UWAGA!!! Informujemy, że dnia 24 grudnia 2019 r. (Wigilia) Urząd Miejski będzie czynny w godzinach od 7:30 do 12:00.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

 

Burmistrz Olesna ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na realizację zadań w ramach projektu pn.: „Wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne w Gminie Olesno”, ze środków budżetu Gminy Olesno, przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza, obejmujących likwidację i wymianę indywidualnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na źródła ciepła bardziej ekologiczne, realizowanych na terenie Gminy Olesno.

UWAGA - OGŁOSZENIE DOTYCZY MIESZKAŃCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI JUŻ DEKLARACJE W TERMINIE OD GRUDNIA 2018 R. DO STYCZNIA 2019 R. ORAZ TYCH OSÓB, KTÓRE CHCĄ PRZYSTĄPIĆ DO PROJEKTU, Z ZASTRZEŻENIEM § 7. PKT 7 I 8 REGULAMINU.

Podstawa Prawna: Uchwała nr XVI/120/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu pn.: „Wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne w Gminie Olesno”, ze środków budżetu Gminy Olesno przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza (pobierz).

 1. Termin składania wniosków: od 25.11.2019 r. do 29.02.2020 r.
 2. Miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie: Wniosek o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Oleśnie (Sekretariat pok. nr 112,) lub przesłać za pomocą operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski w Oleśnie ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno. Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji papierowej.
 3. Wzory wniosków i formularzy niezbędnych do udzielenia i rozliczenia dotacji:
  1. DOCXWniosek o udzielenie dotacji.docx 
  2. DOCXDeklaracja woli przystąpienia do projektu.docx 
  3. DOCXWniosek o wypłatę i rozliczenie dotacji.docx 
 4. Wykaz dokumentów niezbędnych do udzielenia i rozliczenia dotacji:
  1. Załączniki do wniosku o dofinansowanie:
   1. Odpis z księgi wieczystej, a w przypadku jej braku - inny dokument potwierdzający tytuł prawny władania nieruchomością (np. kserokopia aktu notarialnego), aktualny na dzień złożenia wniosku,
   2. W przypadku nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności, zgoda wszystkich współwłaścicieli na realizację inwestycji;
   3.  Oryginały dokumentów uprawniających do występowania w imieniu wnioskodawcy (jeśli dotyczy): pełnomocnictwo, dowód uiszczenia opłaty skarbowej (jeśli wymagana).
   4. Dla inwestycji wymagających przyłączenia do sieci gazowej - wydane dla nieruchomości warunki techniczne przyłączenia do sieci gazowej (załącznik można uzupełnić najpóźniej do momentu podpisania umowy o dofinansowanie);
   5. Dla inwestycji polegającej na montażu pompy ciepła – dokumenty potwierdzające, że podłączenie do sieci gazowej na danym obszarze nie jest uzasadnione technicznie lub/i ekonomicznie;
   6. W przypadku nieruchomości, dla których Gmina Olesno nie przeprowadziła jeszcze oceny energetycznej – formularza zgody na przeprowadzenie oceny energetycznej wraz z deklaracją woli przystąpienia do projektu – zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

 

 1. Załączniki do wniosku o wypłatę i rozliczenie dotacji:
  1. kopie faktur VAT lub rachunków;
  2. dowody potwierdzające dokonanie zapłaty za zrealizowaną inwestycję np. bezgotówkowo-potwierdzenie dokonania przelewu, gotówkowo – potwierdzenie wykonawcy o przyjęciu zapłaty, o ile na fakturze nie jest zaznaczone dokonanie zapłaty;
  3. oświadczenie wykonawcy o wykonaniu robót zgodnie z wszelkimi normami prawnymi i technicznymi obowiązującymi w budownictwie oraz przy dochowaniu należytej staranności i według najlepszej profesjonalnej wiedzy fachowej (pobierz);
  4. protokół odbioru instalacji poświadczający odbiór robót/usług oraz wystawiony przez osobę  ze stosownymi uprawnieniami (np. certyfikowanego instalatora OZE), protokół montażu/podłączenia zakupionych urządzeń (jeśli dotyczy);
  5. dokument potwierdzający zezłomowanie zdemontowanego kotła (karta przekazania odpadu) lub oświadczenie o likwidacji lub unieczynnieniu źródła (trwałego odłączenie od przewodu kominowego) oraz dokumentacja zdjęciowa;
  6. dokumentację techniczną określającą parametry nowego źródła ciepła oraz spełnianie  wymogów projektu określonych w § 3 Regulaminu;
  7. dokumentację fotograficzną realizacji zadania – min. 2 zdjęcia;
  8. oświadczenie o kwalifikowalności VAT;
  9. kopie dokumentów potwierdzających otrzymanie dofinansowania ze środków publicznych do części kosztów objętych niniejszym dofinansowaniem w wysokości nie przekraczającej wysokości wkładu własnego beneficjenta (jeśli dotyczy);
  10. W przypadku wykonania instalacji wewnętrznej w budynku/lokalu - dokumenty potwierdzające konieczność wykonania tych prac w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania dofinansowanego źródła ciepła.

 

 

Sylwester Lewicki

Burmistrz Olesna

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: