Informujemy, że 31 maja 2024 r. (piątek) Urząd Miejski w Oleśnie będzie nieczynny. Urząd Stanu Cywilnego pełni dyżur w godzinach od 7:30 do 14:00.  Za utrudnienia przepraszamy.

Oleska Laguna zatrudni ratownika wodnego

Prezes Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Oleśnie Spółka z o.o.

 ogłasza nabór na stanowisko:

RATOWNIKA WODNEGO

Krytej Pływalni ” Oleska Laguna’

1.      Wymagania niezbędne:

– posiadanie aktualnych uprawnień ratownika wodnego ,

– ukończony kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy;

– wykształcenie minimum średnie,

–  doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku;
–  pełna dyspozycyjność;
–  odpowiedzialność;
–  umiejętność podejmowania szybkich decyzji w warunkach stresowych;
–  umiejętność właściwego i taktownego postępowania z ludźmi i wzbudzania zaufania;
–  miła aparycja i wysoka kultura osobista;
–  mile widziana znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym.

– umiejętność obsługi komputera

2.  Zakres obowiązków na stanowisku:

1. Ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób kąpiących się.

2. Pełni służbę na wyznaczonym stanowisku, stale obserwuje powierzchnię  wody  i niezwłoczne reaguje na każdy sygnał wzywania pomocy z  podjęciem akcji ratowniczej włącznie.

3. Reaguje na wszelkie wypadki naruszenia regulaminu obowiązującego na  terenie pływalni.

4. Pilnuje przestrzegania zasad higieny przez korzystających z pływalni.

5. Kontroluje stan urządzeń oraz sprzętu, które zapewniają bezpieczeństwo osób       kąpiących się.

5.      Wymagane dokumenty:

– list motywacyjny,

– życiorys CV,

– kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz kwalifikacje,

– kopie świadectw pracy

– oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

– kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, Za wiarygodność przedstawionych kopii dokumentów ponosi pełną odpowiedzialność osoba składająca dokumenty.

Wymagane dokumenty należy przesyłać pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie:

Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Oleśnie Spółka z o.o. , ul. Wachowska 10a Olesno w terminie do 08.04.2019 r.  do godz. 15.00 w zamkniętych kopertach z adnotacją: „Nabór  na stanowisko ratownik wodny ”.

Dokumenty, które wpłyną do MCSiR sp. z o.o. po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.oleskalaguna.pl


Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych jest Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Oleśnie Spółka z o.o. z siedzibą w Oleśnie przy ul. Wachowskiej 10A adres e-mail: kasa@oleskalaguna.pl

Twoje dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji wskazanej w ofercie pracy oraz do celów przyszłych rekrutacji, jeśli wyraziłeś stosowną zgodę w treści swojej aplikacji.” ”Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.

Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś, wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne. Podanie dobrowolnych danych nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 3 lat liczonych od momentu zakończenia procesu rekrutacji, w której brałeś udział.

W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem e-mail biuro@oleskalaguna.pl Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych.

Masz prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

W razie pytań możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail biuro@oleskalaguna.pl

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: