Ogłoszenie o naborze Partnera do projektu

grafika.jpeg

Ogłoszenie o naborze Partnera do projektu

„KONKURS NA WYBÓR PARTNERA” w celu przygotowania i realizacji projektu partnerskiego realizowanego w ramach Osi priorytetowej VIII – Integracja społeczna RPO WO 2014-2020 z działania dz. 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych – wsparcie dla osób niesamodzielnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Gmina Olesno działając zgodnie z zapisami art. 33 ustawy ust. 2-4a z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 —2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.) ogłasza otwarty nabór na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu, w ramach Osi priorytetowej VIII – Integracja społeczna RPO WO 2014-2020 z działania dz. 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych – wsparcie dla osób niesamodzielnych z RPO WO na lata 2014-2020

1. Cel partnerstwa:

Wspólne przygotowanie i realizacja projektu mającego na celu wsparcie osób niesamodzielnych w zakresie realizacji usług opiekuńczych oraz innych form uławiających samodzielne funkcjonowanie w społeczności lokalnej.  

Zakres tematyczny Partnerstwa:

W ramach projektu planuje się realizację następujących zadań:

 1. Usługi opiekuńcze
 2. Usługi asystenta osoby starszej/niepełnosprawnej
 3. Usługi pielęgnacyjne
 4. Wsparcie psychologiczne
 5. Wsparcie psychiatryczne
 6. Wsparcie w zakresie rehabilitacji
 7. Konsultacje dermatologiczne
 8. Konsultacje podologa
 9. Konsultacje dietetyka
 10. Poradnictwo prawne
 11. Warsztaty aktywizacyjne mające na celu zwiększenie aktywności i sprawności fizycznej, manualnej, umysłowej,
 12.  Warsztaty wyjazdowe jednodniowe mające na celu zwiększenie aktywności kulturalnej
 13. Transport medyczny
 14. Transport w ramach realizacji wszystkich usług i warsztatów
 15. Pomoc w radzeniu sobie w czynnościach domowych oraz świadczenie drobnych napraw dla osób starszych/niesamodzielnych/niepełnosprawnych

2. Forma prawna Partnera:

Do postępowania mogą przystąpić wyłącznie podmioty posiadające osobowość prawną lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

3. Liczba Partnerów

W ramach naboru partnera Gmina Olesno jako Wnioskodawca i jednocześnie Lider Projektu planuje wybór jednego Partnera.

4. Wymagania wobec Partnera:

Do postępowania mogą przystąpić wyłącznie podmioty spełniające definicję beneficjenta – podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 10 rozporządzenia ogólnego, które łącznie spełniają wymogi:

 1. Prowadzona działalność potencjalnego partnera jest zgodna z zakresem i celami partnerstwa.
 2. Podmiot nie zalega z opłaceniem składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
 3. Podmiot nie zalega z opłaceniem składek i opłat wobec Urzędu Skarbowego.
 4. Podmiot nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z 21.06.2013 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz.1870) z zastrzeżeniem art. 207 ust. 7 tej Ustawy..

5. Oferta powinna co najmniej zawierać:

 • Informację nt. oferowanego wkładu Partnera w realizacji projektu i celu partnerstwa
  (m.in.: osobowy, techniczny, organizacyjny), w tym wykaz osób określonych w pkt 4e. niniejszego ogłoszenia, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich liczby, doświadczenia, wykształcenia oraz wskazaniem czynności, jakie mogą realizować w Projekcie;
 • Opis doświadczenia Oferenta z zakresu prowadzenia działalności w tym: opis doświadczenia w zakresie działalności założonej w projekcie zgodnie z zapisami pkt 4a oraz w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (w tym wykaz zrealizowanych projektów wraz z krótkim opisem);
 • Opis udziału w Projekcie ze strony Partnera, a w szczególności propozycję działań określonych w pkt 1  niniejszego ogłoszenia i terminem ich realizacji;
 • Dokumenty potwierdzające formę prawną partnera i umocowanie osób go reprezentujących;
 • Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z otrzymania dofinansowania (m.in. na podstawie art. 207 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.);
 • Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno – prawnych, ani wobec innych podmiotów;
 • Oświadczenie o dyspozycyjności do działań na terenie obszaru realizacji projektu przez okres przygotowania, realizacji i rozliczania projektu;
 • Oświadczenie o wyrażaniu zgody na upublicznienie informacji o wybraniu jego instytucji do pełnienia funkcji partnera.

6. Informacja o Liderze projektu i Partnerze:

Wnioskodawcą i Liderem Projektu będzie Gmina Olesno. Projekt będzie realizowany co najmniej przy współudziale jednostek organizacyjnych Gminy Olesno oraz partnera spoza sektora finansów publicznych.

7. Termin składania ofert:

21 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Oleśnie ul. Pieloka 21 (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Oleśnie ul. Pieloka 21, tj. nie później niż 26 listopad 2019 r.

Oferty należy składać w godzinach otwarcia Urzędu Miejskiego w Oleśnie tj. poniedziałek, środa – od 7:30 do 15:30; wtorek, czwartek – od 7:30 do 17:00; piątek – od 7:30 do 14:00).

 

8. Sposób i miejsce składania zgłoszeń:

 • Ofertę wraz z załącznikami należy przedstawić w języku polskim w formie pisemnej sporządzone komputerowo wg wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia
 • Oferta powinna zawierać wszystkie niezbędne informacje zgodnie z wymaganiami wobec partnera i zakresu oferty określonymi w niniejszym ogłoszeniu.
 • Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane w ramach niniejszego ogłoszenia powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania podmiotu składającego ofertę, zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów prawnych lub prawidłowo spisanego pełnomocnictwa (pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty).
 • Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis (tj. czytelny podpis składający się z pełnego imienia o nazwiska lub podpis nieczytelny opatrzony pieczęcią imienną).
 • Ofertę wraz z załącznikami należy dostarczyć w jednym egzemplarzu w zaklejonej kopercie osobiście do kancelarii Urzędu Miasta w Oleśnie lub przesyłką rejestrowaną (poczta, kurier)
  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Oleśnie, pod adresem:

Urząd Miejski w Oleśnie

46 – 300 Olesno ul. Pieloka 21

Z adnotacją:

„KONKURS NA WYBÓR PARTNERA w celu przygotowania i realizacji projektu w ramach Osi priorytetowej VIII – Integracja społeczna RPO WO 2014-2020 z działania dz. 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych – wsparcie dla osób niesamodzielnych z RPO WO na lata 2014-2020 – Gmina Olesno”.

Złożenie przez podmioty dokumentów niekompletnych i/lub na niewłaściwym formularzu i/lub dostarczenie po terminie skutkuje pozostawieniem oferty bez rozpatrzenia.

 

9. Kryteria wyboru partnera:

Przy analizie złożonych ofert, które spełniają wymogi formalne, zostaną zastosowane następujące kryteria oceny merytorycznej:

 1. Zgodność działalności potencjalnego Partnera z celami partnerstwa i projektu (max 10 pkt).
 2. Adekwatność posiadanego potencjału m.in.: osobowego, technicznego, organizacyjnego
  w kontekście zaproponowanych działań Partnera (max 20 pkt), w tym:
 • Potencjał osobowy – zespół projektowy obejmujący co najmniej 6 osób, posiadających doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS -  za wykazanie każdej osoby 2 pkt, ale nie więcej niż 12 pkt;
 • Potencjał techniczny i organizacyjny: - dostęp lub posiadanie biura do realizacji projektu w części przewidzianej dla Partnera – 4 pkt; posiadanie infrastruktury komputerowo-cyfrowej - 4 pkt.
 1. Opis działań planowanych do realizacji przez Partnera wraz z uzasadnieniem (max 30 pkt), w tym:
 • kompleksowość zaproponowanych działań (max 10 pkt),
 • adekwatność zaproponowanych działań (max 10 pkt),
 • spójność zaproponowanych działań (max 10 pkt).
 1. Doświadczenie w zakresie realizacji projektów o podobnym charakterze, w tym
  w szczególności współfinansowanych ze środków europejskich i/lub budżetu państwa w woj. opolskim (max 10 pkt):
 • 1 projekt  o podobnym charakterze w zakresie merytorycznym– 1 pkt
 • powyżej 1 projektu w zakresie merytorycznym – 5 pkt
 • 1 projekt współfinansowany z EFS i/lub budżetu państwa – 1 pkt.
 • powyżej 1 projektu  współfinansowanego z EFS i/lub budżetu państwa – 5 pkt.

 

10. Komisja Konkursowa przyznaje ocenę za spełnienie poszczególnych kryteriów oceny merytorycznej wymienionych poniżej w skali:

 • Spośród ocenionych ofert wybrana zostanie oferta, która spełnia wymogi formalne i uzyska najwyższą sumę punktów przyznanych przez członków Komisji Konkursowej.
 • Pod rygorem usunięcia oferty z konkursu, przy analizie jej dopuszczalności, niezbędne jest spełnienie przez podmiot składający ofertę i przez jego ofertę wszystkich wymagań formalnych opisanych w pkt. 4 i 5. Ocena niniejszych wymagań formalnych zostanie dokonana na zasadzie: spełnia – nie spełnia, oraz przyznanej punktacji przez Komisję Konkursową.
 • Oferty spełniające wymogi formalne zostaną poddane ocenie merytorycznej Komisji powołanej przez Burmistrza Olesna.
 • Oferta oraz wszystkie załączniki powinny zostać podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania partnera zgodnie z zapisem w dokumencie rejestrowym.
 • Informacje o wynikach naboru zostaną poddane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Oleśnie.

www.bip.olesno.pl

 • Od ogłoszonego wyniku naboru nie przysługuje odwołanie.
 • Wybranemu Podmiotowi Urząd Miejski w Oleśnie zaoferuje zawarcie umowy partnerskiej, która określi m.in.:
 1. zasady wspólnego zarządzania projektem,
 2. sposób przekazywania przez Gminę Olesno środków finansowych na pokrycie niezbędnych kosztów ponoszonych przez Partnera na realizację zadań,
 3. sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązania się stron z umowy.

Umowa partnerska będzie podpisana po przyjęciu projektu do dofinansowania, przed podpisaniem umowy o jego dofinansowanie.

11. Przedmiotowy projekt będzie przygotowany w oparciu o:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające Rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006.
 • Ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.).
 • Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych dla Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego  na lata 2014-2020.
 • Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020
 • Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020.
 • Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

12. Dane osób do kontaktu w sprawie naboru:

 • Janusz Wojczyszyn – Sekretarz Gminy Olesno, tel. 343597841
 • Marlena Szulc – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnie, tel. 343583221
 1. Dodatkowe informacje:
 • Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do podpisania umowy partnerskiej z Partnerem, którego oferta została najwyżej oceniona.
 • W przypadku wystąpienia przyczyn skutkujących brakiem możliwości zawarcia umowy partnerskiej z wybranym w drodze niniejszego konkursu podmiotem, Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo zawarcia umowy partnerskiej z podmiotem, którego oferta uzyskała drugą w kolejności najwyższą liczbę punktów.
 • Ogłaszający konkurs może odstąpić od podpisania umowy partnerskiej, jeżeli środki z Unii Europejskiej, które ogłaszający konkurs zamierzał uzyskać na realizację projektu partnerskiego, zgodnie z celem partnerstwa, nie zostały mu przyznane.
 • Ogłaszający zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
 • W przypadku unieważnienia naboru Gmina Olesno nie ponosi odpowiedzialności za koszty związane z przygotowaniem oferty.
 • W przypadku niejasności zawartych w ofercie Gmina Olesno zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Oferenta o złożenie wyjaśnień. Oferent jest zobowiązany złożyć wyjaśnienia w terminie wskazanym przez Gminę Olesno.
 • Po ogłoszeniu wyników naboru z wybranym Partnerem zostanie podpisana umowa partnerska regulująca warunki współpracy w rolę Partnera przy przygotowaniu i realizacji projektu.
 • Kandydat na partnera może złożyć jedną ofertę w ramach naboru.

 

 1. Załącznik:

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: