Informujemy, że 31 maja 2024 r. (piątek) Urząd Miejski w Oleśnie będzie nieczynny. Urząd Stanu Cywilnego pełni dyżur w godzinach od 7:30 do 14:00.  Za utrudnienia przepraszamy.

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Olesno

 

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Olesno,obejmującej obszary położone w obrębach: Stare Olesno, Wojciechów, Świercze, Łomnica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 23 września 2019 r. do dnia 15 października 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno - Wydział Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa I Ochrony Środowiska, w godzinach pracy urzędu.  
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w Urzędzie Miejskim w sali nr 117 w dniu 14 października 2019 r. o godzinie 12.00.

PDFuchwała zmiana studium.pdf (110,14KB)

PDFZal1 - projekt studium.pdf (12,03MB)

PDFZal2 - kierunki zagospodarowania.pdf (18,82MB)

PDFZal3 - uwarunkowania zagospodarowania.pdf (16,81MB)


Zgodnie z art. 11 ust. 8 wyżej wymienionej ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Olesna na adres: Urzędu Miejskiego w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 listopada 2019 r. 
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 39 w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.), w związku z postępowaniem w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienionej zmiany studium, w miejscu i czasie wyłożenia projektu zmiany studium do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. projektem zmiany studium, uzgodnieniem stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko, prognozą oddziaływania na środowisko oraz wymaganymi opiniami. Uwagi i wnioski w postępowaniu należy składać w formie pisemnej do Burmistrza Olesna, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: gmina@olesno.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 listopada 2019 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków w niniejszym postępowaniu jest Burmistrz Olesna.

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: