Informujemy, że 31 maja 2024 r. (piątek) Urząd Miejski w Oleśnie będzie nieczynny. Urząd Stanu Cywilnego pełni dyżur w godzinach od 7:30 do 14:00.  Za utrudnienia przepraszamy.

Ochrona ekosystemów wodnych w województwie opolskim

logo_projekty.jpeg

 

„Ochrona ekosystemów wodnych w województwie opolskim”

  W dniu 30.09.2019 r. Gmina Olesno podpisała umowę o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Nadleśnictwem Olesno oraz Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Opolu.

CAŁKOWITE KOSZTY PROJEKTU: 1 499 077,00 zł

KOSZTY KWALIFIKOWALNE: 1 499 077,00 zł

WNIOSKOWANA KWOTA WSPARCIA 1 274 215,44 zł

PROCENTOWY POZIOM WSPARCIA 85,00 %

Celem projektu jest poprawa stanu ochrony ekosystemów wodnych w województwie opolskim, między innymi hydrogenicznych i zależne jest od wód siedlisk przyrodniczych, oraz gatunków chronionych związanych ze środowiskiem wodnym.

Zadania Gminy w projekcie dotyczą m.in.

- opracowania Programu Ochrony Przyrody Gminy Olesno, w tym zaplanowano środki na wsparcie realizacji zadań z tego planu wynikających;

- renaturalizację zbiornika wodnego Kucoby (stary basen) - m.in. usunięcie nalotów drzew i krzewów, naprawa mnicha, spiętrzenie wody;

- skanalizowanie ruchu turystycznego i rekreacyjnego wokół zespołu przyrodniczo - krajobrazowego ,,Pradolina i źródliska rzeki Stobrawa" poprzez budowę wiaty wraz z systemem zamontowanych w środku tablic informujących o walorach obszaru oraz obowiązujących tam zakazach;

- renaturalizacja stawu w Bodzanowiach;

- organizacja obchodów Dnia Ochrony Środowiska.

Partnerzy projektu realizować będą zadania związane z naprawą grobli w rezerwacie przyrody ,,Kamieniec” oraz dotyczące analiz eksperckich w zakresie  oceny potrzeb uzupełnienia sieci rezerwatów przyrody w województwie opolskim, pod kątem ich ekologicznej reprezentatywności.

Efektem końcowym projektu będzie wsparcie 36 rezerwatów przyrody, 1 obszaru Natura 2000 i jednego zespołu przyrodniczo – krajobrazowego. Zostaną również wybudowane elementy infrastruktury turystycznej i ścieżka edukacyjna. Wykonane zostaną działania z zakresu retencji niesterowanej, które mają na celu odtworzenie naturalnego krajobrazu.

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: