Przypominamy - nabór tylko do KOŃCA LUTEGO

Burmistrz Olesna ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na realizację zadań w ramach projektu pn.: „Wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne w Gminie Olesno”, ze środków budżetu Gminy Olesno, przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza, obejmujących likwidację i wymianę indywidualnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na źródła ciepła bardziej ekologiczne, realizowanych na terenie Gminy Olesno.

UWAGA - OGŁOSZENIE DOTYCZY MIESZKAŃCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI JUŻ DEKLARACJE W TERMINIE OD GRUDNIA 2018 R. DO STYCZNIA 2019 R. ORAZ TYCH OSÓB, KTÓRE CHCĄ PRZYSTĄPIĆ DO PROJEKTU, Z ZASTRZEŻENIEM § 7. PKT 7 I 8 REGULAMINU.

Podstawa Prawna: Uchwała nr XVI/120/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu pn.: „Wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne w Gminie Olesno”, ze środków budżetu Gminy Olesno przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza (pobierz).

10. PAŹDZIERNIK.jpeg

 1. Termin składania wniosków: od 25.11.2019 r. do 29.02.2020 r.
 2. Miejsce i forma składania wniosków: Wniosek o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Oleśnie (Sekretariat pok. nr 112) lub przesłać za pomocą operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski w Oleśnie ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno. Wnioski należy składać wyłącznie w wersji papierowej.
 3. Wzory wniosków i formularzy niezbędnych do udzielenia i rozliczenia dotacji:

a. DOCXDeklaracja woli przystąpienia do projektu (24,79KB) 

b. DOCXWniosek o udzielenie dotacji (806,35KB) - UWAGA od 25 grudnia 2019 r. obowiązuje nowy  zmieniony wzór wniosku  (dot. PDFUCHWAŁA NR XIX/149/19 RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE (934,64KB)) 

c. DOCInformacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (812,50KB)

d. DOCXWniosek o wypłatę i rozliczenie dotacji (812,24KB)

e. DOCProtokół odbioru wykonawcy (816,00KB)


4. Wykaz dokumentów niezbędnych do udzielenia i rozliczenia dotacji:

Załączniki do WNIOSKU O UDZIELENIE DOTACJI:

 1. Odpis z księgi wieczystej, a w przypadku jej braku - inny dokument potwierdzający tytuł prawny władania nieruchomością (np. kserokopia aktu notarialnego), aktualny na dzień złożenia wniosku,
 2. W przypadku nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności, zgoda wszystkich współwłaścicieli na realizację inwestycji;
 3. Oryginały dokumentów uprawniających do występowania w imieniu wnioskodawcy (jeśli dotyczy): pełnomocnictwo, dowód uiszczenia opłaty skarbowej (jeśli wymagana).
 4. Dla inwestycji wymagających przyłączenia do sieci gazowej - wydane dla nieruchomości warunki techniczne przyłączenia do sieci gazowej (załącznik można uzupełnić najpóźniej do momentu podpisania umowy o dofinansowanie);
 5. Dla inwestycji polegającej na montażu pompy ciepła – dokumenty potwierdzające, że podłączenie do sieci gazowej na danym obszarze nie jest uzasadnione technicznie lub/i ekonomicznie;
 6. W przypadku nieruchomości, dla których Gmina Olesno nie przeprowadziła jeszcze oceny energetycznej – formularz zgody na przeprowadzenie oceny energetycznej wraz z deklaracją woli przystąpienia do projektu – zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

Załączniki do WNIOSKU O WYPŁATĘ I ROZLICZENIE DOTACJI:

 1. Kopie faktur VAT lub rachunków;
 2. Dowody potwierdzające dokonanie zapłaty za zrealizowaną inwestycję np. bezgotówkowo-potwierdzenie dokonania przelewu, gotówkowo – potwierdzenie wykonawcy o przyjęciu zapłaty, o ile na fakturze nie jest zaznaczone dokonanie zapłaty;
 3. Oświadczenie wykonawcy o wykonaniu robót zgodnie z wszelkimi normami prawnymi i technicznymi obowiązującymi w budownictwie oraz przy dochowaniu należytej staranności i według najlepszej profesjonalnej wiedzy fachowej (pobierz);
 4. Protokół odbioru instalacji poświadczający odbiór robót/usług oraz wystawiony przez osobę  ze stosownymi uprawnieniami (np. certyfikowanego instalatora OZE), protokół montażu/podłączenia zakupionych urządzeń (jeśli dotyczy);
 5. Dokument potwierdzający zezłomowanie zdemontowanego kotła (karta przekazania odpadu) lub oświadczenie o likwidacji lub unieczynnieniu źródła (trwałego odłączenie od przewodu kominowego) oraz dokumentacja zdjęciowa;
 6. Dokumentacja techniczną określającą parametry nowego źródła ciepła oraz spełnianie  wymogów projektu określonych w § 3 Regulaminu;
 7. Dokumentacja fotograficzną realizacji zadania – min. 2 zdjęcia;
 8. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT;
 9. Kopie dokumentów potwierdzających otrzymanie dofinansowania ze środków publicznych do części kosztów objętych niniejszym dofinansowaniem w wysokości nie przekraczającej wysokości wkładu własnego beneficjenta (jeśli dotyczy);
 10. W przypadku wykonania instalacji wewnętrznej w budynku/lokalu - dokumenty potwierdzające konieczność wykonania tych prac w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania dofinansowanego źródła ciepła.

 

 

Sylwester Lewicki

Burmistrz Olesna

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: