Uwaga! Ważny komunikat w sprawie dofinansowania wymiany źródła ogrzewania

Informuję, że w dniu 7 marca 2019 r. Gmina Olesno została poinformowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego o konieczności wprowadzenia zmian w projekcie ,,Wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne w Gminie Olesno”.

W  ww. piśmie zwraca się uwagę, że wskazany w regulaminie naboru termin początku okresu kwalifikowalności wydatków dotyczy wnioskodawców, tj. jednostek samorządu terytorialnego, nie zaś odbiorców ostatecznych wsparcia (mieszkańców). Zgodnie ze stanowiskiem ekspertów oceniających projekt, finansowaniu wydatków związanych z wymianą źródła energii, będą podlegały wyłącznie wydatki poniesione przez mieszkańców po zawarciu umowy o dofinansowaniu.

Gmina Olesno nie zgadza się z tym stanowiskiem. Dokonując poprawek we wniosku Gmina stać będzie na stanowisku (popartym m.in. wyrokami WSA, opiniami RIO  oraz opiniami ekspertów z zakresu finansów publicznych), że zasady wypłaty środków, w tym z uwzględnieniem wydatków poniesionych po 1 października 2018 r., uregulowane zostaną w uchwale Rady Miejskiej w Oleśnie, przy czym żaden przepis prawa żaden nie zakazuje określania w uchwałach organów gminy formy przyznania dotacji na zasadzie refundacji poniesionych kosztów inwestycji. Podkreślamy też, że ankiety, które zostały złożone przez mieszkańców traktujemy jako intencyjne umowy o dofinansowanie, czyli wydatki poniesione po złożeniu ankiety traktujemy jako wydatki poniesione po zawarciu intencyjnej umowy o dofinansowanie.

Niezależnie od tego – ocena projektu i przyjętych rozwiązań projektowych należy do ekspertów projekt oceniających. Na razie nie znany jest ostateczny kształt zapisów przedmiotowego projektu. Dlatego mieszkańców którzy wyrazili chęć udziału w tym projekcie, proszę o wstrzymanie inwestycji – jeśli tylko jest to możliwe, do czasu rozstrzygnięcia naboru oraz podjęcia uchwały w sprawie zasad przyznawania dotacji.

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: