Informujemy, że 31 maja 2024 r. (piątek) Urząd Miejski w Oleśnie będzie nieczynny. Urząd Stanu Cywilnego pełni dyżur w godzinach od 7:30 do 14:00.  Za utrudnienia przepraszamy.

KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Burmistrz Olesna zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mające siedzibę lub działające na terenie gminy Olesno do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie w  sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Olesno z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2020.


Zarządzenie Nr 142.2019

Burmistrza Olesna

z dnia 14 listopada 2019 r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie w  sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Olesno z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2020.

 

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie Nr V/28/11 z dnia 1 lutego 2011 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Olesno w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2011 r., Nr 17, poz. 218), zarządzam co następuje:

§ 1.

Przedmiotem konsultacji z uprawnionymi podmiotami   jest projekt uchwały Rady Miejskiej
w Oleśnie w  sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Olesno z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2020.

§ 2.

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe
i podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie gminy Olesno.

§ 3.

Celem konsultacji jest pozyskanie opinii nt. konsultowanego projektu uchwały.

§ 4.

Konsultacje polegać będą na zbieraniu pisemnych uwag i wniosków od uprawnionych podmiotów nt. konsultowanej uchwały.  Uprawnione podmioty mogą składać pisemne uwagi i wnioski w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w dniach od 15 listopada 2019 r. do 22 listopada 2019 r.

§ 5.

Zgłoszone uwagi i wnioski zostaną przeanalizowane przez pracownika wydziału Spraw Europejskich i Promocji Gminy, odpowiedzialnego za współpracę z organizacjami pozarządowymi.

§ 6.

Informacje o wynikach konsultacji zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej www.olesno.pl

§ 7.

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału Spraw Europejskich i Promocji Gminy.

§ 8.

Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

PDFProgram Współpracy na rok 2020 - PROJEKT.pdf (627,64KB)

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: