Otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Burmistrz Olesna

ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku
skierowany do:

organizacji pozarządowych  i innych uprawnionych podmiotów  wskazanych w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 poz. 450), prowadzących działalność z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zakres realizacji zadania obejmuje:

  • organizację kulturalnych imprez okolicznościowych, widowisk i inscenizacji oraz jarmarków,
  • organizacja imprez promujących dorobek wybitnych twórców gminy Olesno,
  • współpraca z miastami partnerskimi Olesna. 

ŁĄCZNA KWOTA PRZEZNACZONA NA DOTACJĘ WYNOSI 28.000 ZŁ

Oferty należy złożyć w wersji elektronicznej za pomocą generatora eNGO do dnia  17 kwietnia 2019 r. do godz. 15:30. a wydruk dostarczyć do sekretariatu Urzędu Miejskiego.

Aby złożyć ofertę należy wejść na stronę - https://olesno.engo.org.pl/konkursy-trwajace

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z kartą oceny oferty konkursowej dostępnej w załączniku do ogłoszenia konkursowego.

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: