Informujemy, że 2 maja 2024 r. (czwartek) Urząd Miejski w Oleśnie będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

 Burmistrz Olesna ogłasza nabór na stanowisko:  inspektor ds. promocji sportu i kultury

 Burmistrz Olesna

ogłasza nabór na stanowisko:

 inspektor ds. promocji sportu i kultury

 1.  Adres jednostki.

Urząd Miejski

ul. Pieloka 21

46-300 OLESNO

2.  Liczba lub wymiar etatu:  1 etat

3.  Wykształcenie: wykształcenie wyższe

4. Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • minimum 5 letni staż pracy w tym 2 letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe.

5. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów:
 • ustawa o samorządzie gminnym,
 • ustawa o sporcie,
 • ustawa o organizacji i bezpieczeństwie imprez masowych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,
 • odpowiedzialność, systematyczność, komunikatywność.

6.  Główne obowiązki:

 • planowanie, koordynacja oraz organizacja wydarzeń sportowych, rekreacyjnych i kulturowych na terenie Stadionu Miejskiego i zrewitalizowanej Promenady,
 • tworzenie warunków dostępności bazy sportowo – rekreacyjnej oraz uczestnictwa w życiu sportowo – rekreacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, seniorów oraz innych grup zagrożonych i wykluczonych społecznie,
 • współdziałanie z instytucjami, placówkami oświatowymi, kultury i sportu w szczególności z klubami sportowymi,
 • współpraca z instytucjami w zakresie organizowania różnych form terapii zajęciowej,
 • organizowanie i świadczenie usług w zakresie udostępniania obiektu klientom indywidualnym i instytucjom,
 • sprawowanie nadzoru nad właściwym utrzymaniem stanu technicznego przez podmioty zobowiązane do jego zapewnienia,
 • przygotowywanie planów, analiz i sprawozdań dotyczących działalności Stadionu i Promenady,
 • przestrzeganie i egzekwowanie przestrzegania regulaminu obiektu oraz zasad bhp i p.poż. od użytkowników obiektu – Stadion Miejski,
 • wykonywanie zaleceń właściwych organów odnośnie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku.

7. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 • oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, wraz ze zobowiązaniem do wystąpienia do Krajowego Rejestru Karnego celem uzyskania zaświadczenia o niekaralności w przypadku wyłonienia kandydata w wyniku przeprowadzonego i zakończonego naboru,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,
 • klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych, (dostępne na www.bip.olesno.pl w zakładce: Nabór na wolne stanowiska pracy)
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).

Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej www.bip.olesno.pl w zakładce: Nabór na wolne stanowiska pracy.

Oświadczenia i klauzula powinny być podpisane własnoręcznym podpisem.

8.  Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Praca na terenie obiektu Stadion Miejski w Oleśnie ul. Wachowska 10a, w pełnym wymiarze czasu pracy, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin.

9.  Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Oleśnie:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Oleśnie

z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko - inspektor ds. promocji sportu i kultury

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia:

22 października 2019 r. do godz. 1500.

 

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Oleśnie po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

Zastrzega się możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych lub testu wiedzy i kompetencji z wybranymi kandydatami. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną powiadomieni telefonicznie lub na wskazany adres e-mail.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://olesno.biuletyn.info.pl/) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Oleśnie.

 

BURMISTRZ  OLESNA

Sylwester Lewicki

INFORMACJA

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Olesna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Oleśnie (46-300 Olesno) ul. Jana Pieloka 21, tel. 34 359 78 41-44.
 2. Burmistrz Olesna wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Oleśnie, z którym można się skontaktować pod adresem: 46-300 Olesno ul. Jana Pieloka 21, e-mail: .
 3. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) oraz art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a, c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji, w której Pani/Pan bierze udział.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 rozporządzenia 2016/679), ich sprostowania (art. 16 rozporządzenia 2016/679), usunięcia (art. 17 rozporządzenia 2016/679) lub ograniczenia przetwarzania (art. 18 rozporządzenia 2016/679), prawo do przenoszenia danych (art. 20 rozporządzenia 2016/679), a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 rozporządzenia 2016/679). Realizacja przedmiotowych praw winna być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych.
 8. W zakresie przetwarzania danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

PDFoświadczenie kandydata.pdf (33,19KB)

 

PDFoświadczenie - klauzula informacyjna.pdf (63,49KB)

 

PDFoświadczenie - przetwarzanie danych osobowych.pdf (418,38KB)

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: