Informujemy, że 2 maja 2024 r. (czwartek) Urząd Miejski w Oleśnie będzie nieczynny. Urząd Stanu Cywilnego pełni dyżur w godzinach od 7:30 do 12:00. Za utrudnienia przepraszamy.

Trwa nabór do Miejskiej Rady Seniorów

Burmistrz Olesna

ogłasza nabór kandydatów do Miejskiej Rady Seniorów

 

Uprzejmie informuję, że organizacje i podmioty działające na rzecz osób starszych na terenie Gminy Olesno mogą zgłaszać swoich przedstawicieli do Miejskiej Rady Seniorów w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Oleśnie do dnia 15 marca 2019 roku. Wybór radnych spośród zgłoszonych kandydatów nastąpi na spotkaniu z Burmistrzem Olesna, które odbędzie się 21 marca 2019 r. o godzinie 1100 w Sali nr 117 Urzędu Miejskiego

Tryb i zasady wyboru członków do  Miejskiej Rady Seniorów w Oleśnie ( Rozdział 3 załącznika do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVIII/393/14 w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Oleśnie i nadania jej Statutu)

 1. Skład osobowy Rady powoływany jest na okres kadencji Rady Miejskiej w Oleśnie.
 2. W skład Rady wchodzi nie więcej niż 7 osób, zwanych dalej „radnymi seniorami", w tym:
 1. 4 przedstawicieli organizacji i podmiotów działających na rzecz osób starszych, zamieszkałych na terenie Gminy Olesno,
 2. 2 osoby wskazane przez Burmistrza Olesna,
 3. 1 osoba wskazana przez Radę Miejską w Oleśnie.
 1. Na Radnych seniorów, będących przedstawicielami organizacji i podmiotów działających na rzecz osób starszych mogą być powołane wyłącznie osoby zamieszkałe w Oleśnie, które najpóźniej w dniu poprzedzającym wybory ukończyły 60 rok życia.
 2. Osoby, o których mowa w ust. 2 lit. a) wybierane są na spotkaniu z Burmistrzem Olesna.
 3. Termin spotkania, o którym mowa w ust. 4 Burmistrz Olesna ogłasza:
 1. na stronie internetowej miasta - www.olesno.pl,
 2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,

6.   W ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 5 Burmistrz Olesna podaje w szczególności:

 1. informację o terminie i miejscu spotkania,
 2. termin, w jakim organizacje i podmioty działające na rzecz osób starszych mogą zgłaszać kandydatów do Rady oraz liczbę kandydatów.
 3. informację o trybie i zasadach wyborów do Rady.
 1. Każda organizacja lub podmiot działający na rzecz osób starszych zamieszkałych na terenie Gminy Olesno może zgłosić nie więcej niż dwóch kandydatów na radnych seniorów.
 2. Czynne prawo wyborcze w zakresie osób, o których mowa w ust. 2 lit. a) przysługuje osobie będącej mieszkańcem Gminy Olesno, która najpóźniej w dniu poprzedzającym spotkanie, o którym mowa w ust. 4 ukończyła 60 rok życia i jest obecna na spotkaniu.

9. Wybory przeprowadzane na spotkaniu, o którym mowa w ust. 4 są bezpośrednie i tajne.

10. Z  przeprowadzonych  wyborów  sporządza  się  protokół  zawierający  dane kandydatów oraz liczbę głosów, jakie otrzymali.

Fot. Posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów w 2018 roku

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: