Masz ciekawy pomysł? Zgłoś go!

 

Masz ciekawy pomysł, który jest zgodny z regulaminem Budżetu Obywatelskiego Olesna? Zdobędziesz głosy poparcia wśród mieszkańców Olesna? Jeśli TAK, od najbliższego poniedziałku czekamy na Twoje zgłoszenie! 

BO OLESNO - pion-1.jpeg

 

Zgłaszanym wnioskiem są inicjatywy grupy co najmniej 9 mieszkańców, mające wpływ na rozwój miasta i gminy i zaspokojenie potrzeb jego mieszkańców takich jak:

1) budowa, modernizacja lub remont elementu infrastruktury gminnej,

2) działanie mające na celu poprawę warunków życia i funkcjonowania mieszkańców,

3) wydarzenie o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym i sportowym.

2. Zgłaszane projekty muszą być zgodne z prawem oraz mieścić się w granicach kompetencji gminy i winne dotyczyć zadań inwestycyjnych na terenach będących wyłączną własnością gminy Olesno lub na terenach, na których gmina Olesno ma prawo do dysponowania nieruchomością. 3. Realizacja zadań publicznych w ramach budżetu obywatelskiego odbywa się w ciągu jednego roku budżetowego (kalendarzowego).

4. W uzasadnionych przypadkach realizacja kolejnego etapu projektu może być w części przeprowadzona w roku 2021.

5. Zgłoszeń należy dokonywać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu. Podpisy osób popierających dany projekt składane są na liście poparcia, której wzór zostanie określony zarządzeniem Burmistrza Olesna. Formularz jest dostępny na stronie internetowej www.olesno.pl oraz Wydziale Spraw Europejskich i Promocji Gminy Urzędu Miejskiego w Oleśnie.

6. Wypełniony formularz, o którym mowa w ust. 5, należy przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Oleśnie z dopiskiem „budżet obywatelski”. W przypadku wysłania zgłoszenia drogą listowną, za datę złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

7. Dopuszcza się możliwość złożenia formularza drogą elektroniczną na adres budzet.obywatelski@olesno.pl - za pośrednictwem zeskanowanego formularza z podpisem.

8. Za ważne uznaje się zgłoszenie złożone w terminie od 23 sierpnia do 6 września 2019 r. na formularzu dostępnym w załączniku, w którym poprawnie wypełniono wszystkie pola oznaczone jako obowiązkowe do wypełnienia.

PODPOWIADAMY JAK PRAWIDŁOWO WYPEŁNIĆ WNIOSEK - PDFJAK WYPEŁNIĆ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.pdf (1,30MB)

Grove Highschool.png

PDFRegulamin Budżetu Obywatelskiego 2020.pdf (243,80KB)

DOCXFORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.docx (26,24KB)

DOCXLista głosów poparcia.docx (35,41KB)

Masz jakieś pytania? Odpowiedzi udzielą:

Piotr Górok - tel. 343509165

Żaneta Halska - tel. 343509169

Joanna Riemann - tel. 343509154

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: