii i uwag organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na temat projektu programu współpracy na rok 2020.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z informacją o sposobie przekazywania uwag i wniosków oraz projektem programu współpracy zostało umieszczone w dniu 15 listopada 2018 r. na stronie internetowej Olesna oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

W wyznaczonym terminie do Urzędu Miejskiego w Oleśnie nie wpłynął żaden wniosek. Na tym protokół zakończono.

Burmistrz Olesna

/-/ Sylwester Lewicki

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: